1, 2. Pine nemen matre ame la Tusi Hmitrötr ke, ketre ahnahna ka lolo catr qaathei Akötresie?

MAINE troa hamëne koi së la ketre ahnahna, tro kö sa madrin? Madrine catre së la kola meku së. Olene jë hi së, nge easa canga fe troa wang, ka hape, nemene jë.

2 Ame la Tusi Hmitrötr, ke, ketre ahnahna qaathei Akötresie. Thatreine kö troa ini së hnene la ketre itus, tune la aqane ini së hnei Tusi Hmitrötr. Tune la hnene ej hna qaja, ka hape, hnei Akötresieti hna xup la hnengödrai memine la ihnadro, memine fe la pane trahmany, me pane föe. Ej a xatua së troa cil kowe la itre jole së. Eje fe a qeje pengöne la aqane tro Akötresieti a acile hmaca la paradraiso e celë fen. Ketre, ej a amamane la aqane tro Nyidrëti a aejëne la aja  i Nyidrë. Nyipici laka, ame la Tusi Hmitrötr, ke, ketre ahnahna ka lolo catr.

3. Hetre thangane kö e tro sa inine la Tusi Hmitrötr?

3 E tro sa inine la Tusi Hmitrötr, tro hë së lai a atre, laka, aja i Akötresieti troa ce sinee me easë. Nge, maine tro sa thel troa atre pengöi Nyidrëti hnyawa, tro hë lai a acatrene la aqane imelekeu së me Nyidrë.

4. Nemene la ka amamane koi epuni laka, ka ketre pengöne kö la Tusi Hmitrötr?

4 Ame la Tusi Hmitrötr ke, hna ujën koi 2 800 lao qene hlapa. Nge itre miliar la e trun la hna fejane ej. Easenyi hë matre hetrenyi jë hë la Tusi Hmitrötr ngöne la nöjei qene hlapa asë (e 10 lao atr, ke 9 lao ka e hë ngöne la isa qene hlapa i angatr). E nöjei wiik, traqa koi 1 milio lao Tusi Hmitrötr hna hamën. Nyipici laka, pëkö ketre itusi ka ceitu memine la Tusi Hmitrötr.

5. Pine nemene matre kola qaja ka hape, “qa thene la ua i Akötresie” la Tusi Hmitrötr?

 5 Ame la Tusi Hmitrötr ke, “Qa thene la Ua i Akötesie” (e jë la 2 Timoteo 3:16) (wange ju la Ithuemacany 2). Tro itre xan a qaja ka hape, hna cinyihane hi lai hnei atr. Ngo hnauëne kö laka epuni a qaja ka hape, qaathei Akötresieti la Tusi Hmitrötr? Tusi Hmitrötr a sa ka hape: “Ngo hnei ite ate qa thei Akötesie hna ulatine thenge la hna upi angate hnene la Uati Hmitrötr.” (2 Peteru 1:21) Ka ceitune hi lai memine la ketre maseta ka upe la seketere troa cinyihane la ketre tus. Tusi drei lai? Tusi ne la maseta, ngo tha tusi ne kö la seketere. Haawe, ka tune hi la Tusi Hmitrötr, laka qaathei Akötresie ngo tha qaathene kö la itre atr ka cinyihane ej. Hnei Akötresieti hna upi angatr troa cinyihan la itre mekuna i Nyidrë. Eje hi, “wesi ula i Akötesie” la Tusi Hmitrötr.—1 Thesalonika 2:13.

Hetrenyi ngöne la itre qene hlapa ka nyimutre la Tusi Hmitrötr hna hape, “ Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau ”

 KA NYIPICI LA TUSI HMITRÖTR

6, 7. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, pëkö ka isazikeu e hnine la Tusi Hmitrötr?

6 Hna cinyihane la Tusi Hmitrötr ngöne la 1 600 lao macatre. Ame la itre ka cinyihane ej, ke isa hneijin ne mele kö. Ala xalaithe la ka xulu qa ngöne la itre hna ini ka tru. Ca ka droketre, ame itre xan, ka eëny, itre xan ka nyi ie, itre xan ka thupë öni, me perofeta, me amekötin, me joxu. Ngacama nyimutre la itre atr ka cinyihan la Tusi Hmitrötr, ngo pëkö ka isazikeu e kuhu hnine ej. Ame la hna qaja ngöne la ca götran ke, tha hna jele thoine kö ngöne la ketre götran. *

7 Ame la itre pane götran ne la Tusi Hmitrötr tre, kola qaja la aqane traqa la itre jol ekö ngöne la qaan. Nge kolo pë hë a qaja ngöne la itre götran ne la pun, la aqane tro Akötresieti a apaatrene la itre jole cili memine la aqane troa acile hmaca la paradraiso e celë fen. Tusi Hmitrötr a qeje pengöne la aqane mele ne la itre atr, ngöne la itre thauzane lao macatre. Eje a amamane laka, tro pala hi Akötresieti a aejëne la itre mekuna i Nyidrë.

8. Ka nyipici kö la Tusi Hmitrötr ngöne la ej a qaja la itre götran ne la sias? Qaja jë la itre ceitun.

8 Tha hna cinyihane kö la Tusi Hmitrötr troa inine la sias. Ngo ame la ej a qaja la itre götran ne la sias, ke ka nyipici pala hi. Ketre hatrene hi lai laka, qaathei Akötresie. Kola mama ngöne la tusi Levitiko laka, e tro la angetre Isaraela a xötrethenge la itre Wathebo hna acil, tha tro kö a ixötrekeu la itre mec. Ketre, ame la Tusi Hmitrötr, ke hna cinyihan ekö catr qëmekene tro sa atre laka, ame la itre mikorob me itre virus ke, itre ka hamë mec. Ka nyipici fe la Tusi Hmitrötr ngöne la ej a qaja ka hape, ame la ihnadro, ke, ka thipi cas. (Iobu 26:7) Ame ekö catr, ke kola qaja hnene la  itre atr ka hape, ka lapalapa la ihnadro. Ngo ekö petre kö Tusi Hmitrötr qaja ka hape, ka raon ej.—Isaia 40:22.

9. Ka nyipici kö la itre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr? Nemene la hna amaman?

9 Ka nyipici asë hi la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr ngöne la mele ne la atr. Ngo tru catre hnei itus ka tria, ngöne la kola qaja la itre ewekë cili. Ame la itre ka cinyihan ke, tha hnei angatre kö hna qaja asë la nyipici. Tha hnei angatre kö hna qaja amamane ka hape, hna ngaa angatr ngöne la itre isi. Ngo ame kö la itre ka cinyihan la Tusi Hmitrötr, ke pëkö hna juetrën. Ame ngöne la kola ngaa angetre Isaraela ngöne isi, ke hnei angatr hna qaja amaman. Hnei angatre fe hna qaja la itre tria i angatr. Tune mina fe ngöne la tusi Numera, lo Mose a qaja ka hape, hnei Akötresie hna ameköti angeic pine la ketre ngazo ka tru hnei angeice hna kuca. (Numera 20:2-12) Kola amamane ngöne la aqane nyipici ne la itre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr ka hape, qaathei Akötresie la itusi celë. Celë hi matre, ijije hi tro sa mejiune kowe la itre hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr.

KETRE ITUSI KA HAMË NYIPI IHAJI

10. Pine nemene matre ka nyipi ewekë koi së enehila, la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr?

10 Ame la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr, ke, itre nyine loi koi së enehila. Ame la Tusi Hmitrötr, ke, “qa thene la Ua i Akötresie la hna cinyihan asë, nge nyipiewekë troa inin, me nyine amekötin, me nyine eamo.” (2 Timoteo 3:16) Atre hnyawa hi Iehova la pengö së, memine la aqane mekune së, memine la itre aliene la hni së. Atre hnyawa kö Nyidrëti la pengö së, nge aja i Nyidrë tro sa mele madrin. Celë hi matre atre kö Nyidrëti ka hape, ka loi maine ka ngazo la koi së.

11, 12. (a) Nemene la itre eamo ka lolo qaathei Iesu ngöne Mataio mekene 5 koi  7? (b) Nemene la enyipiewekëne la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr?

11 Ame ngöne la tusi Mataio mekene 5 koi 7, Iesu a hamëne  koi së la itre eamo ka lolo. Nyidrëti a qeje pengöne la aqane tro sa mele madrin, me aqane troa hetre imelekeu me itre xan. Nyidrëti fe a amamane la aqane tro sa thith, me aqane tro sa melëne la mani. Hnei Nyidrëti hna hamëne la itre eamo celë, laka 2 000 hë lao macatre enehila, ngo ka nyipiewekë pala hi itre ej, nge nyine loi koi së.

12 Iehova mina fe a hamëne la itre trepene meköt koi së, e hnine la Tusi Hmitrötr (wange ju la Ithuemacany 3). Tro itre ej a xatua së troa mele madrine e hnine la hnepe lapa, troa catre huliwa, me mel tingeting me itre xan. Ame la itre trepene meköti cili, ke ka nyipi ewekë koi nöjei atr asë, ngöne la nöjei nöje asë, nge kowe fe la nöjei jole asë.—E jë la Isaia 48:17.

MEJIUNE JU KOWE LA ITRE HNA PEROFETAN

Hnei Isaia, ketre atre cinyihane la Tusi Hmitrötr hna perofetane laka, troa kei hnei Babulona

13. Nemene la itre hna perofetan hnei Isaia göne la traon e Babulona?

13 Nyimutre la itre hna perofetane e hnine la Tusi Hmitrötr ka eatre hë (wange ju la Ithuemacany 4). Tune la hna perofetane hnei Isaia, laka, troa lepe la nöje Babulona. (Isaia 13:19) Nge kolo fe a qaja la aqane troa traqa. Hna xötreithe la traon hnene la itre qëhnelö atraqatr, memine la tim ka tru. Ngo tro ha fe angangane la itre qëhnelö cili, nge tro fe ha ae la tim. Tro hë la trongene isi a lö e hnine la traon, nge tha tro ju kö a isi. Ketre, goi perofetane fe Isaia la ëjen la trahmanyi ka troa thapa e Babulona. Ame la ëje i Nyidrë, ke, Koreso.—E jë la Isaia 44:27–45:2.

14, 15. Nemene la aqane eatrëne la hna perofetan hnei Isaia?

14 Thupene la 200 lao macatre la hna perofetane celë, hna traqa la ketre trongene isi troa lepe e Babulona. Drei la hene la trongene isi cili? Koreso, joxu ne Peresi. Kola eatre hnyawa lo hna perofetan. Ngo hapeu, tro kö la itre sooce i Koreso a lö hnine la traon e Babulona, tune lo hna perofetane hë?

15 Ame ngöne la jidri ne kola lepe e Babulona, ke kola feete la itre atr e hnine la traon. Angatre pala pe kö a mekun  ka hape, pëkö atr ka atreine troa lö hnine la traon, ke hnë zae ka lolo la itraetë ka draië catr. Thatre kö angatr ka hape, ame e kuhu tröne la traon, ke Koreso me itre sooce i angeic a si hnaop matre troa ajeane lo tim. Ame e cili, tha jole hë e tro la itre sooce a tro sasaithe la tim. Nge tune kaa la itre tra etë ka draië? Atreine jë kö angatre lai troa lö e hnine la traon? Tune lo hna perofetan, hna thawa angangane la itre  qëhnelö ne la traon, matre tha jole ju kö kowe la itre sooc troa thapa me lepe la nöj.

16. (a) Nemene la hna perofetane hnei Isaia göi Babulona? (b) Hna eatre kö la hna perofetane cili?

16 Hnei Isaia fe hna perofetan ka hape, tha tro hmaca kö a lapan e Babulona. Öni angeice ka hape: “Tha tro kö a lapan’ eje epine palua, nge troa pa ate ngön’ eje qane la kete xöte uti hë la kete xöt.” (Isaia 13:20) Hapeu, hna eatre kö lai? Eje hi, pine laka tra etë pë hë la traon e Babulona. Kola mama lai e Irak ngöne la götrane kolojë. Ketre, kola mekune ka hape, 80 kilometr qa Bagdad. Ngo pëkö atre lapaan e cili. Hnei Iehova hna apatren e Babulona, “hnene la ifelete [uke burum] hna mecin [maine lepe apatren].” —Isaia 14:22, 23. *

Tra etë hë lo Babulona

17. Ijije kö tro sa mejiun kowe la itre hna thingehnaean hnei Akötresie?

17 Nyimutre la itre hna perofetan e hnine la Tusi Hmitrötr ka eatre hë. Ka aijiji së hi lai troa mejiune kowe la hnei Tusi Hmitrötr hna qaja, göne la itre drai elany. Tha  luelue kö së laka, tro Iehova a eatrëne lo hnei Nyidrëti hna thingehnaean. Tro Nyidrëti a acile hmaca la paradraiso e celë fen. (E jë la Numera 23:19.) Eje hi laka, easa mejiune “kowe la mele ka tha ase palua kö, lo hna thingehnaeane ekö qa palua, hnei Akötesie ka tha’ teine thoi.”—Tito 1:2. *

IJIJE HI TRO LA TUSI HMITRÖTR A SAZE LA MELE SË

18. Nemene la hna qaja hnei Paulo, göne la “wesi ula i Akötresie”?

18 Ase hë së ce wang laka, pëkö ketre itus ka tune la Tusi Hmitrötr. Tha ka isazikeu kö ej. Ame la ej a qaja la götran ne la sias, maine mele ne la atr, ke ka nyipici pala hi ej. Ej a hamëne la itre nyipi ihaji. Eje fe a qaja la itre hna perofetan hna eatrëne hë. Ngo hetre ketre kepin matre kola amamane laka, ka sisitria catre kö la Tusi Hmitrötr. Hnei Paulo aposetolo hna cinyihane ka hape: “Ka mele la wesi ula i Akötesie, me men.” Nemene la aliene la hna qaja e celë?—E jë la Heberu 4:12.

19, 20. (a) Nemene la aqane xatua së hnei Tusi Hmitrötr, troa isa wai pengö së? (b) Troa mama tune ka, laka easa wangatrune la Tusi Hmitrötr?

19 Atreine hi la Tusi Hmitrötr saze la mele së. Ijije fe tro ej a xatua së troa atrepengö së hnyawa. Atreine fe hi ej amamane la itre nyipi mekune së, memine la itre sipu aliene hni së. Tune laka, maine easa hnimi Akötresie, tro lai a mama qa ngöne la hne së hna trongëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr.

20 Nyipici laka, ame la Tusi Hmitrötr ke, ketre itusi qaathei Akötresie. Nyidrëti a ajane tro sa e, me inin, me hniine ej. Troa mama ka hape easa hniine la ahnahna celë, e tro pala hi sa inine la Tusi Hmitrötr. Haawe, tro hë së lai a trotrohnine la aja i Akötresie koi së itre atr. Tro pë hë sa qejepengöne lai ngöne la mekene thupen.

^ par. 6 Önine la itre xa atr ka hape, hetre ka isazikeu e hnine la Tusi Hmitrötr, ngo tha ka nyipici kö lai. Wange ju la mekene 7 ne la itusi hna hape, La Bible : Parole de Dieu ou des hommes ? ketre itusi hna fejane hnene la Itretre Anyipici Iehova.

^ par. 16 Hetre itre xaa mekun göne la itre hna perofetane e hnine la Tusi Hmitrötr. Wange ju la götrane 252 me 253 ne la itus Étude perspicace des Écritures, volume 1, hna fejane hnene la Itretre Anyipici Iehova.

^ par. 17 Nyimu ewekë hna perofetan e hnine la Tusi Hmitrötr ka eatre hë, tune la hna perofetan celë göi Babulona. Ame la Ithuemacany 5, ke, kola qaja la itre hna perofetan göi Iesu Keriso.