NEMEN la hna qaja ngöne itre zonal? Nemen la hnei epuni hna goeëne ngöne televizio me dreng ngöne radio? Itre ihumuth, me isi me iakötrë hna hëne ka hape, terrorisme. Nge maine jë epuni a hane akötr hnene la itre sine mec thei epun, maine pena, meci hë la ketre atr hnei epuni hna hnim.

Pane mekune jë la itre hnyinge celë:

  • Aja i Akötresieti kö la koi ni me hnepe lapang?

  • E kaa la hna troa öhnyi ixatua matre troa cile kowe la itre jol?

  • Tro kö lai a hetre tingeting elanyi e celë fen?

Tusi Hmitrötr a sa hnyawa la itre hnyinge celë.

 TUSI HMITRÖTR A QAJA KA HAPE, TRO AKÖTRESIETI A AHNYIPIXENE ME AMINGÖMINGÖNE HMACA LA IHNADRO.

  • Pë hmaca kö tro la itre atr a xomi akötr, me qatre trotro, me mec.—Hna Amamane 21:4

  • “Ame hna troa sheshë draië la ite ka genyi ca tune la aila.”—Isaia 35:6

  • “Troa ahlëne la ite lue meke ne la ite timek.” —Isaia 35:5

  • Troa amelene hmaca la itre ka mec. —Ioane 5:28, 29

  • Pë hmaca kö atr ka troa wezipo. —Isaia 33:24

  • Tro ha mana la xen kowe la nöjei atre asë. —Salamo 72:16

 TRO LA INI TUSI HMITRÖTR A XATUA EPUN

Maine jë tro epuni a mekun laka, ame la itre hna amaman ngöne la götrane 4 me 5 ne la itusi celë, ke kösë itre pu ne jidr. Ngo Akötresieti a ahnithe laka, easenyi catrë hë tro Nyidrëti a eatrën. Tusi Hmitrötr a qejepengöne la aqane tro Nyidrëti a kuca.

Ngo tro kö a sisitria hune lai, ke eje fe a qaja la aqane tro epuni a mele madrin qaane enehila. Pane mekune jë la itre hnei epuni hna hnehengazon enehila. Maine epuni a kucakuca? Itre ejolene la hnepe lapa? Itre jol göi mani? Maine meci hë la ketre atr hnei epuni hna hnim? Ijije hi tro la Tusi Hmitrötr a xatua epun troa cile kowe la itre jole cili. Nge eje fe a sa hnyawan la itre hnyinge i epun:

 Ame la epuni a e la itusi celë, ke epuni hi lai a ajane troa atre la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Tro la itusi celë a xatua epun. Ame ngöne la ca paragaraf, hetre itre hnying ka troa xatua epuni troa trotrohnine hnyawa la Tusi Hmitrötr. Itre milio lao atr ka ajan troa ithanata Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova. Aja huni fe tro epuni a öhnyi madrine qa ngöne ej. Epi tro Iehova a amanathithine la trenge catr hnei epuni hna nue troa inine la Tusi Hmitrötr!