Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nyine Tro Huni a Metrötrën

Nyine Tro Huni a Metrötrën

Pengö i Epun

Ame itre xa ijin, hetre hnei epuni hna sipone jëne la site ne la Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Kolo pë hë a hnyingë epuni jë la ëje i epun me itre xa ithuemacany ka tune lai. Itre ithuemacanyi lai ka nyipi ewekë kowe la sosiete Watchtower me itre xa organizasio ka ce huliwa me eahun, matre ijije tro hun a iupi fë la hnei epuni hna sipon. Tro hi la organizasio hun a hamëne la itre ithuemacanyi cili e öhne hi hun ka hape, ka ihmeku memine la hna qaja hnene la itre wathebo i mus, maine göi troa thupëne ka hape, pëkö ka huliwa qenatrekënö hnine la sit. Troa hamëne la itre ithuemacanyi cili thupene la hne huni pane thuemacanyi epun. Tha eahuni kö troa thele maniëne la itre ithuemacany ka qeje epun.

Adresse mail

Ame la epuni a fe compte hnine la sit ëternet celë, kola sipo epun troa qaja la adresse mail i epun, matre hmaloi koi huni troa cinyanyi koi epun. Hetre eloine lai ngöne la ijine epuni a thëthëhmine lo nom d’utilisateur, maine mot de passe i epun, nge thatreine hë epun lö kowe lai compte i epun. E hetrenyi huni la adresse mail i epun, tro huni lai a iupi fë la itre ixatua koi epun jëne lai adresse cili.

Cookies

Ketre porogarame lai hna kuca göi troa wang atrehmekune la itre ewekë hnei epun hna lapaa huj ngöne la sit jw.org, ka tune la qene hlapa hnei epuni hna lapaa iën. Celë hi matre, e fe mina ha epuni la sit jw.org, tro lai a fe meköt ngöne lo qene hlapa hnei epuni hna lapaa iën. Ngo tha kolo kö a hane xome la itre ithuemacany ka tune la ëje i epun.

Scripts me JavaScript

Ame la itre script ke nyine troa kuca matre hmaloi troa huliwane la sit ëternet. Itre eje la ka kuca matre nyimenyime la aqane traqa la itre ithuemacany kowe la ordinatöre i epun. Ngo tha hna kuca kö göi troa ami logiciel ngöne la ordinatöre i epun, maine atrekënö pena la itre ithuemacany hnei epun hna qatreng.

Maine epuni a ajane troa traqa nyimenyime koi epun la itre ithuemacany hnei epuni hna iëne ngöne la sit jw.org, ke loi e troa nue la itre scripts maine code JavaScript ngöne la navigateur i epun. Ame ngöne la itre xa sit ëternet, hetre hatren nyine huj matre troa mama maine apatrene la itre scripts. Wange ju kö la aqane troa kuca ngöne lai navigateur i epun.

Maine hetre hnepe hna amekötin ka saze, tro huni a canga thuemacanyi epun ngöne la götrane celë, matre tro epuni a atre la itre ithuemacany nyine tro huni a sipon, memine la aqane tro huni a huliwan.