'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Ka nu -bhɔkwëë ˈkpii- -ta

-Ka nu -bhɔkwëë ˈkpii- -ta

ˈˈKpɔnŋtaadhɛ ˈdho -kɔ ˈö ꞊dɛɛ -yö mɛn ꞊vadhɛ zuʋ̈ˈˈ ˈˈdhiʋ̈ -tɛ ˈö -an ˈgü ga. ˈˈKɛɛ -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së -yö -dhö. -Kɔ ˈö ˈkwa -dho zuʋ̈gblüdhi ꞊slɔɔ -a ˈka ꞊dɛɛ, ˈö ˈkwa -tosɛta -së ꞊slɔɔ -a ˈka -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈgü, Biblö -ya -zɔn kwa -dhɛ.