-Yö ü -dhɛ -së kö ˈü Biblö ˈgü -wɔn ˈbhaa man –ee? ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü- ˈˈpiʋ̈, kö -bhö yi -bha Biblö -zɔn mɛn -nu -dhɛ -sü ˈö ˈˈwɛɛwɛ ˈkɔɔ -a ꞊trɔɔn yö. Biblö draansü -dhɛ ˈˈpian ˈö ˈˈshia bhë, pë -ya -a ˈgü -sü ˈka.