'Dho -a 'gü -wɔn -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

-A “pian ‘ö yö pë -dɛɛ ‘wo- -ya jw.org -ta ‘yö- -zɔn. ‘Bha- pö ‘ü “su -bha ‘sëëdhɛ -be ‘nën -nu, ‘sëëdhɛ -be -nu, waa ‘sëëdhɛ -dɛɛ “wɛɛ -nu yö, -bhö ‘dho ‘Sëëdhɛ -nu “pian -ta.

 

2018-02-23

ˈˈGLAADHIƲ̈ -TƆN DRAANˈˈ DHƐƐˈˈ -NU

Avlidhö 2018

2018-02-22

‘SËËDHƐ -BE -NU & ‘SËËDHƐ –BE ‘NËN -NU

-Kwɛ 2018 -bhɔkwëë ˈkpii- ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha -kwɛ 2018 -bhɔkwëë ‘Ka ˈgü -yö kë ˈˈgbɩɩ-!’ ˈgü -wɔn ˈsëëdhɛ

2018-02-22

ˈˈGLAADHIƲ̈ -TƆN DRAANˈˈ DHƐƐˈˈ -NU

ˈMɛn 2018

2018-02-19

‘SËËDHƐ -BE -NU & ‘SËËDHƐ –BE ‘NËN -NU

-Kwɛ 2018 mɛn -dhɛ -zo -bo ˈwlaan- -ta ˈsëëdhɛ

2018-02-08

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ

ˈMɛn 2018