-A “pian ‘ö yö pë -dɛɛ ‘wo- -ya jw.org -ta ‘yö- -zɔn. ‘Bha- pö ‘ü “su -bha ‘sëëdhɛ -be ‘nën -nu, ‘sëëdhɛ -be -nu, waa ‘sëëdhɛ -dɛɛ “wɛɛ -nu yö, -bhö ‘dho ‘Sëëdhɛ -nu “pian -ta.