'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ka -zo -yö -büö Lɔtö bɔɔ -wun ˈka

Pë ˈö Yesu ˈö- pö ˈö- -kwɛ -ya ꞊mɔɔn ꞊dɛɛ 2000 -bha, -a -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ-. -Kɔ ˈö Ban waa Dhɔyi -wo wo -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -takun -a ˈka kö ˈwɔn yaa ˈö Yesu -yö -we -a ˈka, ˈya ˈdho -an ꞊slɔɔ, -bhö -a -ga.

Ka -zo -yö -büö Lɔtö bɔɔ -wun ˈka: ˈˈPian 1

-Kɔ -mɛɛn ˈö ˈkɔdhidogümɛn -nu ˈwo Kletiɛn ˈka kwa -bha ˈˈtʋ̈ŋ yö- ˈgü ˈö ˈwo ˈwɔn ꞊gban -kë -a ˈka kö -wo ˈto -klu -sü ˈka -Zlan dosɛnŋ ˈnën- -bha?

Ka -zo -yö -büö Lɔtö bɔɔ -wun ˈka: ˈˈPian 2

-Mën ˈö ꞊mɔɔn- -bha ˈö kwa ˈˈɲɛɛn tröö, ˈö kwa -bha -Zlan -dhɔkësü waa kwa ˈˈta -kɔ -nu -shiö?

Ka -zo -yö -büö Lɔtö bɔɔ -wun ˈka: ˈˈPian 3

Yesu -yö -an -bha -kwɛzlan -bho kö ˈkwa -gleŋ ˈsü -a ˈgü. ˈˈGbɩɩdhɛ ˈyaa -mü -be kö Lɔtö bɔɔ -bha -tosɛta ˈˈdhiʋ̈ -yö -ta ˈya. ˈˈGbɩɩdhɛ ˈyaa -mü ˈpö kö kwa -bhaa ˈˈdhiʋ̈ -yö -ta ˈˈdhʋ̈.