ˈDhɛ ˈö Biblö -ya pö Kletiɛn -nu -dhɛ “ka dheebhang -nu [...] -dhɔ -yö ka kë” bhë, -ya -mɔn -kwɛ 2.000 -bha ꞊dɛɛ. Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -wo -wo bhë -a ya ꞊bhlëë ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ? Pë -yaaga ˈö kwa -bha ˈkɔdhi ˈdhö- kë -ni kö -wo bhë -yö yökodhiʋ̈ ˈyö ˈwo ˈtɔ: 1) -zlanwopösü, 2) mɛn ˈwo bɔ -ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü -an -takun -sü, waa 3) -dhokwëësü kö ˈwo -Zlan -dhɔkë.