'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwa ˈˈtan bho Zoova ˈˈpiʋ̈—ˈˈTan -dɛɛ -nu

 ˈˈTan 139

-An ꞊klaŋ kë kö -an -bha -zoyödhe -gɛn -gban

-An ꞊klaŋ kë kö -an -bha -zoyödhe -gɛn -gban

-A ˈsü:

(Matiö 28:19, 20)

 1. Zoova, ˈya ü -bha -tuë -nu yö

  Ʒiaan -së -ta, yi zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -dhi.

  -Wa ˈˈpiʋ̈ ˈpö kö ˈü ˈˈdhiʋ̈ ˈsü -an ˈka.

  ˈWo ꞊we- -bha ˈü -an ꞊klaŋ -kë.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Zoova -Zlan, yi -bhɛɛ ü -dhɛ,

  Kö -tuë -nu bhë, ˈü ˈto -an ˈpiö.

  Yesu ˈtɔ ˈgü, yi -bhɛɛ ü -dhɛ, kö -an -zo -gban,

  Kö -an -bha -zoyödhe -gɛn -gban.

 2. Yi ˈˈplɛ ˈka, yi -bhɛɛ ü -dhɛ ˈpö kö

  ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, ˈü -an -takun.

  Yi ˈˈtʋ̈ŋ -sü ˈö ˈyi -an ꞊klaŋ -kë kö

  -Wo ü dɔ, kö -wa- ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Zoova -Zlan, yi -bhɛɛ ü -dhɛ,

  Kö -tuë -nu bhë, ˈü ˈto -an ˈpiö.

  Yesu ˈtɔ ˈgü, yi -bhɛɛ ü -dhɛ, kö -an -zo -gban,

  Kö -an -bha -zoyödhe -gɛn -gban.

 3. Yi- ˈˈpiʋ̈ ˈpö kö -wo -klu ü -bha ˈˈgbɩɩ-,

  Kö -wo wo -zo yö ü -dhɛ.

  ˈWɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, -wa -klu ü -bha ˈtɔŋ- -bha,

  ꞊Sii ˈyaa ɲën -wo -dho -a ꞊slɔɔ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Zoova -Zlan, yi -bhɛɛ ü -dhɛ,

  Kö -tuë -nu bhë, ˈü ˈto -an ˈpiö.

  Yesu ˈtɔ ˈgü, yi -bhɛɛ ü -dhɛ, kö -an -zo -gban,

  Kö -an -bha -zoyödhe -gɛn -gban.