'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈˈTan 150

-Kwa mɛn -nu -takun

-Kwa mɛn -nu -takun

-A ˈsü:

(Matiö 9:37, 38)

 1. Zoova -yö kwa -bhawɔn -dɔ.

  -Yö kwa -takun, kö kwa ꞊nii -da.

  -Yö kwa zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü dhi -yö ꞊va -zɔn,

  Kö ˈkwa- -dhɔkë kwa ꞊faan ˈˈplɛ ˈka.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  -Dhɔkaa ˈgü, -kwa mɛn -nu

  -dhɛ kö -wo -Zlan gba.

  ˈKwa -da ˈˈtʋ̈ŋ -kaanta ˈgü, -kwa -an mɛɛnˈˈ

  kwa ꞊faan ꞊dede ˈka.

 2. ˈˈSɛ ˈsaadhö ˈgü, kwa mɛn -nu -mɛɛn,

  ˈKwa -an -takun kö -wo -Zlan gba.

  -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -ya -zɔn ˈpö ꞊dhɛ,

  -An -dhɔ kwa -kë, kwa- ˈˈpiʋ̈ -wo dha.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  -Dhɔkaa ˈgü, -kwa mɛn -nu

  -dhɛ kö -wo -Zlan gba.

  ˈKwa -da ˈˈtʋ̈ŋ -kaanta ˈgü, -kwa -an mɛɛnˈˈ

  kwa ꞊faan ꞊dede ˈka.

 3. Kwa -gɔ ˈˈsɛ ˈgü, -dhɛ ˈö ˈkwa- -bha,

  Mɛn -nu ˈwo mü kwa -an -zo -gban.

  Kwa ˈˈsɛ ˈˈwɛɛ ˈgümɛn -nu -wo -draan,

  Kö ˈkwa -zlanwopö -an -wo ˈgü.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  -Dhɔkaa ˈgü, -kwa mɛn -nu

  -dhɛ kö -wo -Zlan gba.

  ˈKwa -da ˈˈtʋ̈ŋ -kaanta ˈgü, -kwa -an mɛɛnˈˈ

  kwa ꞊faan ꞊dede ˈka.