'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwa ˈˈtan bho Zoova ˈˈpiʋ̈—ˈˈTan -dɛɛ -nu

 ˈˈTan 148

Ü ü -bha ˈnën ga do -nu yi -wɔn ˈgü

Ü ü -bha ˈnën ga do -nu yi -wɔn ˈgü

-A ˈsü:

(Zan 15:13)

 1. Yi Dë -Zlan Zoova,

  Yi -kun ga -gɔ ˈˈgan ˈgü.

  ˈˈKɛɛ yi -gɔtadhɔpë

  ꞊Ya ˈbën bho yi -bha.

  -A -wɔn ˈgü ˈya yi -de

  nu ü -dhɛ yi Dë -Zlan.

  Yi -dho ü -bha yö kë

  kö mɛn ˈsaadhö ü dɔ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Yesu -ga yi -wɔn ˈgü.

  Yi -dho ˈˈtan bho ü ˈˈpiʋ̈,

  ˈYi ü ˈˈnuɛ bho yi ˈˈplɛ ˈka

  ü -bha ˈnën ˈü- nu -a -wɔn ˈgü.

 2. Zoova, yi Dëmɛn,

  Ü ˈtɔ -wɔn yi -gɔ ˈgbee-.

  Ü -bha ˈˈklʋʋsë -nu bhë,

  -Wo yi zuʋ̈ˈˈ ꞊nii -da.

  ˈˈTɔŋdëdhɛ -së ˈö -dho

  ʒiö ü -bhaa -ta ˈyaa ˈdhö.

  Ü Gbö -yö -nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa,

  kö -yö mɛn ˈsaadhö dha.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Yesu -ga yi -wɔn ˈgü.

  Yi -dho ˈˈtan bho ü ˈˈpiʋ̈,

  ˈYi ü ˈˈnuɛ bho yi ˈˈplɛ ˈka

  ü -bha ˈnën ˈü- nu -a -wɔn ˈgü.

  (DHIƲ̈TODHƐ)

  Zoova, yi Dëmɛn, yi -dho ü ˈˈnuɛ bho ˈˈtʋ̈ŋ

  ˈSaadhö ˈka ü -bha ˈnën ga dosɛnŋ bhë -a -wɔn ˈgü.

(Kpɔɔˈˈ Zan 3:16; 1 Zn. 4:9 -bha.)