'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwa ˈˈtan bho Zoova ˈˈpiʋ̈—ˈˈTan -dɛɛ -nu

 ˈˈTan 143

-Dhɛpuudhɛ ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ tii ˈgü

-Dhɛpuudhɛ ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ tii ˈgü

-A ˈsü:

(2 Kodhɛngtö 4:6)

 1. ˈˈKpɔnŋtaadhɛ tii ˈö yö -a ˈgü,

  ˈˈWo ˈbhü do ˈbha -yö mü.

  -Yö -kë ꞊dhɛ ˈɲënŋ- ˈbhü ˈö -dhɛ ˈˈpʋ

  -Ni ˈgü dhiapiʋ -a ˈdhö.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  -Dhɛtiidhɛ ˈö yö- ˈgü,

  Kwa -bha nɔɔn- ꞊dhɛ ˈˈwo ˈbhü ˈdhö.

  -Yö mɛn -nu zuʋ̈ˈˈ -kë -saa.

  -Yö kë -sü ˈka ˈpö ꞊dhɛ

  ˈɲënŋ- ˈbhü ˈö -dhɛ ˈˈpʋ -ni ˈgü

  Dhiapiʋ̈ -a ˈdhö.

 2. ˈMɛn ˈka yiö, -ka ˈgo yiö ˈka luuˈˈ.

  -Dhɛ -yö ꞊kpɔɔ -ni -kplawo,

  Kö kwa mɛn -nu -zo -gban -ni ˈpö.

  Kwa -bhɛɛ ˈzü -an -bhaa ˈka.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  -Dhɛtiidhɛ ˈö yö- ˈgü,

  Kwa -bha nɔɔn- ꞊dhɛ ˈˈwo ˈbhü ˈdhö.

  -Yö mɛn -nu zuʋ̈ˈˈ -kë -saa.

  -Yö kë -sü ˈka ˈpö ꞊dhɛ

  ˈɲënŋ- ˈbhü ˈö -dhɛ ˈˈpʋ -ni ˈgü

  Dhiapiʋ̈ -a ˈdhö.