'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Kwa ˈˈtan bho Zoova ˈˈpiʋ̈—ˈˈTan -dɛɛ -nu

 ˈˈTan 142

Kwa -zlanwopö mɛn suu ˈsaadhö -dhɛ

Kwa -zlanwopö mɛn suu ˈsaadhö -dhɛ

-A ˈsü:

(1 Timote 2:4)

 1. -Kwa kwa -bha ˈwɔn kë -kɔ -nu ˈsü -Zlan -bha.

  Kwa Dë, kwa -bha -Zlan, -a -bɔamɛn ˈyaa ˈdhö.

  -Yö -a ˈˈpiʋ̈ kö mɛn suu ˈsaadhö -wo dha.

  -Yö ö -bha ˈˈkwee -pʋ mɛn suu ˈsaadhö -gɔ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn kwi -bha.

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn wɔ -bha.

  Kwa -zlanwopö mɛn ˈsaadhö -dhɛ ˈˈsɛ -ta.

  Mɛn -nu -dhɔ ˈnën kwa ꞊faan mën,

  -Zlan -bha nɔɔn- -së pö -sü -bha

  “Mɛn suu ˈsaadhö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -Zlan -dhɔkë.”

 2. ˈKö ˈkwa -kpan mɛn -bha -dhɛ suu ˈsaadhö ˈgü,

  -Kɔ ˈwo ˈka wo kwi -bha, ˈyaa ˈwɔn ˈbha ˈka.

  Mɛn zuʋ̈ga ˈnën -a -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- -Zlan -gɔ.

  ˈPë mɛn zuʋ̈ˈˈ ˈgü ˈyö kwa Dë -Zlan -ya yö.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn kwi -bha.

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn wɔ -bha.

  Kwa -zlanwopö mɛn ˈsaadhö -dhɛ ˈˈsɛ -ta.

  Mɛn -nu -dhɔ ˈnën kwa ꞊faan mën,

  -Zlan -bha nɔɔn- -së pö -sü -bha

  “Mɛn suu ˈsaadhö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -Zlan -dhɔkë.”

 3. ˈMɛn -nu ˈö ˈwo -kan ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -wɔn -nu -bha,

  Zoova -Zlan -yö ö -kɔ -kpɔ -an -gɔ.

  Nɔɔn- -së ˈö bhë, kwa- -pö mɛn ˈsaadhö -dhɛ.

  -A -wɔn ˈgü kwa -zlanwopö mɛn ꞊gban -dhɛ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn kwi -bha.

  ˈKwaa kwa ˈˈɲan kë mɛn wɔ -bha.

  Kwa -zlanwopö mɛn ˈsaadhö -dhɛ ˈˈsɛ -ta.

  Mɛn -nu -dhɔ ˈnën kwa ꞊faan mën,

  -Zlan -bha nɔɔn- -së pö -sü -bha

  “Mɛn suu ˈsaadhö ꞊mɔɔn- -bha ˈö -Zlan -dhɔkë.”