-A ˈsü:

(Psaume 83:18)

 1. -Zlan ˈö ˈbhee-, yi Dëmɛn,

  Bhi ˈü pë ˈˈplɛ -damɛn ˈka,

  Bhi ˈü -Zlan ˈka yi ˈˈplɛ ˈka,

  Ü ˈtɔ -tɔ Zoova.

  Yi zuʋ̈ˈˈ ꞊nii -da -wɔn ˈtɔ-,

  Yi ü -dhɔkë -dhɛ ˈˈplɛ ˈgü.

  -Kë yi Dë ˈka -sü -wɔn ˈgü,

  Yi- ˈˈpiʋ̈ ˈyi ü ˈtɔ bhɔ.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Zoova, Zoova,

  De ˈö -kë ꞊dhɛ ü ˈdhö?

  ˈYaa ˈdhö ˈˈsɛ -ta, ɛɛnˈˈ ˈyaa dhaŋ- ˈgü.

  -Zlan ˈˈwɛɛ ˈyaa ꞊dhɛ ü ˈdhö.

  Mɛn ˈˈplɛ dua -mü -wa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ

  -bhɔ ü -bha -mɛn ˈyaa ˈdhö.

  Zoova, Zoova,

  Bhi dosɛnŋ ˈü -tɔ yi -bha -Zlan.

 2. ˈnën ˈü yi -takun,

  ˈYi -kë ü -dhɔkëmɛn ˈka,

  Kö ˈyi ü -wo man -së ˈka.

  Ü ˈtɔ -tɔ Zoova.

  Ü -bha ˈdhuë- -nu ˈsaa- ˈgü,

  ˈYö ˈyi -kë ü gbamɛn -nu,

  Ü -bha -tuë kpö ˈgümɛn -nu,

  ˈÖ -dhɔ ü -kë -an ˈka.

  (-A ˈKUN -KƆ)

  Zoova, Zoova,

  De ˈö -kë ꞊dhɛ ü ˈdhö?

  ˈYaa ˈdhö ˈˈsɛ -ta, ɛɛnˈˈ ˈyaa dhaŋ- ˈgü.

  -Zlan ˈˈwɛɛ ˈyaa ꞊dhɛ ü ˈdhö.

  Mɛn ˈˈplɛ dua -mü -wa ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ

  -bhɔ ü -bha -mɛn ˈyaa ˈdhö.

  Zoova, Zoova,

  Bhi dosɛnŋ ˈü -tɔ yi -bha -Zlan.