'Dho -a 'gü -wɔn -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Biblö -bha ‘dramö -nu

-Bhö -gleŋ ‘ö go Biblö -bha -kwɛzlan -nu ‘gü, -an ‘dramö -nu ‘sü. ‘Wɔn -nu ‘wo -gban mɛn -wɔngbɩɩsü -nu waa ‘wɔn “gblʋ̈gblʋ̈ ‘wo -kë Biblö ‘gü -an -bha -an draan“.

 

Yi -bhawɔn 'to, "tʋ̈ŋ 'ö yö -a 'gü pë ˈü- -dhɛ bhë 'yaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ꞊slɔɔ -wo bhë -a 'gü.

Pë -nu ˈö ˈwo Danwo ˈgü ü -dho -an ꞊slɔɔ pë ˈˈbulansü ˈwo ˈˈshiaŋ bhë -an ꞊löö: