'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 5

ˈMën ˈü -dho -a ꞊slɔɔ yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta?

ˈMën ˈü -dho -a ꞊slɔɔ yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta?

Azantinö

Siedha Dheɔnö

Bɛlzikö

Madhɛzi

Mɛn ꞊vadhɛ ˈwaa ˈdho ˈzü -zlanwokɔɔdhö ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -zlanwogɔdhiʋ̈mɛn -nu ꞊wa -an ˈgü ga, ˈwaa -zlanwopö -an -dhɛ -së ˈka. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -mën ˈö -kë ˈü -dho ˈdho -Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha -bhɔkwëë -nu -ta? ˈMën ˈü -dho -a ꞊slɔɔ mü?

Ü -dho zuʋ̈niidadhe ˈö -kë ˈˈkwëë -sü ˈgü, -a ꞊slɔɔ mü. Kletiɛn -nu ˈwo -tosɛta -kë -kwɛ këŋ do -blɛɛsü -naan -ta, -wo kun -zlanwokɔdhi do do -nu ˈgü. -Wo -bhɔkwëë -nu -kë kö -wo -Zlan -dhɔkë, -wo Biblö draanˈˈ, ˈwo wo ˈko -nu ꞊faan ˈmën. (Eblö 10:24, 25) -Dhɔ waa zuʋ̈niidadhe ˈnën kun -a -bhɔkwëë -nu -wo ˈˈdhʋ̈ -an -ta, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -kë ˈˈtɛɛbɔ -nu waa ꞊dhegblüzë -nu ꞊dede -bha -kpan ˈkwëë -sü ˈka. (2 Tesadhonikö 1:3; 3 Zan 14) Yi -ʒiö -an -bha ˈwɔnzuan ˈˈpiʋ̈, -yö ˈnën- -wɔn ˈgü ˈö ˈyi zuʋ̈niidadhe ꞊slɔɔ ˈpö.

Ü -dho -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu -ya ꞊bhlëë ˈgü -kɔ -draan mü. Yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta, gɔɔn- -nu, dhoŋ -nu waa ˈnën -nu -wo -dho wo ˈkwëëdhö ꞊dhɛ -kɔ do ˈö Biblö -ya pö -yö -kë -a ˈka bhë, -a ˈdhö. Mɛn ꞊klaŋkëmɛn -nu ˈö -an ˈˈdhi -yö -kan, -wo -bɔ Biblö -ta ˈö -kɔ ˈyi -dho ˈto -a ˈka -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu ˈpiʋ̈ yi ꞊gban ˈka yi -bha -tosɛta ˈgü, ˈwo- -zɔn yi -dhɛ. (Deutéronome 31:12; Nehémia 8:8) Mɛn ˈö ˈdhö ꞊mɔɔn- -bha kö -ya -zɔn ꞊dhɛ ˈö ö -zoyö -Zlan -dhɛ ˈˈtan -nu bho -sü, waa ö -kɔ ˈˈdhiʋ̈ ꞊wlü -sü ˈka kö -yö dhiaŋ- -yɔ bɔ -bhɔkwëë -ta.—Eblö 10:23.

Ü -bha -zoyödhe -dho -da ˈˈdhiʋ̈. Bɔmɛn Pɔdhö -ya -pö -zlanwokɔdhi do ˈgümɛn -nu -dhɛ ꞊dhɛ: “-Yö n ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈa nu kö ˈa n ˈˈyan -kpan ka -bha, [...] kö ˈkwa kwa ˈko -nu faan dɔ- -bha ˈˈta bha- ˈsü -sü -bha. -A -gɛn -mü ꞊dhɛ ka -bha -zʋ -yö -a -dhɛ -sü bha kö n ˈˈyan -yö -da -dhɛ ˈgü, -yö -dho n faan dɔ, ˈö ka ˈˈyan ꞊ya -da ˈpö n -bha -dhɛ ˈgü ˈö ka faan dɔ.” (Wlɔmö 1:11, 12) ˈYa yi ˈˈɲan -kpan yi ꞊dhegblüzë -nu -bha -bhɔkwëë -nu -ta, -yö yi -bha -zoyödhe -dadhiʋ̈, ˈö ꞊faan nu yi -dhɛ kö ˈyi -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu -ya ꞊bhlëë ˈgü.

-Bhö nu yi -bha -bhɔkwëë ˈö -dho kë ˈˈdhoogɔ ˈö nu -ni ˈgü yö- ˈka, -a -ta, kö bhii ꞊dede ˈü- -së -dhɛ yö. Yi -dho yi -kɔ -ya ü -gɔ -së ˈka. -Wo -da ˈkɔɔ ˈˈwɛɛwɛ. ˈWëëga bhodhe ˈyaa mü.

  • -Bhɔkwëë -kë -kɔ suu -mɛɛn ˈyi ˈto -a ˈˈpiʋ̈?

  • -Mën ˈö ˈyi- ꞊slɔɔ yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta?