'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 7

-Mën -nu ˈyi -an -kë yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta?

-Mën -nu ˈyi -an -kë yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta?

Nuvɛdhö Zedhandö

Ʒapɔn

Uganda

Dhitiani

Kletiɛn -nu ˈwo kun -kwɛ këŋ do -blɛɛsü ˈgü, -an -bha -bhɔkwëë -nu ˈwaa kun ꞊dhɛ -Zlan -gbakɔ wɛɛ -bhaa -nu ˈdhö. -Wo ˈˈtan -bho, ˈwo -bhɛɛ -Zlan -dhɛ, ˈwo Biblö ˈˈɲan -nu -wo pö -an -ta, ˈyö ˈwo -an ˈˈdoo dɔ. (1 Kodhɛngtö 14:26) Pë do bhë, ˈnën ˈyi- -kë ꞊dɛɛ yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta.

-Wo yi ꞊klaŋ -kë Biblö ˈka. ˈˈSɩyi ɛɛnˈˈ -tɛɛdhoowayi ˈˈpɛpɛ ˈka, -zlanwokɔdhi -dhɛ ˈö ˈdhö -a ˈgümɛn -nu -dho wo ˈkwëëdhö ˈö ˈwo wo ˈˈtʋ ˈto ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- ˈö -gban Biblö -ta, -a -bha minitö ˈö ꞊mɔɔn minitö 30 -bha, -a ˈˈpiʋ̈. -A ˈˈdhɛɛtadhiaŋ- ˈö ˈdhʋ̈, -kɔ ˈyi -dho ˈtɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü -an -ya ꞊bhlëë ˈgü -a ˈka yi -bha -tosɛta ˈgü ꞊dɛɛ, -a -zɔn yi -dhɛ. Mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ ꞊faan -yö ˈmën -sü ˈka kö -wo wo -bha Biblö ˈsü kö -a ˈˈɲan -nu ˈö ˈˈdhɛɛtadhiaŋzëmɛn -dho -a -wo pö bhë, -wo ˈto -an ˈˈpiʋ̈. ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ꞊ya ɲën, ˈö ˈyi -ya “ La Tour de Garde ” draansü -bha. -Yö -kë ˈˈdoo ˈö- -gɛn ˈdhö -gban -sü ˈka ˈˈsu -bha ˈsëëdhɛ -be ˈnën ˈwo- -dhɛ La Tour de Garde -dhɛ ˈö draanˈˈ -bhaa ˈka, -a ˈwɔn -gɔ do -ta, -a ˈka. -A draansü -yö yi -takun kö ˈyi ˈtɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü -an -ya ꞊bhlëë ˈgü. Yi -a ꞊draan ˈˈlɛlɛ do ˈˈpiʋ̈. -A ˈwɔn -gɔ do bhë, -wa ꞊draan ˈpö yi -bha -zlanwokɔdhi -nu ˈwo ꞊mɔɔn -zlanwokɔdhi 115000 -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü, -an ˈgü.

-Wo mɛn ꞊klaŋ -kë Biblö ˈka -kɔ -zɔn yi -dhɛ. Yi -dho yi ˈkwëëdhö ˈpö ˈˈdhoogɔ ꞊zinŋ ˈgü do kö ˈɲënŋ- -gɔ -ya -pö ˈö ˈyi -bhɔkwëë ˈö ˈˈpian ˈdhö -yaaga, -a -kë. -A bhɔkwëë ˈö ˈˈdhʋ̈, -wa -dhɛ Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö. -A ˈgüwɔn -nu -wo Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ ˈgü. -A ˈˈpian -blɛɛsü ˈnën -tɔ: Pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -wo ˈgü. -Yö yi -takun kö Biblö ˈˈpian ˈyi- -wo pö ˈˈdhiʋ̈ -be, ˈyi- ˈgüman -së ˈka. ꞊Ya ˈgo mü, ˈyö Ü -bha -zlanwopösü ˈkun ˈˈgbɩɩ- ˈˈpian ˈdhö yö mü. -A ˈˈpian bhë- ˈgü, yi ꞊dhegblü -nu -wo -zlanwopö -kɔ ˈˈslö -nu -zɔn yi -dhɛ. ꞊Wa wo bo, ˈyö -bhɔkwëëdhiʋ̈sümɛn -yö -dhioo -nu ˈwo -dho yi -takun kö ˈyi ˈsëëdhɛ -wo pö, ˈyi mɛn ꞊klaŋ kë -së ˈka, -an dɔ yi -ta. (1 Timote 4:13) -A -bhɔkwëë bhë, -a ˈˈpian -totabhaasü ˈö -kë Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü ˈka bhë, -kɔ ˈyi -dho ˈtɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü -an -ya ꞊bhlëë ˈgü -a ˈka yi -bha -tosɛta ˈgü, -ya -zɔn yi -dhɛ. -A ˈˈpian bhë, -yö -kë dhɛɛˈˈ waa -an -yɔ -nu ˈka. -Yö yi -takun kö ˈyi Biblö ˈgüman ꞊dedewo.

ˈBha nu yi -bha -bhɔkwëë -nu -ta, mɛn draanˈˈ -wo -nu ˈwo go Biblö ˈgü -dho ˈˈyɛ ü zuʋ̈ˈˈ -bha.—Isaïe 54:13.

  • Yi yi -bha -bhɔkwëë -nu -kë -kɔ -kë -dhɛ?

  • Yi -bha -bhɔkwëë -mɛɛn ˈü ˈˈpiʋ̈ kö ˈü nu -a -ta -blɛɛsü?