'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 11

ˈMën -kë ˈö ˈyi -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -kë?

ˈMën -kë ˈö ˈyi -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -kë?

Mɛsikö

ˈˈLüman

Bɔswana

Nikaragua

Itadhi

ˈMën -kë mɛn -nu ˈwo yö, ˈwo zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü? -Wo zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -wo yi -bha -bhɔkwëë do -ta. -Kwɛ do ˈgü -gɛnɲan ˈka -yaaga, yi dho yi ˈkwëëdhö -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -ta, ꞊dhɛ -Zlan -dhɔkëmɛn -nu ˈwo kun ꞊kwɛŋzü, -an ˈdhö. (Deutéronome 16:16) -Kwɛ do ˈgü, -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -yaaga ˈnën ˈyi -an kë. ˈWo ˈnën ˈwo -tɔ ˈˈpian do ˈˈpiʋ̈ -bhɔkwëë ꞊plɛ ˈyi- -kë -dhɛkpaɔyi do ˈˈpiʋ̈ waa -bhɔkwëë ˈkpii- do ˈyi- kë -dhɛkpaɔyi -yaaga ˈˈpiʋ̈. ꞊Trɔɔn -mɛɛn ˈö ˈyi- ꞊slɔɔ -bhɔkwëë -nu bhë, -an -ta?

-Wo yi -bha ꞊dhegblüzëdhɛ -gɛn -gban. Izraɛdhömɛn -nu -kun Zoova -dhɔkë -ni ˈgü zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü “mɛn kpö ꞊va” ꞊zinŋ ˈgü. -Kɔ do bhë- ˈka ˈpö, yi Zoova -dhɔkë zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü -a -bhɔkwëë -nu bhë, -an -ta. (Psaume 26:12) -A -bhɔkwëë -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -an -ta, yi -kpan Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ˈwo go -zlanwokɔdhi waa ˈˈsɛ ˈˈwɛɛ -nu ˈgü -an -bha. Minŋdii ˈka, yi -to yi ˈkwëë- ˈö ˈyi pë bhö, ˈö ˈyi ˈˈdoo dɔ zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü. (Këwɔn -nu 2:46) -A -bhɔkwëë -nu bhë -an -ta, -dhɔ ˈö ‘yi dheebhang -nu ˈwo ˈdhang bho Yesu ˈˈdhiʋ̈ ˈpö ꞊dhɛ yi ˈdhö’ -an ꞊zinŋ ˈgü, yi- yö ꞊dedewo.—1 Piɛdhö 2:17.

-Wo yi -gɛn -dho ˈˈdhiʋ̈ -Zlan -bha ʒiaan -ta. “-Wo -nu” ˈwo -an ˈgü -po Izraɛdhömɛn -nu -dhɛ, -dhɛ ˈwo -an “ˈgüman”, -an zuʋ̈gblü -yö -dhi. (Nehémia 8:8, 12) Yi -de ˈpö, yi ꞊klaŋ ˈwo- -kë Biblö ˈka yi -bha -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -ta bhë, -yö yi -dhɛ -së. -A -bhɔkwëë ˈˈpɛpɛ -gɔ -yö -go Biblö ˈgü. ˈˈDhɛɛtaadhiaŋ- -së waa ˈˈslö -tiaandhö -nu -wo yi -takun kö -kɔ ˈö ˈyi -dho -Zlan dhɔɔbhaawɔn -kë -a ˈka yi -bha -tosɛta ˈgü, ˈyi- dɔ. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, kletiɛn -nu ˈwo -to -a ˈˈgbɩɩ- ˈka ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo ˈˈtʋ̈ŋ -totaabhasü yö -a ˈgü, -an -ta, -an -bɔagüwɔn -nu -wo yi ꞊faan -mën. -Bhɔkwëë ˈkpii- -nu -ta, -kwɛzlan -nu ˈwo Biblö ˈgü, -wo -an -bha teatrö -kë, kë ˈˈdhʋ̈ kö -wo -gleŋ -da yi -bha. Yi -bha -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ ꞊gban ˈˈpɛpɛ -ta, mɛn -nu ˈwo- ˈˈpiʋ̈ kö -wa -zɔn mɛn ꞊gban -dhɛ ꞊dhɛ -wa wo -de nu -Zlan -dhɛ, -wo -an bɔ ˈˈyi ꞊bhaa.

  • -Mën ˈö -kë ˈö yi -bha -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu ˈwo yi zuʋ̈gblüdhi?

  • ꞊Trɔɔn -mɛɛn ˈü -dho -a ꞊slɔɔ -bhɔkwëë -nu bhë, -an -ta?