'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

-Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈnën ˈtɔ- -mën?

-Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈnën ˈtɔ- -mën?

-Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa -tosɛta kë zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü, kwa ˈflëë- ˈgü yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ -ta!

Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü -de dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ ‘ˈwɔn -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈, -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo -kë -ee?’ Biblö -ya -pö ꞊dhɛ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -a -kë. -Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈwɔn -nu ˈwo -gban ö -bha -Gblüdëdhɛ waa ö dhɔɔbhaawɔn -nu -bha, mɛn ˈˈpɛpɛ -wo -an dɔ.—Psaume 37:11, 29; Isaïe 9:7.

-Zlan -yö kwa -bha ˈwɔn -së ˈˈpiʋ̈.

-Kɔ ˈö ˈnëndë -tiaandhö ˈdhö ˈwɔn -së ˈˈpiʋ̈ ö -bha ˈnën -nu -bhaa ˈka, -a ˈdhö bhë, -kɔ do bhë- ˈka ˈpö, kwa Dë ˈö dhaŋ- ˈgü, -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa -tosɛta kë yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka zuʋ̈gblüdhidhe ˈgü. (Isaïe 48:17, 18) -Ya -pö: “ˈMɛ ˈö -Zlan -zë -a -dhidhɛwɔn -kë, -a mɛ -dho -tosɛa kë -kpɛawo.”—1 Zan 2:17.

-Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa -ʒiö ö ˈˈgblʋʋ ˈˈpiʋ̈.

Biblö -ya -pö ꞊dhɛ kwa Damɛn -ya ˈˈpiʋ̈ kö -yö “kwa draanˈˈ ö -bha ʒian -nu ˈka” kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈkwa “ʒiö ö ˈˈgblʋʋ ˈˈpiʋ̈.” (Isaïe 2:2, 3) -Yö “mɛ” -nu -sü “kö -wo kë ö -bha ˈˈsɛgɔ ˈgü mɛ -nu ˈka” kë ˈˈdhʋ̈ kö -wa dhɔɔbhaawɔn -zɔn mɛn ꞊gban ꞊dhɛ ˈˈsɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü.—Këwɔn -nu 15:14.

-Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa ö -dhɔkë kwa ˈˈkwëë.

-Zlan -dhɔkë -kɔ -së ˈyaa mɛn ˈˈkan ˈkwëë-. -Yö mɛn ꞊ɲɔɔn ˈkwëë- -dhɔkaa ꞊dede ˈgü. (Zan 13:35) ꞊Dɛɛ, de -nu ˈwo mɛn -nu -takun -ni ˈgü -dhɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü kö -wo -Zlan -dhɔkë ˈwo ˈˈkwëë? Dhɛɛˈˈ bhë, ü -dho -a -yɔ ꞊slɔɔ ˈsëëdhɛ -be ˈnën ˈö yö, -a ˈgü.