'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 14

꞊Klaŋ -mɛɛn ˈö -yödhiʋ̈ -nu -wo -dho -a ˈˈdhiʋ̈?

꞊Klaŋ -mɛɛn ˈö -yödhiʋ̈ -nu -wo -dho -a ˈˈdhiʋ̈?

Zeta Zuni

Gidheadö ꞊klaŋ, Patɛɛsɔnö, Nuyɔɔkö

Panama

Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ˈwo -ya mɛn -nu ꞊klaŋ kë -sü -bha, -a yi -ya ꞊gwëë. Mɛn -nu -wo -zlanwopö ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈgü, -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈdho ꞊klaŋ ˈbha -nu ˈˈdhiʋ̈ kë ˈˈdhʋ̈ kö ‘yë -nu ˈwo -gban -Zlan -wɔn -bha bha, [...] -wa ꞊gban ˈˈpɛpɛ kë -së ˈka.’—2 Timote 4:5.

-Yödhiʋ̈ -nu -bha ꞊klaŋ. ˈˈTʋ̈ŋ ꞊gban ˈgü -yödhiʋ̈ -nu -wa -kwɛ do kë -yödhiʋ̈dhɛ ˈgü, -wo ˈdho -dhɛkpaɔyi ˈˈsɔɔdo ꞊klaŋ ˈˈdhiʋ̈. -A ꞊klaŋ ˈö ˈˈdhʋ̈ -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kë -Bhɔkwëëkëgükɔ do ˈö -an ˈˈsuee, -a ˈgü. ꞊Klaŋ ˈwo- kë bhë, -yö -an -takun kö -wo ꞊ɲɔɔn Zoova ˈˈsuee, kö -wo kë -zlanwopömɛn -tiaandhö -nu ˈka. ˈGo mü ˈzü -yö -an -takun kö -wo ˈdho -an -bha yö -së bhë, -a ˈka ˈˈdhiʋ̈.

-Gblüdëdhɛ -nɔɔnpömɛn -nu -bha ꞊klaŋ. ˈˈSu ꞊plɛ ꞊klaŋ ˈö bhë, -yö -yödhiʋ̈ -nu ˈö -wa -kian, ˈö ˈwo- ˈˈpiʋ̈ kö -wo ˈdho -zlanwopö -dhɛ ˈö mɛn -bhawɔn ˈdhö -zlanwopömɛn -nu -bha mü, -a -bha, -an -takun. -Wa -pö: ‘Man ˈnën ˈa yö! -Bhö n bɔ! ꞊dhɛ -zlanwopömɛn ˈkpii- ꞊dede ˈö suu ˈyii kë do ˈˈsɛ -ta, ˈö -kë Yesu Klito ˈka bhë, -a ˈdhö. (Isaïe 6:8; Zan 7:29) Mɛn ˈü- ˈˈpiʋ̈ kö ü ˈdho -zlanwopö ˈˈsɛ ˈˈwɛɛ ˈgü, ü dua -mü kö ˈü ü -bha -tosɛta kë -bhaasü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -dhɛ ˈü ˈdho -ni -a -bha bhë, -a ˈbha -ya kë, kö -an wɔkɔ -nu, -an bhöpë ˈwaa ꞊dhɛ ü -bhaa ˈdhö. -A -bha -ya kë ˈzü kö ü dua -mü kö ü -wo ˈˈwɛɛ draanˈˈ. ꞊Klaŋ ˈö bhë, -yö -kɛgbɔɔ -nu, dhe waa ö -gɔn -nu, ˈö -an -kwɛ ˈdhö ꞊mɔɔn 23 -bha ˈö -dho ˈö yö- ˈka 65 -bha, -an -takun kö ˈˈklʋʋsë -nu ˈö -an -bhawɔn ˈdhö -an -bha, -an -bha yö ˈgü, -wo -an ꞊slɔɔ. -Yö -an -takun ˈpö kö ˈwɔn -kë -kɔ -nu ˈwo -dho -a kë kö -wo yö kë ꞊dedewo Zoova -bha -kɔlokota -dhɛ, -wo kë -an -gɔ.

Gidheadö ꞊klaŋ. Eblö -wo ˈgü, ꞊wa- pö “Gidheadö, -a -gɛn ˈnën -tɔ “꞊Gbɛkiö kpö.” Gidheadö ꞊klaŋ -zü -yö -dɔ 1943 ˈka. ˈÖ sü -kwɛ bhë- -bha, mɛn ˈwo -ʒiö mɛn 8.000 -ta, ˈö ˈwo go ꞊klaŋ bhë- ˈˈdhiʋ̈, -wo -an bɔ ꞊dhɛ bɔmɛn -nu ˈdhö kö -wo -zlanwopö “ˈˈsɛgɔ -nu ˈwo -dhɛ ꞊gblɛɛn ˈgü,” -an ˈgü. (Këwɔn -nu 13:47) -Dhɛ ˈö Gidheadö ꞊klaŋnën -nu ˈwo wo Pedhu, kö -zlanwokɔdhi ˈˈwɛɛ ˈbha ˈyaa mü. ˈˈKɛɛ ꞊dɛɛ -zlanwokɔdhi ˈwo -ʒiö -zlanwokɔdhi 1.000 -ta, -wo mü. -Dhɛ ˈö bɔmɛn -nu ˈwo -ya -zlanwopösü -bha ʒapɔn, kö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ˈwo kun ˈˈsɛ bhë, -a ˈgü ˈwaa ꞊mɔɔn -kɔŋ do -bha. ˈˈKɛɛ ꞊dɛɛ -wa -ʒiö mɛn 200.000 -ta. ˈˈSu ˈˈsoodhu ˈwo- kë Gidheadö bhë, -Zlan ˈˈDhiwo ˈnën ˈwo- ꞊draan ꞊dedewo. Mɛn -nu ˈwo -an -dhɛ ꞊klaŋ ˈö bhë, -a ˈˈdhiʋ̈ ˈyö ˈwo -tɔ -yödhiʋ̈ -detasü -nu, bɔmɛn -nu, Betɛdhömɛn -nu, ˈˈpian do ˈˈpiʋ̈ -maankëmɛn waa -an -bha dhebɔ -nu. -Wo -an ꞊klaŋ ꞊dede kë kö -zlanwopö -yö ˈö ˈˈsɛ -todhʋ̈sü ˈgü, -wo -a -gɛn -gban.

  • -Mën ˈö -yödhiʋ̈ -nu -bha ꞊klaŋ -ya -kë?

  • De nu ˈwo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈdho -Gblüdëdhɛ -nɔɔnpömɛn -nu -bha ꞊klaŋ ˈˈdhiʋ̈?