Nepadhö

Togo

Glan Bletaŋyö

-Kwɛ ˈˈpɛpɛ ˈka, yi -bha -kɔlokota -yö Biblö waa ˈsëëdhɛ ˈˈmliɲɔn ꞊va -kë, ˈö ˈyi -an -gblü mɛn -nu -ta ˈˈwɛɛwɛ. Yi -Bhɔkwëëkëgükɔ waa Betɛlö -nu dɔ ˈö ˈyi yi -zokë -an ˈˈpiʋ̈. Yi yi -kɔ -da ˈpö Betɛlö ˈgümɛn waa bɔmɛn nu ˈˈgblü ꞊va, ˈwo mɛn nu takun, -an -dhɛ. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü -de dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ yi go ˈwëëga ˈka ˈmɛn?

ˈYaa ˈnii- sɔnŋ ɛɛnˈˈ ˈwëëga bho. ˈWëëga ˈyi- -sü, ˈyi yö -kë -a ˈka bhë, -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ ˈyaa- -gbadhɛ mɛn ˈbha -gɔ. -Yö pö -sü ˈka La Tour de Garde ˈö yö ˈˈkpɛnŋ -kwɛ 1879 ˈgü ꞊dhɛ “-Yö -ga sü ˈka yi ˈgü ꞊dhɛ Zoova ˈnën -tɔ yi -takunmɛn. -A -wɔn ˈgü, ˈyi ˈdho yi -zoyö mɛnbhɩɩ -dhɛ ɛɛnˈˈ ˈyi ˈdho ˈwëëga -dhɛ -an -gɔ toŋtoŋdhö.” Yi ˈto yi -wo -ta!—Matiö 10:8.

-A gbɔɔ ˈnën ˈwo- -kë yi -gɔ ˈˈwɛɛwɛ. Mɛn -nu ꞊klaŋ ˈö ˈyi- -kë -Zlan -Wo ˈka bhë, -yö mɛn -nu -dhɛ -së. -A -wɔn ˈgü ˈyö ˈwo gbɔɔ -kë yi -gɔ kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈyi ˈdho a ˈka ˈˈdhiʋ̈. -Yö -dhi Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ꞊dede -dhɛ kö -wo wo -bha ˈˈtʋ̈ŋ, wo ꞊faan, wo -bha ˈwëëga ɛɛnˈˈ pë ˈˈwɛɛ ˈbha ˈsü kë ˈˈdhʋ̈ kö -Zlan dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü -ta. (1 Chroniques 29:9) Yi -bha -bhɔkwëë -nu ɛɛnˈˈ -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, mɛn ˈwo- ˈˈpiʋ̈, -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈwëëga -da ˈwëëgadagüpë -nu ˈgü, ɛɛnˈˈ -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wa bɔ yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn jw. org ta. ˈWëëga ˈkpiidhɛ, ˈyi- ꞊slɔɔ bhë, -yö -go ˈˈflɛɛmɛn nu ꞊kwɛɛ-. Mɛn nu ˈwo gbɔɔ -kë bhë, -wo ꞊dhɛ ꞊gɛandhö ˈö Yesu -ya -wɔn ꞊blɛɛ bhë -a ˈdhö, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ ˈˈtanmaga ꞊plɛ ˈnën ˈyö -an -da ˈwëëgadagüpë ˈö -Zlan -dhɔkëgükɔ ˈgü bhë, -a ˈgü. (Dhukö 21:1-4) ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈, mɛn ˈö ˈdhö, -yö ꞊mɔɔn -a -bha kö ˈwëëga ‘ˈdhɛ ˈö- -ya ö -zʋ ˈˈpiʋ̈’ kö -ya gbɔɔ, -a “-ya -dɩ -ta.”—1 Kodhɛngtö 16:2; 2 Kodhɛngtö 9:7.

-Yö ga -sü ˈka yi ˈgü ꞊dhɛ Zoova -dho mɛn -nu ˈwo ˈˈpiʋ̈ kö “-wa ˈtɔ bhɔ wo bha ꞊nɔɔn pë -nu ˈka” kö -wo wo -kɔ -ya -a -bha -Gblüdëdhɛ -yö -gɔ, kë ˈˈdhʋ̈ kö -a dhɔɔbhaawɔn -yö kë, -an zuʋ̈ˈˈ -blü gbɔɔ kë -sü -bha -kpɛɛwo.—Proverbes 3:9.

  • -Mën ˈö yi bho -zlanwo ˈˈwɛɛ -nu ˈˈpiʋ̈?

  • Gbɔɔ ˈö mɛn -nu -wa -kë yi -gɔ bhë, -mën ˈyi- -kë, -a ˈka?