'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 4

ˈMën -kë ˈö ˈyi la Traduction du monde nouveau ꞊dhiëëta?

ˈMën -kë ˈö ˈyi la Traduction du monde nouveau ꞊dhiëëta?

Kɔngo (Kinŋshasa)

Wlanda

-Zlan ˈtɔ ˈö Psaume 69:31, Simakö -bha Biblö ꞊dhiëëtakɔ ˈgü. (-Kwɛ këŋ -yaaga ɛɛnˈˈ -yiishiö -naan ˈka K. Y.)

-Kwɛ ꞊va ˈˈpiʋ̈, yi -yö -kë Biblö ꞊dhiëëtakɔ suu ꞊va ˈka. Yi -an ˈbhaa -nu -bɛn -zë, ˈö ˈyi -an -gblü mɛn -nu -ta. -Dhɛ ˈö ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa -yö -ʒiö, ˈyö ˈyi- yö ꞊dhɛ -yö -së kö ˈyi Biblö ꞊dhiëëtakɔ -dɛɛ -pë kë kö mɛn -nu -wo “tɛanwɔn” ꞊dede ˈö Biblö ˈgü -a dɔ ꞊dhɛ -kɔ ˈö -Zlan -zo ˈˈpiʋ̈ bhë, -a ˈdhö. (1 Timote 2:3, 4) Pë ˈö -kë ˈö -kwɛ 1950 ˈgü, ˈö ˈyi -ya Traduction du monde nouveau ˈˈpian ˈbhaa -nu -yö ˈˈkpɛnŋ -sü -bha ꞊glee- -wo ˈgü, ˈyö bhë. Biblö ˈö bhë, ˈyi- ꞊dhiëëta -së ˈka -wo ˈö ʒiö -wo 130 -ta, ˈö mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -dho -a man, -an ˈgü.

Biblö ꞊dhiëëtakɔ ˈö mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -dho ꞊mɔɔn- -bha kö -wa ˈgüman, yö -mü. -Dhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ ˈwɔn blɛɛˈˈ -wo -yö go ˈˈgblʋʋ bhë, -wo ꞊vadhɛ -nu ˈwo kun Biblö -nu ˈgü -an ˈgümandhɛ -kun ˈˈgbɩɩ-. -Wo kpö ˈbhaa -nu ˈwo kun -an ˈgü, ˈwaa -an pö ˈzü. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, mɛn -nu -wo -kpan Biblö -be zii -nu -bha. Biblö -be zii -nu ˈwo bhë, -wa -kë ˈö mɛn -nu -wo Eblö, Adhameɛn waa Glɛkö -wo -nu ˈwo kun -an pö -ni ˈgü Biblö -bɛn zë ˈˈtʋ̈ŋ ˈka bhë, -an -man -së ˈka.

Biblö ꞊dhiëëtakɔ ˈö to -Zlan ˈˈDhiwo -blɛɛsü ˈˈpiʋ̈, yö -mü. Biblö ꞊dhiëëtamɛn -nu dua ˈyaa -mü kö -wo -wo -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -an bho ˈˈgblʋʋ. -An dua -mü kö -wo ˈto -a -ta. ˈˈKɛɛ Biblö ꞊dhiëëtakɔ ꞊vadhɛ ˈgü, mɛn -nu ˈwii -Zlan ˈtɔ ˈö -kë Zoova ˈka bhë, -a -bɛn zë mü.

Biblö ꞊dhiëëtakɔ ˈö -Zlan ˈtɔ bhɔ, yö -mü. (2 Samuel 23:2) -Dhɛ -nu ˈö Zoova ˈtɔ kun -bɛn zë -sü ˈka- -bha Biblö zii -nu ˈgü, -yö -mɔɔn 7000 -bha. -A -bɛn -yö zë -sü ˈka ˈpö -dhɛ do -nu bhë, -an -bha Traduction du monde nouveau ˈgü. Pë ˈˈbin ˈö ˈˈshia yö, -ya ˈwɔnzuan -zɔn. (Psaume 83:18) Pë -nu ˈwo -an mɛɛnˈˈ -kwɛ ꞊va ˈˈpiʋ̈ ˈˈdhʋ̈ bhë, -yö -an -takun ˈö ˈwo Biblö ˈö -Zlan dhɔɔbhaawɔn ˈgü ˈdhö ˈˈpʋ -sü ˈka- ˈgü -së ˈka, ˈö- -wopösü ˈdhö -së -a ꞊dhiëëta. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ˈkö kë ꞊dhɛ Traduction du monde nouveau -yö -dhö ü -wo ˈgü, ɛɛnˈˈ ˈyaa -dhö ü -wo ˈgü, yi ü ꞊faan -mën kö ˈü Zoova ˈˈDhiwo pö yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka.—Josué 1:8; Psaume 1:2, 3.

  • -Mën ˈö -kë ˈö ˈyi Traduction du monde nouveau ꞊dhiëëta?

  • Mɛn ˈö- ˈˈpiʋ̈ kö -yö -Zlan dhɔɔbhaawɔn dɔ, -mën ˈö dua ˈdhö -mü kö -ya kë yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka?