'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 19

De ˈö -tɔ gwëëmi -towʋtasü ˈö ꞊kpaɔsü?

De ˈö -tɔ gwëëmi -towʋtasü ˈö ꞊kpaɔsü?

-Zuugü -bhöpë ˈö bhë, mɛn ꞊gban ˈkwa- ꞊slɔɔ.

-Yö dɔ kö Yesu -yö ga, -yö ö -bha gwëëˈˈ -yiishiö -nu ˈwo kë Piɛdhö, Zakö, Zan waa Andre -an ˈka bhë, -an -sü duuˈˈ ˈka ˈö ˈwo ˈˈdoo dɔ. Pë ˈwo -dho -a ˈsuan bho -a -bha ꞊dhɛ ö ˈˈdhiʋ̈ yee kë -sü waa ˈˈsɛ ˈˈdhiʋ̈toyi -nu -wa wo, ˈnën ˈö- -wɔn ꞊blɛɛ -an -dhɛ. -Yö dhɛɛˈˈ ˈkpɔ -an -gɔ ˈö- pö: “Gwëëmi -towʋtasü ˈö ꞊kpaɔsü ˈˈdhʋ̈ bha yö -mü de ꞊në- ˈka ˈsa? Yö -mü ˈmɛ ˈö- Dëmɛ dho ö -bha ˈkɔ ˈto- ˈˈpiʋ̈ ˈö ö -zʋ -kë ˈgü, ˈö -bhöpë nu- Dëmɛ -bha yëkëmɛ -nu -dhɛ -a nu ˈˈtʋ̈ng -bha bha ꞊në- ˈka.” (Dhukö 12:42; Makö 13:3, 4) Yesu -ya -zɔn dhɛɛˈˈ ˈö- ˈkpɔ bhë, -a ˈka ꞊dhɛ, -yö ˈö kë -an “Dëmɛ” ˈka bhë, -yö -dho mɛn ˈö -dho -zuugü -bhöpë nu ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, -a -ya. De ˈö -dho kë -a “gwëëmi” ˈö ˈˈdhʋ̈, -a ˈka?

ˈˈƝɔn -a troo -nu kpö ˈˈtɩtɩ ˈbha. “Gwëëmi” bhë ˈnën -tɔ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö nu ˈˈdhiʋ̈ʒiöwomɛn -nu. -Yö -zuugü -bhöpë nu Zoova -dhɔkëmɛn -nu -dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ -bha. ˈYaa ꞊mɔɔn- -bha kö ˈyi -bhöpë ꞊slɔɔ kö gwëëmi -towʋtasü bhë, ˈyii ‘-bhöpë nu [yi -dhɛ] -a ˈˈtʋ̈ng -bha.’—Dhukö 12:42.

-Yö -zokë ö Dëmɛn ꞊slɔɔpë ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈˈpiʋ̈. (Dhukö 12:44) Yesu -ya pö gwëëmi -towotasü -dhɛ ꞊dhɛ -yö ö -zokë Zoova -bha -kɔlokota ˈˈpian -dhɛ ˈö ˈˈsɛ -ta bhë, -a këyö -nu ˈˈpiʋ̈. Yö ˈö -gban zlanwopösü waa mɛn ꞊klaŋ -kë -zlanwokɔdhi -nu ˈgü -sü -nu -bha bhë, -ya ˈˈklɔnŋ -bho yö ˈnën -a -bha. Gwëëmi -towʋtasü ˈö ꞊kpaɔsü -yö -bɔ ˈsëëdhɛ -nu ˈyi -zlanwopö -an ˈka, -bhɔkwëë -nu waa -bhɔkwëë ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ -nu -ta kö -yö -zuugü -bhöpë ˈö ˈyi -bhawɔn ˈdhö- -bha, -a nu yi -dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ -bha.

Gwëëmi -towotasü -mü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -klu -sü ˈka gagade -nu ˈwo Biblö ˈgü waa ˈwɔn -taɔŋ -së pö -sü -yö -bha. -Yö ꞊kpɔɔsü ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö ö -zokë -së ˈka Yesu -bha ꞊slɔɔpë -nu ˈwo ˈˈsɛ -ta yö, -an ˈˈpiʋ̈. (Këwɔn -nu 10:42) Zoova -yö ˈdhuëë- ˈkpɔ -a -bha, -a -bha -yö -dadhiʋ̈ -sü waa -zuugü -bhöpë ꞊va -nu -a -dhɛ -sü ˈka.—Isaïe 60:22; 65:13

  • De ˈö Yesu -yö ö -kɔ -yɛ -a -bha kö -yö -zuugü -bhöpë nu ö -bha gwëëzë -nu -dhɛ?

  • -Mën ˈö -kë ˈkwa- ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ gwëëmi -towotasü waa gwëëmi ꞊kpɔɔsü -mü?