'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 25

-Mën ˈö -kë ˈö ˈyi -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu dɔ? Yi -an dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Mën ˈö -kë ˈö ˈyi -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu dɔ? Yi -an dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Bodhivi

Nanŋgo ˈˈsɛ, -be waa ꞊dɛɛ

Taiti

Yi -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ˈnën ˈwo ˈtɔ- -dhɛ -nu ˈö ˈyi mɛn -nu ꞊klaŋ -kë Biblö ˈka, -a -bha. -A mɛn ꞊klaŋkëwo ˈö bhë, -yö -gban naɔ -së ˈö Yesu -ya -dhiang zë ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha bhë, -a -bha.—Dhukö 8:1.

-Dhɛ ˈö ˈwo -Zlan -dhɔkë -kɔ ꞊dede -kë -a -bha, yö -mü. Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -wo wo -baa -dhɛ -nu bhë ˈnën -an ˈgü, ˈö ˈwo dho ˈwɔn -taɔŋ -së ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha, -a pö. (Matiö 24:14) Yi -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ꞊gban ˈwaa ꞊mɔɔn wo ˈˈkwëë. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, -an dɔ -kɔ -nu ˈwaa do. ˈˈKɛɛ -an -gban -bhaasü. -Zlanwokɔdhi ꞊va ꞊mɔɔn- -bha kö -wo -bhɔkwëë kë -Bhɔkwëëkëgükɔ do ˈgü. -Kwɛ -nu ˈwo -ʒiö yö, -an ˈgü, -dhɛ ˈö kë ꞊dhɛ -zlanwokɔdhi -nu -wo -dadhiʋ̈ bhë, yi -Bhɔkwëëkëgükɔ -gblü ꞊va -dɔ. -An -lokotasü -yö -kë -Bhɔkwëëkëgükɔ ˈˈsoodhu -dhɛkpaɔyi do ˈgü. Yi ꞊mɔɔn -an dɔ -sü -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ?—Matiö 19:26.

Yi -an -dɔ gbɔɔ ˈö mɛn ˈˈpɛpɛ -ya kë, -a ˈsaa- ˈgü. Gbɔɔ -nu ˈwo bhë, yi -an -bɔ Betɛlö -dhɛ -nu ˈgü kö -wo ˈwëëga bhë- ˈsü kö -zlanwokɔdhigümɛn -nu ˈö -an -bhawɔn ˈdhö -Bhɔkwëëkëgükɔ dɔ -sü ɛɛnˈˈ baaˈˈ -sü -bha, -wa nu -an -dhɛ.

ˈˈSɛ ˈˈpɛpɛ ˈgümɛn -nu ˈwo wo -de nu ˈˈwɛɛwɛ, ˈnën ˈwo -an dɔ. ˈˈSɛ ꞊vadhɛ ˈgü, -Bhɔkwëëkëgükɔ -dɔmɛn -nu kpö -nu -wo mü. Mɛn -nu ˈwo -a kpö -dhɛ ˈö ˈdhö -a ˈgü ˈwo -tɔ mɛn -nu ˈwo wo -de -nu -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu dɔsü -yö -dhɛ waa -Bhɔkwëëkëgükɔ dɔmɛn -nu ꞊dede. -Wo -bɔ -zlanwokɔdhi -nu ˈˈpiʋ̈, ˈyö ˈwo dho -dhɛ ꞊gblɛɛn ˈbha -nu ˈgü kö -wo wo ꞊dhegblü -nu -takun -an -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu dɔsü -bha. -Dhɛ ˈbha -nu ˈgü, yi ꞊dhegblü -nu ˈwo dɔ ˈkɔ dɔ -dhɛ ˈka, ˈnën ˈwo -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu dɔsü waa -an baaˈˈ -sü -yö -gɔ ˈˈdhiʋ̈. ˈKö kë ꞊dhɛ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö ˈbha -nu ˈö -an -kɔ ˈdhö ꞊mɔɔn yö bhë, -a -bha, -wo go ˈˈsɛ ˈˈwɛɛ ˈgü ˈwo nu -dhɛ ˈö ˈwo -dho ˈkɔ dɔ -a -bha, -a ˈgü, Zoova -bha ꞊Gbɛkio -nu ˈwo mü, ˈnën ˈwo- yö ˈkpiidhɛ -kë. Pë ˈˈpɛpɛ bhë, yi -an -kë Zoova -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ waa yö ˈˈgbɩɩ- ˈö- -dhɔkëmɛn -nu -wa -kë, -an ˈsaa- ˈgü.—Psaume 127:1; Kodhɔsö 3:23.

  • -Mën ˈö -kë ˈö ˈwo kwa -bha -zlandhɔkëdhɛ -nu -dhɛ -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu?

  • Kwa -kɔ -yö ꞊mɔɔn -Bhɔkwëëkëgükɔ dɔsü -nu -bha -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈˈsɛ -todhʋ̈sü ˈgü?