'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 26

Yi yi -bha -bhɔkwëëkëgükɔ -nu -baa -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Yi yi -bha -bhɔkwëëkëgükɔ -nu -baa -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Ɛstoni

Zinŋbabue

Mɔngodhi

Puɛto Riko

-Zlan ˈtɔ ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -yö -ya -sü ˈka Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ ˈˈpɛpɛ -bha. -A -wɔn ˈgü, yi -an baaˈˈ -sü waa -an -kun -së -sü -nu yö ꞊dhɛ pë ꞊bhlëësü ˈö -gban -Zlan -dhɔkësü -bha ˈpö, -a ˈdhö. Mɛn ˈö ˈdhö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ö -kɔ -da yö ˈö ˈˈdhʋ̈, -a ˈgü.

-Dhɛ baaˈˈ -sü ˈka kö -bhɔkwëë -nu ꞊wa ɲën. -Bhɔkwëë ˈˈpɛpɛ ꞊wa ɲën, Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -wo wo -de -nu zuʋ̈gblüdhidhe ˈka kö -wo wo -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu baaˈˈ. Yi -dhɛkpaɔyi do sü ˈˈdhoogɔ ˈgü, ˈö ˈyi -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu -dhɛ ꞊baa -së ˈka. Mɛn zii ɛɛnˈˈ mɛn zii -kɔ ꞊löö do -yö ˈˈdhiʋ̈ -sü -a yö ˈka, ˈyö mɛn ˈö ˈdhö -a -bha yö -zɔn. Mɛn ˈbha -nu -dhɛ gloo, ˈwo -bobi -bho pë -nu -bha. Mɛn ˈbha -nu ˈwo ˈkɔ -dhɛ -zu, ˈwo -gbloo -nu ꞊baa. -A mɛn ˈbha -nu ˈzü -wo ˈˈdhʋʋ -nu -zu, ˈwo pë -ʒiö fönɛtrë- -nu -bha. -A mɛn ˈbha -nu ˈzüzü -wo ˈˈgblʋʋ -nu ꞊wɛnŋ, ˈwo ˈˈkpɛnŋdhɛ ꞊baa. -Kwɛ do ˈgü, ˈyi -dhɛkpaɔyi do -sü ˈyö ˈyi -Bhɔkwëëkëgükɔ -dhɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ꞊baa -së ˈka. ˈBha ü ꞊kwaa- ü -bha ˈnën -nu ˈzü kö -wo wo -kɔ -da yö bhë, -a ˈgü ˈpö, -yö -dho -an -takun kö -wo kwa -bha -zlandhɔkëdhɛ -nu ꞊bhlëë -ya.—Ecclésiaste 5:1.

Pë -nu ˈö -wa shiʋ̈ˈˈ, -an baaˈˈ -sü ˈka. -Kwɛ ˈˈpɛpɛ ˈka, yi wo yi -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ˈgüdhɛ waa -an ˈˈkpɛnŋdhɛ -nu -bha. -A kë ˈˈdhʋ̈ -sü -ya -kë, ˈö pë -nu ˈö -wa shiʋ̈ˈˈ ˈyi -an ꞊baa -shiöŋ -shiöŋ kë ˈˈdhʋ̈ kö -an -shiʋ̈sü ˈya ˈdho -dadhiʋ̈ kö -wo ˈwëëga shiʋ̈ˈˈ. (2 Chroniques 24:13; 34:10) -Bhɔkwëëkëgükɔ ˈö ˈˈpuu, ˈö -dhɛ ˈdhö -së, -Zlan -dhɔkëdhɛ -së -mü. ˈKwa kwa -kɔ -da -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu baaˈˈ -sü ˈgü, ˈkwa- -zɔn ꞊dhɛ -a -wɔn -yö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ-. ˈGo mü ˈzü, ˈkwa- -zɔn ꞊dhɛ Zoova -dhɔ -yö kwa -kë. (Psaume 122:1) ˈKwa- kë ˈˈdhʋ̈, mɛn -nu ˈwo kwa -züzü -wo kwa -wɔn -së ꞊blɛɛ.—2 Kodhɛngtö 6:3.

  • -Mën ˈö -kë ˈkwa dua ˈdhö -mü kö ˈkwa kwa -bha -zlandhɔkëdhɛ -nu baaˈˈ?

  • Kwa kwa -bha -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu -baa -kɔ -kë ꞊dhɛ?