'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 28

-Mën -nu ˈwo yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -ta?

-Mën -nu ˈwo yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -ta?

Flansö

Podhandö

Russi

Yesu Klito -ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ ꞊dhɛ: “Ka ˈbhü -yö ˈˈflʋ̈ kö mɛ ꞊gban -wa yö. Ka ˈbhü ˈö dho bhɔ ˈö mɛ ꞊gban -wa yö bha yö -mü ˈwɔn -sɛsɛngbɔ -nu ˈka dho- kë bha ꞊në- ˈka, yö ꞊në ꞊waa- yö, ˈyö ˈwo dho ka Dë Atanna ˈö -ya -sü ˈka dhang- ˈgü bha- ˈtɔ bhɔ- -bha.” (Matiö 5:16) ꞊Dɛɛ yö, yi yö -kë ɛntɛnɛtö ˈka ꞊va kö yi ˈbhü -yö ˈˈflʋ̈. Yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn ˈö -kë jw.org ˈka bhë, -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ü takun kö ˈü yi -zoyö -a -dhɛ pë -nu waa yi këyö -nu dɔ. -Mën -nu ˈwo- -ta?

Dhɛɛˈˈ ˈbha -nu ˈö Biblö -yö -an -yɔ bɔ. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü dhɛɛˈˈ ˈˈgblʋ̈gblʋ̈ ˈwo -gban kwa -bha -tosɛta -bha, -an ꞊slɔɔ yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -ta. Yi -bha ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn -Yö ka -dhɛ -së kö ˈˈka tɛanwɔn man -ee? ˈö ɛntɛnɛtö -ta -wo ˈö -ʒiö -wo 600 -ta, -a ˈgü, -yö dhɛɛˈˈ -nu bhë, -a ˈˈsɔɔdo -yɔ -bɔ. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -kpan Traduction du monde nouveau -bha -wo ˈö -ʒiö -wo 130 -ta, -a -bha mü. ˈGo mü ˈzü, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ˈsëëdhɛ -nu ˈö ˈyi mɛn -nu ꞊klaŋ -kë -a ˈka, ˈö- -bha -nu -wo -kë Biblö -ya -pö kwa -dhɛ ꞊dhɛ?, La Tour de Garde waa Réveillez-vous ! -dɛɛ -nu ˈwo yö ˈˈkpɛnŋ -an ˈka bhë, -an yö mü. ˈSëëdhɛ -nu ˈwo bhë, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü ˈˈtʋ ˈto -an -bha, ɛɛnˈˈ ˈü -an -wo pö vɛɛdhö ɛntɛnɛtö -ta. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈzü, ˈü -a MP3, PDF ɛɛnˈˈ EPUB -nu ˈsü. Ü ꞊mɔɔn- -bha -ʒianwo ˈü ˈsëëdhɛ -nu bhë, -a ˈˈpian ˈbha -nu -gan -wo ˈˈwɛɛ ˈgü kö ˈü -an nu mɛn ˈbha -dhɛ. Video ˈbha -nu -wo ˈˈbhʋbhʋ -wo suu ꞊va ˈgü. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈpö ˈü Biblö -wopösü ˈö ꞊dhɛ -kwɛzlan ˈdhö, teatrö -nu waa ˈˈtan ˈˈsɛŋbɔ -nu ˈsü mü ˈü ü ˈˈtʋ ˈto -an -bha.

ˈWɔn -nu ˈwo -gban Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha. Nɔɔn- -dɛɛ -nu, ˈˈtan video -nu ˈwo -gban yi -bha yö -bha, ˈwɔn -nu ˈwo -gban Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu -bha waa -kɔ ˈyi mɛn -nu -takun -a ˈka, -an -bha, -wa -ta. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ˈwɔn -nu ˈwo -gban yi -bha -bhɔkwëë -nu -bha, waa yi -bha Betɛlö ˈˈnimlɔn -nu yö mü.

-Kɔ ˈö bhë ˈnën- ˈka, ˈö ˈyi gagade ˈbhü ˈˈflʋ̈ -dhɛ ꞊gblɛɛn ꞊dede ˈgü. Mɛn ˈwo ˈˈsɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü ꞊dhɛ Antaatikö mɛn -nu ˈdhö bhë, wo -de -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈdho yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -ta. Yi ꞊bhɛɛ kö “[Zoova] -wʋ yi- pö sië bha -yö sa” kö -yö ˈdho -dhɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü, kö -wa ꞊bhlëë -ya.—2 Tesadhonikö 3:1.

  • Yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn jw.org -yö mɛn -nu -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ kö -wo gagade man?

  • -Mën ˈü- ˈˈpiʋ̈ ˈü- mɛɛnˈˈ yi -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -ta?