'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Ü -dho Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ee?

Ü -dho Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ee?

ˈˈTʋ̈ŋ ˈü- ˈsü ˈü sëëdhɛ -be ˈnën yö, -a -wo pö -a ˈka kö ˈü yi dɔ, kö ˈü yi këyö -nu waa yi -bha -kɔlokota -nu dɔ -a ˈka bhë, ˈya ü ˈˈnuɛ bho -a -bha ˈgbɛ. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈsëëdhɛ -be ˈnën bhë, -ya ü -takun kö ˈü- -wɔn dɔ ꞊dhɛ Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ˈnën ˈwo -Zlan dhɔɔbhaawɔn -kë ꞊dɛɛ, kö -yö -së. Yi ü ꞊faan -mën kö ü ˈdho -Zlan dɔsü ˈka ˈˈdhiʋ̈, kö pë ˈü- ꞊draan bhë, ˈu- -wɔn blɛɛˈˈ ü -bha ˈkɔdhigümɛn waa ü ˈˈtɛɛbɔ -nu -dhɛ kö -wo nu kwa -bha -bhɔkwëë ˈˈpɛpɛ -ta.—Eblö 10:23-25.

ˈBha Zoova -dɔ -së ˈka, ü -dho -a yö ꞊dhɛ ü -dhɔ -ya -kë ꞊dedewo. -Yö -dho ü -blü kö ˈü pë ˈˈpɛpɛ -kë kö yöö -de -a -dhɔ -yö ü -kë. (1 Zan 4:8-10, 19) ˈˈKɛɛ ˈü -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -a -dhɔ -yö ü -kë? -Mën ˈö -kë ˈö- -bha ˈtɔŋ- ꞊bhlëë -ya -sü ˈdhö -së ü -bhaa ˈka? -Mën ˈö -dho ü -takun kö ˈü -Zlan dhɔɔbhaawɔn kë yi ˈˈpiʋ̈? -Yö -dho dhi mɛn ˈö ü ꞊klaŋ -kë Biblö ˈka, -a -dhɛ kö -yö ü -takun kö dhɛɛˈˈ -nu bhë ˈü -an -yɔ ꞊slɔɔ, kö kaa ü -bha ˈkɔdhigümɛn -nu ‘ˈka ˈto -kplü -sü ˈka- -bha -dhɔ bha- -bha kö -yö [...] ka gba ꞊sii ˈö ˈyaa yën- ˈka bha-’ ˈka.—Zudö 21.

Yi ü ꞊faan -mën ꞊dedewo kö ˈü ˈsëëdhɛ -be ˈö- ˈˈbin ˈdhö ˈˈshia yö bhë, -a ꞊draan kö ü -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈.