'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

De -nu ˈwo Zoova dhɔɔbhaawɔn kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ?

 ˈWƆN -GƆ 9

Ü-dho ü -bha -bhɔkwëë -nu baaˈˈ së ˈka -kɔ kë ꞊dhɛ?

Ü-dho ü -bha -bhɔkwëë -nu baaˈˈ së ˈka -kɔ kë ꞊dhɛ?

Kanbɔʒö

Ukrɛnö

꞊Ya kë ꞊dhɛ ü Biblö ꞊draan Zoova -bha ꞊Gbɛkiö do ˈˈpiʋ̈, kö -a -bha ꞊ya -kë, ü ü ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö pë -nu ˈö ˈka dhö -an draanˈˈ bhë, ˈü -an baaˈˈ ˈˈdhiʋ̈ -be. -Yö -së ˈpö kö ˈü- kë ˈˈdhʋ̈ -bhɔkwëë -nu -bhaa ˈka kö ˈü ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ -an ˈgü. -Yo -së kö -an baaˈˈ ˈˈtʋ̈ŋ -yö kë -dhö.

-Bhö ü -de baaˈˈ ˈˈtʋ̈ŋ waa -dhɛ -së ˈgü. ˈˈTʋ̈ŋ -mɛɛn ˈü ꞊mɔɔn- -bha kö ˈü ˈsëëdhɛ draanˈˈ -a ˈka -së ˈka? Dhiapiʋ̈ kö ü ˈti yö zübho ꞊köŋ -ee? Ɛɛnˈˈ ˈˈdooka kö ˈnën -nu -wa yi -zë -ee? ˈKö kë ꞊dhɛ ˈbhaa ꞊mɔɔn- -bha kö ü ˈsëëdhɛ draanˈˈ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gblɛɛn ˈˈpiʋ̈, ü ꞊mɔɔn- -bha kö ˈˈtʋ̈ŋ ˈü- -ya bhë, ˈü ˈto -a -ta, kö pë ˈˈwɛɛ ˈbha ˈya ˈdho- bho ˈˈgblʋʋ. -Bhö ˈsëëdhɛ draanˈˈ -dhɛ ˈö ꞊zuö ˈyaa mü, -a ˈgü. -Bhö -a zübho bhɛɛˈˈ -sü -ta. -Yö -dho zuʋ̈dhiʋ̈tɛɛ -nu bho ü -bha, ˈyö ˈü ü ˈˈɲan -ya -Zlan -Wo draansü dosɛnŋ ˈnën- -ta.—Fidhipö 4:6, 7.

-Bhö pë -ʒiö -a ˈwɔn -ga -nu -löö, ˈü ü -de baaˈˈ ˈwɔn -daa ü -dho -a kë, -a -bha. -Bhö -a zübho pë ˈö ˈka dho draanˈˈ, -a dɔ -sü -ta. ˈSëëdhɛ -be ˈü -dho -a draanˈˈ, -bhö ü -zota -a ˈwɔn -gɔ ˈgü, kö -kɔ -a ˈwɔn -gɔ ˈsɛɛn- -nu -nu ˈwo- -gɔ ˈˈshia- ˈwo -gban -a ˈka -a ˈwɔn -gɔ ꞊dede -bha, ˈü -a dɔ. -Bhö pë ˈˈbin -nu -ga, kö ˈwɔn ga -nu wo -gban -zo -bo -a ˈka dhɛɛˈˈ nu -bha, ˈü -an -wo pö. ꞊Ya ˈgo mü, -bhö -wo -bhüöö kpö -dhɛ ˈö ˈdhö -a -wo pö kö dhɛɛˈˈ -nu ˈwo -gban -a -bha, ˈü- -yɔ mɛɛnˈˈ -a ˈgü. Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo- ˈgü, -bhö -an -wo pö kö -a -dhɛ ˈö -gban ˈwɔn -gɔ bhë -a -bha, ˈü -an dɔ. (Këwɔn -nu 17:11) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha -kpan dhɛɛˈˈ -nu -yɔ -bha, -bhö pë -ʒiö -a -wo kpö -nu ˈwo -dho ü -takun kö ü -zo ˈya ˈdho bhɔ -a yɔ ˈka, -an ꞊wlöö. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈzü ˈü ü -kɔ ˈˈdhiʋ̈ ꞊wlüü -bhɔkwëë ˈˈtʋ̈ŋ ˈka, kö ˈü ˈwɔn -daa kë.

꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈwɔn -gɔ -nu ˈkwa -an ꞊draan ˈˈdhoogɔ ꞊gban ˈka, ˈbha ü -de baaˈˈ -an -bha, ü -bha ˈwɔndɔdhe ˈö -gban Biblö -bha, -dho -dadhiʋ̈.—Matiö 13:51, 52.

  • ˈˈTʋ̈ŋ -mɛɛn ˈü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- sü kö ˈü ü -de baaˈˈ -bhɔkwëë -nu -bha?

  • Ü -dho ü -de baaˈˈ -kɔ -kë ꞊dhɛ ˈwɔn -daa kë -sü -bha -bhɔkwëë -nu -ta?