Ü -bha ˈka...

 • pë ˈbhaa ˈö ka zuʋ̈ˈˈ ˈgü yö -mü -ee?

 • ˈwɔn blɛɛwo -mü -ee?

 • mɛn ꞊kɔɔnmɛn ˈwo dhaŋ- ˈgü wo -mü -ee?

 BIBLÖ -YA -PÖ:

“-Zlan ˈö dhaŋ- ˈgü -yö -dho -gblüdëdhɛ do -ya ˈö yö ˈti -dho ˈwü- toŋtoŋdhö.”—Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau.

“ˈNën do ˈbhaa -yö nu -sü ˈka kwa -dhɛ, ˈö mɛn ꞊kɔɔnsü dhö ˈto -a gban -ta.”—Isaïe 9:6

-A ꞊TRƆƆN ˈTƆ- -MËN KA -BHA ˈKA?

 • Mɛn ꞊kɔɔnsü ˈö kpɛnŋdhö ˈö ka ꞊dede ˈka -dho -a ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ- yö -mü.—Isaïe 48:17, 18.

 • ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -dɛɛ ˈö nu -ni ˈgü bhë -a -ta, mɛn -nu -dho kë- ˈˈklʋ̈kʋ̈klʋ̈kʋ̈, zuʋ̈gblüdhi ˈgü.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 21:3, 4.

 PË ˈÖ BIBLÖ -YA PÖ, KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -ZO YÖ -A -DHƐ -EE?

꞊Ii, kwa ꞊mɔɔn- -bha. -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a gɛn ꞊plɛ ˈwɔn ˈgü.

 • Pë ˈö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈdho -a kë-, Yesu -ya -zɔn. Yesu -ya -pö -ʒiö ö ꞊keŋ- -mɛn -nu -dhɛ -wo bhɛɛˈˈ kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -yö nu, kö -a dhɔɔbhaawɔn -yö kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. (Matiö 6:9, 10) -Kɔ ˈö -Zlan dho- bhɛɛwo ˈö bhë -a -yɔ bɔ -a ˈka, Yesu -ya ꞊zɔn ˈböbödhö.

  ˈˈTʋ̈ŋ ˈö kun -a ˈka ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, Yesu -yö mɛn -nu ˈˈdhi -gba, ˈö ˈˈyua bho mɛn -nu -bha, ˈö mɛn -nu bho ga ˈgü. (Matiö 15:29-38; Zan 11:38-44) -A -bha -kë -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ˈö nu -ni ˈgü -a ꞊kɔɔnmɛn ˈka -sü -wɔn ˈgü, pë ˈö -dho -a kë- -a ˈgümɛn -nu -dhɛ, Yesu -yö -a ˈwɔnzuan -së -zɔn.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 11:15.

 • Pë -nu ˈwo kë -ni ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ꞊dɛɛ -wa -zɔn ꞊dhɛ -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ nu ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛnŋ züdɔ. Yesu -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö pö ꞊dhɛ, -yö dɔ kö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -yö nu ˈˈsɛ ˈˈwaannu -sü ˈka, -gblü -nu, din -nu -dho ˈˈkpʋngtaamɛn -nu ˈˈklʋʋ bhɔ-, ˈö ˈˈsɛ -nu -wo ꞊zluu.—Matiö 24:3,7.

  ˈWɔn yaa -nu ˈwo bhë kwa ˈˈɲan -yö -an ˈgü ꞊dɛɛ. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ -yö kë kwa ˈˈɲaan ꞊dhɛ ˈwɔn -nu ˈwo bhë -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho -an bho- ˈˈsia- ˈpapadhö.

 -BHÖ Ü -ZOTA

-Tosɛta -dho kë- -kɔ -kë ꞊dhɛ -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -bha mɛn ꞊kɔɔn ˈˈtʋ̈ŋ ˈka?

Biblö -yö ˈˈdhɛɛ ˈö bhë -a -yɔ -nu PSAUME 37:29 waa ISAÏE 65:21-23 -an ˈgü.