'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Ka -dhɛkpaɔ dhiaˈˈ -yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Ka -dhɛkpaɔ dhiaˈˈ -yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Kwa -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ...

  • -dho ˈto -kɔ do ˈö yö -a -bha -ee?

  • -yö -dho kë yaa ˈgbɛ -ee?

  • ˈˈɛɛn -yö -dho kë -së -ee?

 BIBLÖ -YA -PÖ:

“-Zlan [...] -dho ö -kɔ ziö- -nu ˈˈyan ˈˈdhiʋ̈, ˈö- -nu ˈˈyanyi ꞊gban bho mü ˈˈpɛɛpɛdhö. Ga ˈyii ˈdho bhɔ ˈzü, ˈˈɛɛn -wëë -ya wo -sü ˈbha ˈyii ˈdho kë ˈzü, -wëëwʋ ˈkpɔ -sü waa- pë -ma mɛ ˈka -sü ꞊gbaan yën. -A -gɛn -mü ꞊dhɛ ˈwɔn ˈˈpɛpɛ ˈdhɛ ˈkö gun kë sië zii -blɛɛsü bha- ꞊gbaan ziö.” —-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 21:3, 4, Naɔ -së ˈsëëdhɛ.

-A ꞊TRƆƆN ˈTƆ- -MËN KA -BHA ˈKA?

Mɛn ˈö ˈdhö, -yö -dho ö -zokun -yö ˈö -gɛn ˈdhö ˈdhö -a kë-.—Isaïe 65:21-23.

ˈˈYua waa saanˈˈ suu ˈˈpɛpɛ -dho ɲën.—Isaïe 25:8; 33:24.

Kaa ka -bha ˈkɔdhigümɛn -nu waa ka ˈˈtɔŋdë -nu, ka -dho -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a kë zuʋ̈gblüdhi ˈgü.—Psaume 37:11, 29.

 PË ˈÖ BIBLÖ -YA PÖ, KWA ꞊MƆƆN- -BHA ˈKWA KWA -ZO YÖ -A -DHƐ -EE?

꞊Ii, kwa ꞊mɔɔn- -bha. -A -gɛn -yö ꞊va, ˈˈkɛɛ -a -gɛn ꞊plɛ -wɔn ˈgü:

  • Kɔ ꞊mɔɔn ˈwɔn -bha -sü -yö -Zlan -gɔ kö -yö ö -wo ˈˈdhiʋ̈ ꞊mɔn ˈˈkwëë. Biblö ˈgü, Zoova -Zlan yö dosɛnŋ ˈnën ˈwo -dhɛ “ˈˈPiigbɩɩdhɛ ꞊va Dëmɛn,” ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -a -bha ˈˈpiigbɩɩdhɛ -naan ˈyaa ˈdhö. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 15:3) -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -a -kɔ -yö ꞊mɔɔn- -bha kö pë ˈö- pö bhë, -ya kë kö kwa -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -yö kë -së. Biblö -ya -pö: ˈˈAtanna [-Zlan] -fiëbhawɔn ˈyaa ˈdhö.”—Matiö 19:26.

  • -Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo kö ˈö ö -wo yö ˈko ˈˈdhiʋ̈. -A ˈwɔn -zɔn ˈka ˈnën -tɔ ꞊dhɛ, -a -lele Zoova -ta kö mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, kö -yö -an bho ga ˈgü.—Job 14:14, 15.

    Biblö -ya -zɔn ˈzü ꞊dhɛ, -Zlan Gbö Yesu -yö ˈˈyua -bo. -Mën ˈö -kë ˈö- -kë ˈˈdhʋ̈? -A -gɛn ˈtɔ ꞊dhɛ, -yo -kun -a -dhɛ -së. (Makö 1:40, 41) Mɛn -nu ˈö -an -bhawɔn -yö kun -takundhe -bha, -an -takun -sü ˈˈyi -yö -kan Yesu ˈˈdhi ꞊dhɛ ö Dë ˈdhö.—Zan 14:9.

    -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, kwa zuʋ̈ˈˈ -yö kë -saa ꞊dhɛ, Zoova waa Yesu -wa ˈˈpiʋ̈ ˈwo kwa -takun kö kwa -bha -dhɛkpaɔ dhiaˈˈ -yö kë -së zuʋ̈gblüdhi ˈgü!—Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Piɛdhö 3:9.

 -BHÖ Ü -ZOTA

-Zlan -dho kwa -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ baaˈˈ ˈö -kë -së -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Biblö -yö dhɛɛˈˈ ˈö bhë -a -yɔ -nu MATIÖ 6:9, 10 waa DANIEL 2:44 -an ˈgü.