'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Dhɛɛˈˈ 10 ˈö wlüünën -nu -wa kpɔ wo -de -gɔ, -an -yɔ -nu

 DHƐƐˈˈ 7

-Wa n -blü ˈˈɲangüyaa kë -sü -bha, -mën ˈa -dho -a kë?

-Wa n -blü ˈˈɲangüyaa kë -sü -bha, -mën ˈa -dho -a kë?

-MËN ˈÖ -KË DHƐƐˈˈ BHË, ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-?

Pë ˈü -dho -a kë, ü -dho -a ˈgüwɔn ꞊slɔɔ ü -bha -dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈgü.

-MËN ˈÜ -DHO -A KË?

-Bhö ü -zota ˈwɔn ˈö yö, -a ˈgü: Elɛnö waa Zan -wo wo ˈko -dɔ -a ˈˈsu -ya ꞊mɔɔn ˈˈsu ꞊plɛ ˈˈkpaan -bha, ˈˈkɛɛ Elɛnö -yo ö -de ˈgü ꞊dhɛ ˈpë ˈwo wo ˈko dɔ ˈö- -dhɛ -ya -gɔɔ -a ˈdhö. -Wo nɔɔn- -nu -bɔ wo ˈko -dhɛ yi ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka, ˈö ˈwo -gɔɔ telefɔnö ˈˈdhiʋ̈. -A -de -ʒian mɛn do -ya -ya ˈwɔn blɛɛˈˈ -sü -bha, -a ˈˈtɔŋdë -ya ˈˈdhiʋ̈to -a -dhɛ. ˈˈKɛɛ ˈˈdoo dɔ -sü ˈˈkpaan ˈyaa Zan -zokun ˈzü.

ˈˈSu ꞊plɛ ˈwo -ʒiö yö -an ˈgü, Elɛnö waa Zan -wo ˈwo ˈko -kɔ -nu -kun, ˈö ˈwo wo ˈko ˈˈkpɛnŋ -nu bhü -nuwo. Elɛnö ˈyaa ˈˈpiʋ̈ kö ˈwo ˈdho ˈwɔn bhë, -a ˈka ꞊gblɛɛn ˈzü. ˈˈKɛɛ ˈyaa ˈˈpiʋ̈ ˈpö kö waa Zan ˈwo -shiö. Mɛn ˈbha ˈö -dho -a kë kö -yö ö -de yö -së ɛɛnˈˈ ˈˈgian, kö -yö -ʒiö -a ˈka Zan -ta, ˈyaa -dhö. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, -ya -pö ꞊dhɛ waa Zan -an -dhɔ -yö wo ˈko -kë ꞊dedewo...’

-Ya kë ꞊dhɛ ˈbha ꞊mɔɔn gwan ˈkpɔ -sü ɛɛnˈˈ dhe ˈsü -sü -bha, ˈyö ˈü Elɛnö ˈˈgblʋʋ ˈgü, -mën ˈü -dho -a kë?

ˈDUANNU, ˈÜ Ü -ZOTA!

Dhe waa ö ꞊gɔn -an -bha sɛɛˈˈ -kë do -sü, -yö gbɔɔ ˈö -Zlan -ya -kë -an -dhɛ, -a ˈka. ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈö ˈwii wo ˈko ˈsü ꞊köŋ -wa wɔ wo ˈko ˈˈpiʋ̈, -wo gbɔɔ bhë, -a -shiö. -Yö -kë ꞊dhɛ sɔ ˈwo gbɔɔ kë ü -gɔ, -a ˈsü-sü kö ˈü- -kë shifɔn ˈka, -a ˈdhö.

꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha kë ˈˈdhü ꞊gbinŋ, ˈbha- pö ˈü ꞊wlö ꞊dhɛ -maannën ˈdhö, ü -dho pë ˈˈdhiʋ̈ kë ü -de ˈka. -Kɔ do bhë- ˈka ˈpö, ˈtɔŋ- ˈö -kë: ‘-Ka ka -dɩ ˈkun [ˈˈɲangüyaa] kë -sü [...] -gɔ’ ˈka bhë, ˈbha- ꞊lö ˈgü, ü -dho ˈwɔn yaa kë ü -de ˈka.—1 Tesadhonikö 4:3.

ˈBha ˈtɔŋ- bhë- ꞊lö ˈgü, -mën ˈü -dho -a ꞊slɔɔ? Biblö -ya -pö: “Mɛ ꞊ya ꞊sɔɔn kë kö ꞊ya ꞊sɔɔn yaa kë ö -de bun ˈka.” (1 Kodhɛngtö 6:18) -A -gɛn ˈtɔ- -mën?

 ˈWɔndɔmɛn -nu -wa -pö ꞊dhɛ wlüünën ꞊vadhɛ ˈwo -pö -sɔŋ yaa bhë, -a ˈgü kö ˈwi ˈdho ꞊köŋ gwaan- ɛɛnˈˈ ko ˈwii dhe ˈsü ꞊köŋ, pë ˈwo- ꞊slɔɔ -a ˈgü ꞊nɛn:

  • ˈˈKLƲƲBHƆDHE. Wlüünën ꞊vadhɛ ˈwo ˈˈɲangüyaa -kë ˈˈkɛɛ kö ˈwi ˈdho ꞊köŋ gwaan- ɛɛnˈˈ kö ˈwii dhe ˈsü ꞊köŋ, -an zuʋ̈ˈˈ ˈˈklʋʋ -yö -bhɔ.

  • ˈWII WO -ZOYÖ WO ˈKO -DHƐ ˈZÜ. -Dhɛ ˈö ˈwo wo bo ˈˈɲangüyaa kë -sü ˈka, mɛn ˈö ˈdhö -yö ö -de dhɛɛˈˈ -kpɔ ꞊dhɛ: “Waa dö ˈbha ˈö -wa ˈˈɲangüyaa kë -be?”

  • ˈGÜGADHE. ˈNëndhiëŋ ꞊vadhɛ -zë, mɛn ˈö -dho ö -zokë -an ˈˈpiʋ̈, ˈö ˈyi ˈdho trʋʋˈˈ kë -an ˈka, ˈnën wo- ˈˈpiʋ̈. ˈYö ˈnëngɔɔnnën ꞊vadhɛ -de ˈpö ˈwo- pö ꞊dhɛ ˈnëndhiëŋ -nu ˈö ˈwo -we -an -bha ˈwɔn -bha ˈˈvaandhö bhë, -an -dhɔ ˈyaa -an kë.

  • -A yaa ꞊dede ˈö- ˈgü. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha ˈˈɲangüyaa kë ˈˈkɛɛ kö ˈbhi ˈdho gwaan- ɛɛnˈˈ ˈbhii dhe ˈsü ꞊köŋ, kö -dhii ˈnën ˈü- -ya ü -de -bha bhë. (Wlɔmö 1:24) Ü bun -yö ꞊bhlëësü, ˈbha ˈdho -dhii -ya -a -bha.

-Bhö -a -zɔn ꞊dhɛ ü ꞊mɔɔn- -bha ‘ˈü ü -dɩ ˈkun [ˈˈɲangüyaa] kë -sü ꞊në- -gɔ.’ (1 Tesadhonikö 4:3) ˈBha dhe ˈsü ɛɛnˈˈ ˈbha ˈdho gwaan- yi ˈbha ˈka, kö kaa ü ꞊gɔn, ka –bha sɛɛˈˈ ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kë do, ˈö ü zuʋ̈ˈˈ ˈyaa -za dɔ ü -bha.—Proverbes 7:22, 23; 1 Kodhɛngtö 7:3.

 Ü- -YÖ -KƆ -KË ꞊DHƐ?

  • Mɛn ˈö ü -dhɔ -ya -kë ꞊dedewo ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ü -da ˈwɔn ˈgü -ee?

  • Mɛn ˈö ü -dhɔ -ya -kë ꞊dedewo ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kaa Zoova ka -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ shiʋ̈ˈˈ -ee?—Eblö 13:4.