-MËN ˈÖ -KË DHƐƐˈˈ BHË, ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-?

Pë ˈü -dho -a kë -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -ya ˈwɔn baaˈˈ ɛɛnˈˈ kö -ya shiʋ̈ˈˈ.

-MËN ˈÜ -DHO -A KË?

-Bhö ü -zota ˈwɔn yö -a ˈgü: Toma ˈyaa- ˈˈpiʋ̈ kö ˈö ˈdho ꞊klaŋ ˈkɔɔdhö ˈzü. ꞊Ya ꞊mɔɔn ˈˈsu -yaaga -bha ꞊dɛɛ, -a ˈˈtɔŋdë -nu -wo ꞊sua -ya -ni ˈgü -a -bha, -wa ˈtɔ ˈkpɔ -ni ˈgü. ꞊Ya kë -nuwo, -a ˈˈtɛɛbɔ ˈbha -nu -wo -bɔ -a ꞊zlöö ˈwo wo -kɔ -man -a -bha ˈsëëdhɛ -nu -bha, ˈyö ˈwo- -kë ꞊dhɛ ˈpë ˈwii- kë wo -de ˈˈɲaan -a ˈdhö. -A ˈbha -ya kë ˈzü, -wa kë wo ˈkwëë- ꞊va, ˈyö mɛn ˈbha bɔ -a ꞊zlöö ˈyö- -blü. -Ya -dhɛga ö ꞊zlöö, ˈyö mɛn ˈö- -blü bhë, ˈwaa- -zɔn. Ɲaandhiʋ̈ -wo nɔɔn- -bɔ -a -dhɛ ɛntɛnɛtö -ta, ˈwo- pö -a -dhɛ ꞊dhɛ wo -dho pë ˈˈdhiʋ̈ kë -a ˈka.

Ü -kë Toma ꞊duɛ ˈgü -be, -mën ˈü -dho -a kë?

ˈDUANNU, ˈÜ Ü -ZOTA!

꞊Faan -yö ü -gɔ, ˈˈkɛɛ ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ü ꞊kwaa -kɔ kpö -zü ˈö ˈü to -a ˈˈgbɩɩ- ˈka ˈˈwɩmɛɛnmɛn -nu -ta. -Kɔ -kë ꞊dhɛ?

  •   ˈBHA ˈDHO DHIAŊ ˈBHA ZË. Biblö -ya -pö : “ˈˈWlaamɛn -yö -to ˈˈshia- ˈö ˈwɔn -yɔ bɔ, ˈˈkɛɛ mɛn ˈö ˈkpaakpa -ya -kun ö -bha.” (Proverbes 29:11) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbhii dhiaŋ ˈbha zë, mɛn -nu ˈwo ˈˈwɩ mɛɛnˈˈ -ni ˈgü ü -bha bhë, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo wo ꞊kwaa ü -zü.

  • ˈBHA ˈDHO -A ˈˈPƆ BHO. Biblö -ya -pö: “ˈKa ˈdho ˈwɔn yaa ˈˈyɔɔ bho mɛ ˈbha -gɔ ˈwɔn yaa ˈka.” (Wlɔmö 12:17) ˈWɔn yaa ˈˈpɔ -bho ˈwɔn yaa ˈka -sü ˈyaa ˈwɔn -nu ˈˈɲan bhɔ.

  • ˈBHA ˈDHO Ü -DE -DA ˈWƆN ˈGÜ. Biblö -ya -pö: “ˈWɔndɔmɛn -yö ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -yö mü ꞊gblɛɛn, ˈyö ˈkpɔ -a ˈka.” (Proverbes 22:3) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü ꞊mɔɔn -zawo -a -bha, -bhö ˈˈkan mɛn -nu ˈwo ˈˈwɩ mɛɛnˈˈ -ni ˈgü ü -bha, ɛɛnˈˈ pë -nu ˈwo -dho ü -da ˈwɔn ˈgü, -an -bha.

  • -BHÖ -A -YƆ ˈˈNƐƐNNƐN BƆ. Biblö -ya -pö: “ˈWɔn -yɔ ˈˈnɛɛnnɛn, -yö -naandhe -bho mɛn zuʋ̈ˈˈ -bha.” (Proverbes 15:1) Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- -yɔ bɔ ˈwɔn ˈö -dho ˈˈyɩɩ -da -an ˈka, -a ˈka. -A ˈwɔnzuan ꞊nɛn: ꞊Ya kë ꞊dhɛ mɛn ˈbha ꞊yaa pö ü -dhɛ ꞊dhɛ ü ꞊faansü ˈgbɛ, ü mɔɔn- -bha kö ˈü- pö -a -dhɛ ꞊dhɛ: “Kö n dua -mü kö ˈa kwɛɛˈˈ ˈnën ˈbha wo ˈsa!”

  • -BHÖ Ü -BHA ˈDHO WO. Nadia ˈö- -kwɛ ˈdhö 19 -ya -pö: “ˈBha ˈto ü ˈˈdhi ˈˈtun, kö ü- -zɔn ꞊dhɛ ˈbha -kian, ˈgo mü ˈzü kö ü- -zɔn ꞊dhɛ ü ˈgü ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka mɛn -nu ˈwo -shiëë mɛɛnˈˈ -ni ˈgü ü -bha bhë, -an -ta. ꞊Ya -zɔn ꞊dhɛ ü ꞊mɔɔn ü -de ꞊sɔŋ -bha ˈö -ʒiö -a ˈka ü ˈˈwɩmɛɛnmɛn -nu -ta.”—2 Timote 2:24.

  • -BHÖ Ü -ZO YÖ Ü -DE -DHƐ. ˈˈWɩmɛɛnmɛn -nu -wo ˈˈsuʋ̈mɛn -nu -dɔ. ˈˈKɛɛ ꞊waa yö ꞊dhɛ ü ˈgü -yö ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka wo -ta, ˈwi ˈdho ˈˈwɩ -mɛɛn ü -bha ˈzü.

  • -BHÖ -A -WƆN BLƐƐˈˈ MƐN ˈBHA -DHƐ. ꞊Klaŋgɔmɛn zii do ˈbha -ya -pö: “Mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈwɩ mɛɛnˈˈ -ni ˈgü -an -bha bhë, a -an ꞊faan -mën kö -wa -wɔn blɛɛˈˈ mɛn ˈbha -dhɛ. Pë ˈö -an dua ˈdhö -mü kö -wa kë ˈnën bhë. ꞊Waa kë ˈˈdhʋ̈, -yö -dho mɛn -nu ˈwo to -an -takun ˈpö.”

-Zoyö ü -de -dhɛ -sü -dho ü ˈgü kë ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka mɛn -nu ˈwo -shiëë mɛɛnˈˈ -ni ˈgü ü -bha bhë, -an -ta.