'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 DHƐƐˈˈ 4

ˈWɔn -ya zë n -gɔ, -mën ˈa -dho -a kë?

ˈWɔn -ya zë n -gɔ, -mën ˈa -dho -a kë?

-MËN ˈÖ -KË DHƐƐˈˈ BHË, ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-?

ˈWɔn -ya zë ü -gɔ, ˈbha ˈˈwɩ -a -bha, -yö ü -kian, ˈö ü -kë -zoyö -a -dhɛ -mɛn ˈka.

-MËN ˈÜ -DHO -A KË?

Timote waa ö ˈˈtɔŋdë -nu -wo -kë ꞊balɔn -zuö -ya dhö, ˈyö ꞊balɔn -man mɛn -nu -bha gɔ kaadho -bha, ˈö- wü.

Ü -kë Timote ꞊duɛ ˈgü -be, -mën ˈü -dho -a kë?

ˈDUANNU, ˈÜ Ü -ZOTA!

ˈˈSLÖ -YAAGA ˈNËN Ü -GƆ.

 1. ꞊Duësü.

 2. -A -dɔ mɛn ˈˈwɛɛ -bha –sü.

 3. -We -a -bha -sü, kö ˈü- pö -a -mɛn -dhɛ ꞊dhɛ ˈü -dho -a baaˈˈ.

ˈˈSlö A kë -sü -dhɔ ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -da ü -bha. ˈKö -kë ꞊dhɛ mɛn -nu -bha gɔ kaadho ˈnën ˈü- wü ɛɛnˈˈ pë ˈˈwɛɛ ˈbha ˈnën ˈü- -shiö, -we -a -bha -sü -yö -së.

 ˈWƆN ꞊YA ZË Ü -GƆ, -WE -A -BHA -SÜ -GƐN -YAAGA ꞊NƐN

 1. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -yö -së.

  Biblö -ya -pö: “ˈYaa ˈyi ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ yi ˈˈta -kɔ -yö -siö -tongtongdhö.”—Eblö 13:18.

 2. Mɛn ˈö ˈwɔn -ya zë -a -gɔ ˈö -we -a -bha -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wa -bhawɔn ˈto.

  Biblö -ya -pö: “Mɛn ˈö ö -bha ˈwɔn yaa -nu -bin -yö ˈti ˈdho yö ˈˈyiëë-, ˈˈkɛɛ mɛn ˈö ö -bha -nu -wɔn ꞊blɛɛ, ˈö -kan -an -bha, -wo -dho -a -bhawɔn ˈto-.”—Proverbes 28:13.

 3. -A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü -yö -Zlan -dhɛ -së ꞊dedewo.

  Biblö -ya -pö: “Zoova -yö ˈkpënŋkëmɛn -nu ꞊san -zë, ˈˈkɛɛ -yö ˈˈtɔŋdëdhɛ -kun mɛn kpɛnŋdhö -nu -bha.”—Proverbes 3:32

ˈSëëdhɛ ˈwo- nu Mawa -dhɛ kö -ya gɔ -blü -kɔ yaa kë bhë, -ya -kë -be kö ˈö- -bin ö dë -gɔ. ˈˈKɛɛ ˈyii ꞊mɔɔn- -bha kö -ya -bin -a -gɔ ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gblɛɛn ˈˈpiʋ̈. Mawa -ya -pö: “-Dhɛ ˈö- -kwɛ do -ya ʒiö, ˈyö n dë -yö -kpan ˈsëëdhɛ bhë, -a -bha man ꞊kwɛɛ- -nu ˈgü. ˈWɔn bhë, -yö ꞊gbɔɔn n -ta ꞊dedewo.”

-Gleŋ -mɛɛn ˈö Mawa -ya sü ˈwɔn bhë, -a ˈgü? -Ya -pö: “ˈWɔn yaa ˈkwa- -kë, -a -bin -sü ˈyaa -së. ˈKö -kë ꞊dhɛ ˈü- -bin -kɔ ˈˈʋʋ -kɔ -ta, -wo -dho ü ˈkun yi do ˈka.”

ˈWƆN -YA ZË KWA -GƆ, KWA -DHO -GLEŊ ˈSÜ -A -BHA -KƆ -KË ꞊DHƐ?

Biblö -ya -pö: “Mɛ ꞊gban ˈˈpɛpɛ kwa -pö ˈwɔn kë -sü ˈgü -kɔ ˈgbɛ ꞊dede ˈgü.” (Zakö 3:2) Mɛn ˈö ˈwɔn -ya zë -a -gɔ ˈö to ˈˈshia- mü ˈö -we -a -bha, kö -a -mɛn -ya -zɔn ꞊dhɛ ö ö -de -sü ˈˈtɩtɩ, ˈö -ya -kian ꞊dhɛ -kɔ ˈö ˈkwa- yö -a ˈka ˈˈdhiʋ̈ bhë, -a ˈdhö.

Pë ˈö ˈkwa -dho -a kë ꞊taabha ˈyö ˈtɔ- -gleŋ -sü kwa -bha ˈwɔn yaa -nu -bha -sü. ˈNëndhiëŋ do ˈwo- -dhɛ Vanesa -ya -pö: “꞊Ya kë ˈman -pö ˈwɔn yaa ˈbha ˈgü, -gleŋ ˈö -dho n -takun kö ˈa kë mɛn -tiaandhö ˈka, kö ˈman ˈdho -pö ˈzü ˈwɔn suu ˈö ˈˈdhʋ̈ -a ˈgü, ˈnën ˈa- sü -a -bha.” -Kɔ ˈü ꞊mɔɔn- -bha kö ˈü- kë -a ˈka, -kwaa -ga.

Ü dë -bha -piösoo ˈü- -dhɛ -a -gɔ, ˈbha- shiʋ̈ˈˈ. -Mën ˈü -dho -a kë?

 • A -dho -a -bin -a -gɔ, ˈa ꞊bhɛɛ kö ˈya ˈdho -a ˈsuan bho.

 • A -dho pë ꞊dede ˈa- -kë bhë, -a blɛɛˈˈ -a -dhɛ.

 • A -dho -a pö -a -dhɛ ꞊dhɛ -yö -shiöö mɛn ˈˈwɛɛ -gɔ.

Yö ˈbha ˈka- -kë ꞊klaŋdhiʋ̈ ˈbhii- ꞊slɔɔ, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ ˈbhii ˈsëëdhɛ draanˈˈ, -mën ˈü -dho -a pö?

 • A -dho -a pö -yö -kun ˈˈgbɩɩ-.

 • A -dho -a pö man ꞊dede ˈnën ˈmiin ˈsëëdhɛ draanˈˈ.

 • A -dho -a pö ꞊dhɛ man ꞊klaŋgɔmɛn -yö n -san -zë.

ˈWɔn yaa -nu ˈü -an -kë, -an -wɔn -ya ü zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ -sü -kplawo, -yö -kë ꞊dhɛ mɛn ˈö gɔ -blü -ni ˈgü ˈˈkɛɛ kö -yö -dhɛga -ni ˈgü -gɔ -dhuaŋdhe ˈgü kö -yö -dhɛ yö ö ꞊zlöö, -a ˈdhö.

 -Bhö ü -zota ˈwɔn -nu ˈkwa -an yö ˈˈdhiʋ̈ bhë, -an ˈgü. ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü -kë -be (1) ü dë waa (2) ü -bha ꞊klaŋgɔmɛn -an ꞊duɛ ˈgü. ˈBha gagade pö -an -dhɛ, -wo -dho ü yö -kɔ -kë ꞊dhɛ? ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha ü -bha ˈwɔn yaa -nu -bin, -wo -dho ü yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Bhö ü -zota ˈzü ˈwɔn yaa ˈbha ˈü- -kë -kwɛ ˈö -ʒiö yö- ˈka, -a ˈgü, kö ˈü dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -an -yɔ bɔ.

ˈWɔn yaa -mɛɛn ˈü- -kë? Ü- -baa -kɔ -kë ꞊dhɛ?

 • A- -bin.

 • A- -dɔ mɛn ˈˈwɛɛ -bha.

 • A -to ˈˈshia- mü ˈa -we -a -bha.

꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈwɔn yaa ˈü- -kë ˈbha- -bin, ü -kë ü -de ˈgü -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊taabha?

 • A- -din yö, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ ˈwii n ˈkun.

 • N zuʋ̈ˈˈ -yö -za -dɔ n -bha, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ n dua -mü -be kö ˈa gagade pö.

Ü ꞊mɔɔn- -bha -be ˈü ˈwɔn bhë, -a -baa -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Gleŋ -mɛɛn ˈü- sü ˈwɔn bhë, -a ˈgü?

Ü- -PÖ -A ˈGÜ ꞊DHƐ?

-Mën ˈö -kë ˈö mɛn ˈbha -nu ˈwaa ˈˈwɩ ˈwɔn yaa -nu ˈwo -an -kë, -an -bha?

꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha ü -bha ˈwɔn yaa -nu -bin -kplawo mɛn -nu -gɔ, -wo -dho ü yö -kɔ -kë ꞊dhɛ? ˈBha ˈˈwɩ ü -bha ˈwɔn yaa -nu -bha, mɛn -nu -dho ü yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?—Dhukö 16:10.