'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Dhɛɛˈˈ 10 ˈö wlüünën -nu -wa kpɔ wo -de -gɔ, -an -yɔ -nu

 DHƐƐˈˈ 3

-Mën ˈa -dho -a kë kö yaa n -mɛn -nu ˈyi yi ˈko -wo ˈgüman?

-Mën ˈa -dho -a kë kö yaa n -mɛn -nu ˈyi yi ˈko -wo ˈgüman?

-MËN ˈÖ -KË DHƐƐˈˈ BHË, ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-?

Kaa ü -mɛn -nu ˈka ka ˈko -wo ˈgüman, ü -bha -tosɛta -dho kë -tiaandhö.

-MËN ˈÜ -DHO -A KË?

-Bhö ü -zota ˈwɔn ˈö yö, -a ˈgü: Kwa -tɛɛdhooʒiaanplɛ ˈˈdooka ˈka, Zɔzö ˈö- -kwɛ ˈdhö 17 bhë, -ya ö bo ö -bha ˈkɔdhi -yö -bha. -Ya ˈˈpiʋ̈ -dha ˈö ö ˈˈtɛɛ pa. -Ya -ya ö -bha ꞊gbloo ˈgü. -Ya tele -dɔ, yö- -ga.

-A ˈˈtʋ̈ŋ ꞊dede bhë, -a ˈka, ˈyö- dë -yö -da ˈkɔɔ wëëshiödhe ˈka.

“-Mën ˈö -kë ˈyö ü ˈˈtʋ̈ŋ shiʋ̈ˈˈ -ni ˈgü tele -ga -sü -bha, ˈö ˈbhaa ˈdho ü ˈzlaa -takun -a -bha ꞊kwɛnŋdhö yö kë -sü -bha? Ü ˈˈtʋ -yö ˈˈgbɩɩ- ꞊dedewo!”

-Dhɛ ˈö- pö ˈˈdhʋ̈ ˈyö Zɔzö -ya pö ˈˈgbɩɩ- ˈka: “Aaˈˈ ˈkwa ˈdho -a -bha ˈzü ꞊wa!” kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn -nu -wa -wo man.

ˈYö -a dë -yö ö -gɔ ꞊ɲɔɔn -a -bha ˈö- pö : “De ˈü -we -a ˈka?”

“ˈYö Zɔzö ö ˈˈɲan sü -a ˈka, ˈö- pö ö -wo ꞊wlöö: “ˈMii ˈˈwɩ mɛn ˈbha ˈka ꞊wa!”

ˈYö- pö: “ˈBha ˈdho dhiaŋ zë n -dhɛ ˈˈdhʋ̈.”

Ü -kë Zɔzo ꞊duɛ ˈgü -be, -mën ˈü -dho -a kë kö ˈwɔn bhë ˈya ˈdho yö ka -gɔ -dɔn -bha?

ˈDUANNU, ˈÜ Ü -ZOTA!

Dhiaŋ -zë wo -mɛn -nu ˈˈpiʋ̈ -sü, -yö ꞊dhɛ gɔ -blü -sü ˈdhö. ˈBha -kpan gwö kpö -bha ʒian, ˈyö ü ʒian ˈˈwɛɛ sü.

 -A ˈWƆNZUAN ꞊NƐN:

ˈNëndhiëŋ do ˈwo- -dhɛ Bɛɛtinö -ya -pö: “ˈWɔn ꞊blɛɛ n dë -dhɛ -sü -yö ˈˈgbɩɩ-. Yi ˈbha -nu ˈka, a ˈwɔn blɛɛˈˈ -ni ˈgü -a -dhɛ, -ya -pö: ‘Ü -bha za -yö -së, ü -we n ˈka -ee?’”

ˈˈSLÖ -YAAGA ˈNËN BƐƐTINÖ -GƆ.

 1. -Gbla ö dë -ta -sü.

  Bɛɛtinö -yö -gbla ˈö- pö: “-Bhö nu! Pë ˈa- ˈˈpiʋ̈ ˈa- blɛɛˈˈ ü -dhɛ bhë, -a -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ-!’’

 2. -To ˈˈdhi ˈˈtun -sü.

  Bɛɛtinö -ya -pö ˈyi ˈdho ˈwɔn bhë, -a blɛɛˈˈ ˈzü ö dë -dhɛ.

 3. ˈˈƝan -to ˈˈtʋ̈ŋ -së -gɔ -sü kö -ya -wɔn blɛɛˈˈ ˈzü.

  Bɛɛtinö waa ö dë -wo ˈɲaannu kö -wa -wɔn ˈˈdoo dɔ, ɛɛnˈˈ ˈzü -ya -bɛnzë ˈsëëdhɛ -ta kö -ya nu -a -dhɛ.

ˈˈSlö -yaaga ˈwo bhë, -a -mën ˈü -dho -a pö Bɛɛtinö -dhɛ -ya kë?

-BHÖ -DHƐ -GA: Bɛɛtinö dë -zo -yö ˈwɔn ˈˈwɛɛ ˈbha ˈˈpiʋ̈, -a -wɔn ˈgü ˈyaa- ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ ˈwɔn ꞊ya -shiö Bɛɛtinö -dhɛ. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, ꞊ya kë ꞊dhɛ Bɛɛtinö -ya ˈˈSlö A bhë- kë, kö -yö -dho ˈˈgbla ˈˈwɛɛwɛ. ˈˈGbla -sü ˈyaa ˈnën -dho -a kë kö -a dë -yö ö ˈˈtʋ ˈto -a -wo -bha. ˈGo mü ˈzü, -yö -dho -a -zɔn ꞊dhɛ Bɛɛtinö ˈyaa ö dë ꞊bhlëë -ya. (Efɛzö 6:2) ˈˈGbla -sü ˈyi ˈdho -a ˈwɔn ˈˈɲan bhɔ.

Pë ˈü -dho -a kë kö kaa ü -mɛn -nu ˈka ka ˈko -wo ˈgüman, ü dua -mü kö ˈü -a mɛɛnˈˈ ꞊dhɛ -kɔ ˈü -dho ʒian ˈˈwɛɛ mɛɛnˈˈ -a ˈka kö ˈbha -kpan ꞊gwö -bha ʒian -ta bhë, -a ˈdhö.

-To ˈˈSlö B ˈˈpiʋ̈ -sü ˈyaa ˈˈgbɩɩ-, ˈˈkɛɛ -kpɔɔdhɛ -ʒian ˈyaa kë ˈˈdhʋ̈. -Mën ˈö -kë? ˈYö ˈtɔ- ꞊dhɛ Bɛɛtinö ꞊yaa pö ö -bha ˈwɔn bhë, -a ˈˈɲan -yö bhɔ -së ˈka, kö -a dua -mü kö -ya -wɔn blɛɛˈˈ ö dë -dhɛ. ˈYö -a dë ꞊yaa pö ˈpö ˈö- -takun -së ˈka, kö -a dua -mü kö pë ˈö- ˈdhu -bha, -ya dɔ -së ˈka. -To ˈˈdhi ˈˈtun -sü ˈyaa ˈwɔn -nu baaˈˈ -toŋtoŋdhö.

Bɛɛtinö -ya ˈˈSlö C bhë- kë, ˈyi ˈdho ö ꞊kwaa ˈwɔn bhë, -a -zü kö -ya ˈgü ga ˈwɔn ꞊blɛɛ ö dë -dhɛ -sü -bha. -Yö -dho dɔ ˈˈtʋ̈ŋ -së -gɔ kö -ya -wɔn blɛɛˈˈ -a -dhɛ. ꞊Ya ˈsëëdhɛ -bɛn zë kö -ya nu ö dë -dhɛ, yö ꞊dede -yö -dho -a din yö.

ˈSëëdhɛ -bɛn zë -sü -dho -a -takun kö pë ˈö- zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ bhë, -ya ˈgü ˈˈpʋ ö dë -dhɛ -së ˈka. Bɛɛtinö dë -ya ˈsëëdhɛ bhë- -wo pö, -yö -dho pë ˈö Bɛɛtinö -bha, -a ˈgüman -së ˈka, ˈö ꞊mɔɔn -a -takun -sü -bha. ˈˈSlö C -yö -së Bɛɛtinö waa ö dë -an -bhaa ˈka. ˈˈSlö C waa -gleŋ ˈö go Biblö -bha ˈtɔŋ- ˈö -kë ‘ˈwɔn ˈö dho kwa zuëˈˈ ˈwaannu kwa ˈko ˈˈpiʋ̈ ꞊në -ka -kwaa kë -zian mɔɔ-’ ˈka bhë, -wo do.—Wlɔmö 14:19.

ˈˈSlö ˈˈwɛɛ -mɛɛn ˈö Bɛɛtinö ꞊mɔɔn- -bha kö -ya kë ˈzü?

-A ˈˈslö ˈˈwɛɛ ˈbha -yö ü -zo ˈˈpiʋ̈, -bhö -a -bɛn zë ˈshia- yö. -Ya ˈgo mü, -bhö ꞊trɔɔn ˈö -dho ˈgo -a ˈgü, -a -wɔn blɛɛˈˈ ˈpö.

 ˈBHA ˈDHO ˈWƆN ˈWO -DHO -A ˈGÜMAN -KƆ YAA KË, -A BLƐƐˈˈ

-Bhö -a ˈwɔn dɔ ꞊dhɛ ˈbha ˈwɔn ˈbha -nu blɛɛˈˈ, ü -mɛn -nu -zë -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wa man -kɔ ˈˈwɛɛ -ta.

-A ˈWƆNZUAN ꞊NƐN:

Ü -mɛn -nu -wa ü dhɛɛˈˈ ˈkpɔ: “-Mën ˈü -bha?” ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha- pö -an -dhɛ: “ˈYaa n ˈˈpiʋ̈ kö ˈa- -wɔn blɛɛˈˈ.”

-Wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wa man ꞊dhɛ: “ˈMaan n -zoyö ka -dhɛ. -A ꞊blɛɛ n ˈˈtɔŋdë -nu -dhɛ -sü ˈfiëë -yö -dhö, ˈö -ʒiö -a ˈka -a ꞊blɛɛ ˈka -dhɛ -sü -ta.”

-Bhö ü -zota ˈwɔn yö- ˈgü. Ü bɔ -ni ˈgü ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈbha ˈgü. Ü -mɛn -nu -wa ˈˈpiʋ̈ kö -wo ü -takun. ˈˈKɛɛ ˈbha- pö -an -dhɛ ꞊dhɛ: “Pë gbɛ ˈyaa -mü.”

 • Ü mɛn -nu ꞊mɔɔn- -bha kö -wa yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

 • Ü -dho -a -yɔ -së bɔ -an -gɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?