'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

ˈDe ˈö -tɔ Biblö Dëmɛn?

ˈDe ˈö -tɔ Biblö Dëmɛn?

-Wo ˈö Biblö ˈgü ˈö mɛn -nu ˈnën ˈwo- -bɛn zë bhë, ˈmën -kë ˈsa ˈwo- -dhɛ ‘-Zlan -wo’? (1 Tesadhonikö 2:13) -Zlan -yö ö -zopiʋ̈wɔn -nu -zɔn mɛnbhɩɩdhe -nu -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ?