'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWɔn -gɔ 3

Nɔɔn- -së -nu ˈwo bhë -wo -go -Zlan ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo -ee?

Nɔɔn- -së -nu ˈwo bhë -wo -go -Zlan ˈˈpiʋ̈ ꞊dedewo -ee?

1. De ˈö -tɔ Biblö Dëmɛn?

Nɔɔn- -së ˈö -kë ꞊dhɛ mɛnbhɩɩdhe -nu -dho -tosɛta kë ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yi ꞊gban ˈka bhë, -yö -ya -sü ˈka Biblö ˈgü. (Psaume 37:29) ˈSëëdhɛ -be ˈsɛɛn- 66 ˈnën ˈwo Biblö ˈgü.-Zlan -dhɔkëmɛn -nu kpɛnŋdhö 40 ˈnën -Zlan ö -kɔ -yɛ -an -bha ˈyö ˈwo -an -ya. -A ˈsëëdhɛ -be ˈsɛɛn- ˈˈsoodhu -blɛɛsü -nu bhë, Moizö ˈnën ˈö -an -bɛn zë, -a -kwɛ -ya -mɔɔn -kwɛ 3.500 -bha ꞊dɛɛ. -A ˈsëëdhɛ -be -totaabhasü bhë, bɔmɛn Zan ˈnën ˈö- -bɛn zë, -a -kwɛ -ya ʒiö -kwɛ 1.900 -ta ꞊dɛɛ. De ˈö Biblö -yamɛn -nu ˈwo- -zopiʋ̈wɔn -ya? -Zlan -yö -bɔ ö -bha -zuu ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -ta, ˈö dhiaŋ zë Biblö -yamɛn -nu -dhɛ. (2 Samuel 23:2) -Zlan -zopiʋ̈wɔn -nu ˈnën ˈwo- -ya, -an -de -bhaa ˈyaa -mü.ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ kö Zoova ˈnën ˈö -tɔ Biblö Dëmɛn.2 Timote 3:16; 2 Piɛdhö 1:20, 21 -wo pö.

2. Kwa -dho -a ˈwɔn dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ Biblö -yö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈?

Kwa- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ Biblö bhë -yö -go -Zlan ˈˈpiʋ̈, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ ˈwɔn -nu ˈwo -dho kë, -yö -an -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an ꞊gban ꞊blɛɛ ˈkpakpadhö. Mɛn ˈbhaa -kɔ ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -ya kë ˈˈdhʋ̈. (Josué 23:14) ˈˈPiigbɩɩ- ꞊va Dë -Zlan dosɛnŋ ˈnën ˈö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö mɛnbhɩɩdhe -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ pö ˈkpakpadhö.Titö 1:1-4 -wo pö.

Pë ˈö ˈkwa- ˈˈpiʋ̈ ˈyö -tɔ kö ˈsëëdhɛ -be ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -yö kë ö -de -ta ꞊dhɛ -kɔ bhë -a ˈdhö. Biblö -yö ˈˈdhʋ̈ ꞊dede ˈka ˈpö. -A -be ˈˈmliya ꞊va ˈnën ꞊waa- -gblü -wo ꞊këŋ ꞊va ˈgü.ˈKö -kë ꞊dhɛ -yö zii, ˈö ˈyaa ꞊klaŋ -nu -bha ˈsëëdhɛ -be ˈka, Biblö -ya ˈwɔn -nu ˈwo -gban -dapë -nu waa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -nu -bha -an -wɔn blɛɛˈˈ, -yö -an -blɛɛ ˈkpakpadhö. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü mɛn 40 ˈwo Biblö -bɛn zë bhë, -an -wo -yö -dho ˈko ˈˈpiʋ̈. * Pë -nu ˈö Biblö -ya pö ˈö -gban -dhɔ -bha, -ya -zɔn ꞊dhɛ -a ˈgo -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈbhaa ˈyaa ˈdhö kö yö ˈti kë -Zlan ꞊dede ˈö -kë -dhɔkaa -Zlan ˈka bhë -aˈˈpiʋ̈. ꞊Faan -ya -gɔ ˈzü ꞊dɛɛ kö -yö mɛnbhɩɩdhe -nu -bha -tosɛta ˈˈgla, kö -ya kë -së. -A ˈwɔn -nu ˈwo bhë -wo mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊vadhɛ -zokun -dhɛ Biblö ˈö bhë -Zlan -Wo -mü.1 Tesadhonikö 2:13 -wo pö.

 3. -Mën -nu ˈö Biblö -yö -an -wɔn ꞊blɛɛ?

ˈWɔn -gɔ -nu ˈwo Biblö ˈgü, -a do -yö -gban ˈwɔn -së ˈö -Zlan -zopiʋ̈ mɛnbhɩɩdhe -nu -bhaa ˈka -a nɔɔnwo -bha. ˈWɔn -së ˈö ˈkun mɛnbhɩɩdhe -nu kwa -bhaa ˈka -be, kö ˈkwa -tosɛta kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ -ta ˈˈsɛ züdɔyi ˈka bhë, Biblö -yö -a -dhiɔŋ kwa -gɔ -kɔ, -wɔn -blɛɛ. -Kɔ ˈö -Zlan dho ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ bhë -a nu -a ˈka kwa -dhɛ ˈzü bhë, -ya -wɔn -blɛɛ ˈpö.-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 21:4, 5 -wo pö.

-Zlan -Wo ˈö bhë, ˈtɔŋ- -nu, ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu waa -dhioo -nu -wa ˈgü ˈpö. -Ya -go -mü ˈzü -kɔ ˈö -Zlan -yö mɛnbhɩɩdhe -nu kun -a -bha -a ˈwɔnzuan -yö Biblö ˈgü. Kwa -Zlan -bha ˈwɔn kë -kɔ -nu -yö ˈwɔnzuan -nu bhë -an -bha. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈ Biblö ꞊mɔɔn- -bha ˈö ü -takun kö ˈü -Zlan dɔ. -Kɔ ˈü -dho -a kë -a -bha kö ˈü kë -Zlan ˈˈtɔŋdë ˈka -ya -zɔn.Psaume 19:7, 11; Zakö 2:23; 4:8 -wo pö.

4. Ü -dho Biblö ˈgüman -kɔ -kë ꞊dhɛ?

ˈSëëdhɛ -be ˈnën ˈö yö -yö -dho ü -takun Biblö ˈgüman -sü -bha ꞊dhɛ -kɔ do ˈö Yesu -ya -kë -a ˈka bhë -a ˈdhö. -Ya Biblö ˈˈɲan do ˈsü ꞊ya- -gɛn pö, ˈyö- ˈˈwɛɛ ˈbhaa sü ˈyö- “ˈklɔɔ- pö” ˈzü.Dhukö 24:27, 45 -wo pö.

Pë -nu ˈwo -dho mɛn -nu zuʋ̈ˈˈ ˈsü ꞊dhɛ nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈ -an ˈdhö ˈwaa ꞊va. ˈKö -kë ˈˈdhʋ̈, mɛn -nu ˈˈtʋ ˈyaa -an -bha, ˈö ˈwo mɛn ˈbhaa -nu ˈˈtënŋ sü. ˈˈKɛɛ ˈyaa ˈdho- ü ˈgü ga. Ü -bha -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a ꞊slɔɔ -sü bhë -yö -gban ü -bha -Zlan dɔ -sü ꞊nën- -bha.Zan 17:3 -wo pö.

 

^ -Wo -bhüöö kpö 7 -Bhö kpɔɔˈˈ ˈsëëdhɛ -be ˈnën ˈwo- -dhɛ Un livre pour tous bhë -a ˈgü.