'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈!

 ˈWɔn -gɔ 13

Nɔɔn- -së -mɛɛn ˈö ˈdhö ˈö -gban -zlanwo -nu -bha?

Nɔɔn- -së -mɛɛn ˈö ˈdhö ˈö -gban -zlanwo -nu -bha?

1. -Zlanwo ˈˈpɛpɛ ꞊gban -së -ee?

Zuʋ̈puumɛn -nu -wo -zlanwo ˈˈpɛpɛ ˈgü. Nɔɔn- -së ˈö ˈdhö ˈyö -tɔ -Zlan -yö -kpan -an -bha, ˈö ö -zota -an -wɔn ˈgü. ˈˈKɛɛ -wëëwɔn ˈö ˈdhö ˈyö -tɔ mɛn -nu bɔ -zlanwo -nu -ta ˈö ˈwo ˈwɔnyaa -nu -kë. (2 Kodhɛngtö 4:3, 4; 11:13-15) Nɔɔn- -nu ˈwo go ˈˈsɛ -nu ˈgü -wa -zɔn ꞊dhɛ -zlanwo -nu -kɔ -yö mɛn ꞊va zë -sü -nu, -gblü -nu, ˈwɔnyaa -kë ˈnën ˈsɛɛn- -nu ˈka -sü -nu ˈgü. Mɛn -nu ˈö ˈwo wo -zo yö -Zlan -dhɛ zuʋ̈ˈˈ ˈˈpuu ˈka, -yö -wëë -da -an -ta ꞊dedewo.Matiö 24:3-5, 11, 12 -wo pö.

-Zlanwo ꞊dede -yö -Zlan ˈtɔ -bhɔ, ˈˈkɛɛ -zlanwo yaa -san -ya -kë. -An -bha ꞊klaŋwo ˈö yö ˈti ˈgo Biblö ˈgü, ˈö -an ˈbhaa -yö -kë ꞊sua -kë -Zlan -bha -sü waa ga -wɔn -blɛɛ ꞊sua ˈka -sü ˈka bhë, -wa -zɔn mɛn -nu -dhɛ. ˈˈKɛɛ Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö mɛn -nu -wo gagade ˈö -gban ö -bha -wa dɔ.Ézékiel 18:4; 1 Timote 2:3-5 -wo pö.

2. Nɔɔn- -së -mɛɛn ˈö ˈdhö ˈö -gban -zlanwo -nu -bha?

ˈˈKɛɛ ˈwɔn -së ˈö ˈdhö ˈyö -tɔ ꞊dhɛ, -zlanwo -nu ˈwo- pö ꞊dhɛ -Zlan -dhɔ -yö wo -kë, ˈˈkɛɛ kö Sɔtraan -bha ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ˈnën- -dhɔ -yö -an -kë ꞊dedewo bhë, ˈwaa ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ˈˈkpënŋ- kë -Zlan -gɔ. -Zlan -Wo -yö ꞊sua -zlanwo ˈˈpɛpɛ -lokotasü -dhɛ “Babilɔnë ˈkwipö ꞊va.” Babilɔnö -yö -kun ˈˈkwipö zii ˈö ꞊sua -zlanwo -nu go -a ˈgü kö ˈˈyi ˈˈkpii- ˈö pa Noe ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü bhë, ꞊ya ʒiö -a ˈka. -A yi ˈyaa ꞊gblɛnŋ kö -zlanwo -nu ˈwo ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ, ˈwo -an -wëëkëwo bhë, kö -Zlan -yö -an ˈgüshiʋ̈ -gblu dhö.-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 -wo pö.

ˈˈKɛɛ nɔɔn- -së ˈbhaa -yö -dhö. Zuʋ̈puumɛn -nu ˈwo -pɛn -sü ˈka ꞊sua -zlanwo -nu ˈgü ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü bhë, Zoova -zo yö ˈti bhɔ -an ˈka. Mɛn -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -yö -an -lo -ni ˈgü ˈkwëëdhö gagade -zɔn -an -dhɛ -sü ˈka.Mika 4:2, 5 -wo pö.

-Zlanwo ꞊dede -yö mɛnbhɩɩdhe -nu -lo -ni ˈgü ˈkwëëdhö ꞊dɛɛ.

 3. -Mën ˈö zuʋ̈puumɛn -nu dua ˈdhö -mü kö -wa kë?

Mɛn -nu ˈö gagade waa ˈwɔn -së -dhɔ -yö -an -kë bhë, Zoova -zo -yö -an ˈˈpiʋ̈. -Ya -pö -an -dhɛ -wo ˈgo -zlanwo yaa -nu ˈgü ˈˈvaandhö. Mɛn -nu ˈö -Zlan -dhɔ -yö -an -kë, -wo -we -a -bha kö -wo wo këkɔ -nu bho ˈˈgblʋʋ, kö ˈwo kë -Zlan -dhɛ -së.-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:4 -wo pö.

-Kwɛ ꞊këŋ do -blɛɛsü ˈgü, ˈdhɛ ˈö zuʋ̈puumɛn -nu -wo nɔɔnwo -së man bɔmɛn -nu ˈˈdhi, -wo wo -kɔ -ya -a -gɔ zuʋ̈gblüdhi ˈka. -Wo -tosɛta kë -kɔ -dɛɛ ˈö- -gɛn waa -bha -dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ ˈdhö ˈdhö, ˈö zuʋ̈gblüdhi -nu mɛn -dhɛ, ˈö go Zoova ˈˈpiʋ̈ bhë -wa -draan. -Wo ˈwɔnzuan -së ˈka kwa -bhaa ˈka ꞊dɛɛ, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -wo wo -kɔ -ya nɔɔnwo -së bhë -a -gɔ Zoova -bɔ ˈˈdhiʋ̈ -sü ˈka -an -bha -tosɛta ˈgü.1 Tesadhonikö 1:8, 9; 2:13 -wo pö.

Mɛn -nu ˈwo -kan ꞊sua -zlanwo -nu -bha, Zoova ö -kɔ -ya -an -gɔ ö -dhɔkëmɛn -nu -bha ˈkɔdhi ˈˈgü. Kö ˈü ˈˈwɩ Zoova -bha mɛn -nu -dhɛ -sü ˈö ˈˈwowosü ˈka bhë -a -bha, ü -dho Zoova -bha ˈˈtɔŋdëdhɛ ꞊slɔɔ, ˈü -da ˈkɔdhi -dɛɛ ˈö -dhɔkaadhe ˈdhö -a ˈgü, ˈö -kë Zoova -dhɔkëmɛn -nu -bha ˈkɔdhi ˈka -a ˈgü. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën ü -dho -a ꞊slɔɔ.Makö 10:29, 30; 2 Kodhɛngtö 6:17, 18 -wo pö.

4. -Zlan -dhö zuʋ̈niidadhe nu ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Za -dɔ ꞊sua -zlanwo -nu -bha -sü ˈö nu -ni ˈgü bhë, -yö nɔɔn- -së ˈka. -Yö -dho zuʋ̈klʋʋbhɔdhe ˈˈpɛpɛ bho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü -ta. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ ꞊sua -zlanwo -nu ˈti -dho mɛn -nu bho -Zlan -bha ʒiaan -ta ɛɛnˈˈ wo ˈti -dho mɛn ˈˈpɛ ˈgü ˈzüdɔ toŋtoŋdhö. Mɛnbhɩɩdhe -todhʋ̈sü -dhö kë wo ˈkwëëdhö -Zlan ꞊dede dosɛnŋ -dhɔkësü ˈgü.-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 18:20, 21; 21:3, 4 -wo pö.