1. -Mën ˈö Biblö -ya -dhɛ -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ

-Mën ˈö -kë Yesu ˈdhö ꞊Gblüdë -tiaandhö ꞊dede ˈka?​—MAKÖ 1:40-42.

-Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ ˈnën ˈö -tɔ mɛnkɔɔnsü ˈö dhaŋ- ˈgü. -Yö -dho yö- mɛnkɔɔnsü ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈdhö -an ʒian- ˈgü. -Zlan -dhö bɔ -a -ta kö -yö ö dhɔɔbhaawɔn kë dhaŋ- ˈgü, kö -ya kë ˈˈsɛ -ta. Nɔɔnwo ˈö -gban -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -bha bhë -yö -së. -A yi ˈyaa ꞊gblɛnŋ ˈzü kö mɛnkɔɔnsü ˈö -dho mɛnbhɩɩdhe -nu -zokun, kö -Zlan –bha ꞊Gblüdëdhɛ -ya nu -an -dhɛ. -Yö -dhö mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an -lo wo ˈkwëëdhö.​—Makö 13:10; Dhukö 4:43 -wo pö.

Zoova ꞊ya ö -kɔ ˈˈyɛ ö Gbö Yesu Klito -bha kö -yö kë ö -bha ꞊Gblüdëdhɛ -Gɔdhiʋ̈mɛn ˈka.​—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 11:15 -wo pö.

2. -Mën ˈö -kë Yesu ˈdhö ꞊Gblüdë -tiaandhö ꞊dede ˈka?

-Zlan Gbö -yö ꞊Gblüdë -tiaandhö ˈka, -a -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ -a ˈˈgblü -yö -së, ˈö ˈwɔn kpɛnŋdhö -dhɔ -ya -kë. (Matiö 11:28-30) ꞊Ya ˈgo mü ˈzü -kɔmɔnwɔnbhasü -ya -gɔ ꞊dedewo kö -yö mɛn -nu -takun, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö -dho -ya dhaŋ- ˈgü ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ꞊kɔɔn. ˈDhɛ ˈö go ga ˈgü, ˈyö dho dhaŋ- ˈgü ˈyö ꞊ya Zoova -kɔ -së ˈgü kö ˈö -dhɛ ˈˈdhiʋ̈gan. (Eblö 10:12, 13) ˈDhɛ ˈö- ˈˈtʋ̈ŋ -yö -lo ˈyö -Zlan ˈˈpiigbɩɩdhɛ nu -a -dhɛ kö -yö mɛndhɛkësü züdɔ.​—Dhukö 1:32, 33 -wo pö.

3. De -nu ˈwo -dho mɛn ꞊kɔɔn Yesu ˈˈpiʋ̈?

Mɛn kpö ˈnën ˈwo -an -dhɛ “mɛn ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -nu” bhë, wo ˈnën ˈwo -dho ꞊gblüdëdhɛ kë Yesu ˈˈpiʋ̈ dhaŋ- ˈgü. (Daniel 7:27) Mɛn ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -blɛɛsü -nu ˈö Zoova ö -kɔ -yɛ -an -bha wo ˈnën ˈwo -tɔ Yesu -bha bɔmɛn -nu ˈwo -to wo -wo -ta. ˈÖ go ˈˈtʋ̈ŋ bhë -a -bha ˈö yö -a ˈka ꞊dɛɛ -bha, Zoova ꞊kun ö -kɔ ˈˈyɛ -ni ˈgü gɔɔn- -nu waa dhebɔ -nu ˈö ˈwo to wo -wo -ta -an -bha ꞊dhɛ mɛn ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -nu ˈdhö. ꞊Dhɛ Yesu ˈdhö, ꞊wa ˈgo ga ˈgü kö -an kwi ꞊ya kë ꞊dhɛ -Zlan -bha ˈˈkiö -nu -bhaa ˈdhö.​—Zan 14:1-3; 1 Kodhɛngtö 15:42-43 -wo pö.Mɛn ꞊dhɛ ˈwo -dho ˈdho- dhaŋ- ˈgü? Mɛn –nu ˈwo –dho ˈdho- dhaŋ- ˈgü Yesu -an -dhɛ “-tuʋ̈ kpö” ˈnën. (Dhukö 12:32)

 Mɛn -nu ˈö waa Yesu –nu ˈwo -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ꞊kɔɔn bhë, -an -lokotasü -dho kë mɛn 144.000 ˈka.​—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 14:1 -wo pö.

4. ˈDhɛ ˈö Yesu -yö -kë ꞊Gblüdë ˈka, -mën -wɔn -nu ˈwo -kë?

-Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -yö -ya yö -bha -kwɛ 1914 ˈgü. * ˈDhɛ ˈö Yesu -yö -kë ꞊Gblüdë ˈka, pë -blɛɛsü ˈö- -kë ˈyö -tɔ Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu -an -zuö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -sü. ˈYö bhlɔ -yö Sɔtraan pa, ˈyö -ya ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -bhluubhluu -sü -bha. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:7-10, 12) ˈÖ sü ˈˈtʋ̈ŋ ˈö bhë -a -bha, ˈwɔnyaa -nu -wo -da -ni ˈgü ˈˈdhiʋ̈ ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ꞊dedewo. -Gblü -nu, din- -nu, ˈˈyua -nu waa ˈˈsɛ -bha ꞊zluu -sü -nu, -an ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈnën ˈwo -tɔ ˈsuanbhopë do ˈö- -zɔn ꞊dhɛ -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛnŋ ˈzü kö -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -yö ˈˈkpɔnŋtaawɔn -nu ˈˈɲanbhɔ.​—Dhukö 21:7, 10, 11, 31 -wo pö.

5. -Mën ˈö -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ ˈdhö -a kë -ni ˈgü?

-Zlanwopösü ˈö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü bhë -a ˈsaa- ˈgü, -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -yö mɛn kpö ꞊va ˈwo go ˈˈsɛgɔ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈgü -an -lo -ni ˈgü ˈkwëëdhö. -De -kë ˈˈtɩtɩ -mɛn -nu ˈˈmliɲɔn ꞊va -wo kë -ni ˈgü mɛn ˈö -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ ˈdhö -an ꞊kɔɔn Yesu -kɔ ꞊löö -an ˈka. ˈˈTʋ̈ŋ ˈö -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛɛ yaa ˈö yö -a ˈgüshiʋ̈ -a ˈka, -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -dho ö -kɔ kpa -an -ta. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo- ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ ˈwo -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ ˈö bhë -a ꞊trɔɔn yö, -an dua -mü kö -wo wo -gɔ -dho ˈˈshia -sü ˈö Yesu -dhɛ -wa draanˈˈ.​—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 7:9, 14, 16, 17 -wo pö.

-Kwɛ 1000 ˈˈpiʋ̈, -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -dhö -Zlan -zopiʋ̈wɔn ˈö kun -be ˈö -gban mɛnbhɩɩdhe -nu -bha -a kë. ˈˈSɛ -todhʋ̈sü -dho kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ˈka. ꞊Ya ö bo -kë ˈˈdhʋ̈ -sü ˈka, Yesu -dhö ꞊Gblüdëdhɛ -lo ˈö Dë ꞊kwɛɛ-.(1 Kodhɛngtö 15:24-26) Mɛn ˈbhaa -dhö ˈü- ˈˈpiʋ̈ kö ˈwɔn ˈö -gban -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -bha bhë ˈü- pö -a -dhɛ -ee?​—2 Piɛdhö 3:13 -wo pö.

 

^ -Wo -bhüöö kpö 6 ꞊Ya kë ꞊dhɛ ü- ˈˈpiʋ̈ kö pë -nu ˈö -Zlan -yö -an to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ Biblö ˈgü ˈwo -gban -kwɛ 1914 -bha bhë ˈü -an ˈgü ˈˈpʋ -kɔ ˈbhaa man, -bhö -dhɛ -ga ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ Qu’enseigne réellement la Bible ? bhë -a ˈˈpian 215-218 -an -ta.