'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWɔn -gɔ 10

Ü -dho -Zlan gba -kɔ ꞊dede dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Ü -dho -Zlan gba -kɔ ꞊dede dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

1. -Zlanwo ꞊dede -yö dosɛnŋ -ee?

“-Ka ka -dɩ ˈkun -së [-Zlan] -wodhiʋ̈loomɛ ꞊flüsü -nu -gɔ.”​—MATIÖ 7:15.

Yesu -yö ö -bha gwëëˈˈ -nu ꞊klaŋ -kë -zlanwo ꞊dede ˈö dosɛnŋ ꞊nën- ˈka. -Ya -zɔn ʒiaanga ˈö ꞊wa bɔ -a -ta ˈö ˈwo -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a ꞊slɔɔ -a ˈka. -Ya -pö: “Mɛ ˈwo bɔ- -ta ˈwaa ˈgbɛ.” (Matiö 7:14) -Zlan -dhɔkë -kɔ dosɛnŋ ˈö -gban -a -Wo ˈö Biblö ˈka bhë -a -ta, ˈyö- -dhɔ -ya -kë. -Zlan -dhɔkëmɛn -nu ꞊dede ꞊gban ˈˈpɛpɛ -bha -zoyödhe -yö do.​—Zan 4:23, 24; 14:6; Efɛzö 4:4, 5 -wo pö.

2. -Mën ˈö Yesu -ya pö ˈö -gban Kletiɛn ꞊sua -sü -nu -bha?

“-Wa -pö wo -dɩ -dhɛ ꞊dhɛ wo [-Zlan] dɔ, ˈˈkɛɛ kö- -nu këwɔn -zë ˈbha ˈyaa bhɔ ˈmɛ ˈwo [-Zlan] dɔ -a -nu këwɔn -nu -bha.”​—TITÖ 1:16.

Yesu -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ -Zlan -wodhiʋ̈lomɛn ꞊sua -sü -nu -dho ꞊sua -da Kletiɛn -nu -bha -Zlanwopö -kɔ ˈgü. ꞊Waa -an ꞊ga, -wo -bhɔ -zlanwopömɛn -nu ꞊dede -bha. -An -bha -zlanwokɔgümɛn -nu wo -de -sü Kletiɛn ˈka. ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ pë ˈwo- ˈka ꞊dedewo, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- dɔ. -Kɔ -kë ꞊dhɛ? -Zlan -dhɔkë -kɔ -së dosɛnŋ ˈö ˈdhö, yö ˈnën ˈö- ˈgümɛn -nu -kë Kletiɛn kpɛnŋdhö -nu ˈwo -an dɔ -an ˈˈta -kɔ -së waa -an -bha ˈˈklʋʋsë -bha bhë -an ˈka.​—Matiö 7:13-23 -wo pö.

3. Ü -dho -Zlan -dhɔkëmɛn -nu ꞊dede dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Ü -zo kë -an dɔbhapë ˈˈsoodhu ˈwo yö -an ˈˈpiʋ̈:

  • -Zlan -dhɔkëmɛn dede -nu bhlëë -ya Biblö -bha -a -bha -kë -Zlan -Wo ˈka -sü -wɔn ˈgü. -Wo pë ˈˈpɛpɛ -kë kö -an -bha -tosɛta -yö -bɛ -Zlan -bha ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu -bha. ˈDhɛ ˈö ˈdhʋ̈ -zlanwo ꞊dede ˈö bhë -yö ˈgo -sü ˈka -zlanwo -nu ˈwo -gban mɛnbhɩɩdhe -nu -bha ˈwɔndɔdhe -ta bhë -an ˈˈpiʋ̈. (Matiö 15:7-9) -Zlan -dhɔkëmɛn ꞊dede -nu bhë, ˈpë ˈwo mɛn -nu ꞊klaŋ -kë -a ˈka, woo ꞊dede -wa -kë.​—Zan 17:17; 2 Timote 3:16, 17 -wo pö.

  •   Yesu -bha gwëëˈˈ -nu ꞊dede -wo ꞊bhlëë -ya -Zlan ˈtɔ ˈö -kë Zoova ˈka bhë -a -bha. Yesu -yö ꞊bhlëë -ya -Zlan ˈtɔ -bha -a -zɔn mɛn -nu -dhɛ -sü ˈka. -Yö mɛn –nu -takun kö -wo -Zlan dɔ, ˈö -an ꞊klaŋ -kë -kɔ ˈwo -dho bhɛɛˈˈ -a -bha kö -Zlan ˈtɔ -yö kë ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -a ˈka. (Matiö 6:9) -Zlanwo -mɛɛn ˈö -Zlan ˈtɔ -zɔn mɛn -nu -dhɛ ˈdhɛ ˈü- -bha -a ˈgü?​—Zan 17:26; Wlɔmö 10:13, 14, NW -wo pö.

  • Kletiɛn ꞊dede -nu -wo -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -wɔn -blɛɛ. -Zlan -yö Yesu -bɔ kö -yö ꞊Gblüdëdhɛ nɔɔn- -së pö. -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ ˈnën ˈö -tɔ mɛnbhɩɩdhe -nu -zoyödhɛpë dosɛnŋ. Yesu -yö -to nɔɔn- ˈö bhë -a pö -sü -bha ˈö to- ˈka ˈˈdhʋ̈ ˈö yö -a ga yi -bha. (Dhukö 4:43; 8:1; 23:42, 43, NW) -Ya -pö ö -bha gwëëˈˈ -nu -dho nɔɔn- ˈö -gban ꞊Gblüdëdhɛ -bha bhë -a pö. ꞊Ya kë ꞊dhɛ mɛn ˈbhaa ꞊ya nu -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -wɔn -nɔɔn pö ü -dhɛ, ü -bhaa ˈka kö -yö -zlanwo -mɛɛn ˈgü?​—Matiö 24:14 -wo pö.

  • Yesü -bha gwëëˈˈ -nu -kɔ ˈyaa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ yaa ˈö yö -a ˈgü -wɔn -nu ˈgü. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -an dɔ, ˈyö -tɔ -an -kɔ yaa ˈˈsɛkɔɔwɔn -nu ɛɛnˈˈ -gban ˈˈsɛkɔɔnmɛn -nu -gɔ -sü ˈgü. (Zan 17:16; 18:36) ꞊Ya ˈgo mü ˈzü ˈwaa ʒiö ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu ˈˈpiʋ̈ wɔkɔ yaa waa ˈˈta -kɔ yaa -nu kë -sü ˈka.​—Zakö 4:4 -wo pö.

  • Kletiɛn -nu dede ˈwo bhë -an ˈko -nu -dhɔ -yö -an ˈko -kë. -Wo -wopömɛn -nu ˈˈpɛpɛ ꞊bhlëë -ya -sü -draan -Zlan -Wo ˈgü. ꞊Sua -zlanwo -nu -kɔ -yö -gblü -nu ˈwo ˈˈsɛ -nu ˈgü -an ˈgü ꞊shiöŋ ꞊shiöŋ, ˈˈkɛɛn -zlan -dhɔkëmɛn ꞊dede -nu ˈwaa- kë ˈˈdhʋ̈. (Mika 4:1-3) Kletiɛn -nu ꞊dede -zë, -wo wo -bha ˈˈtʋ̈ŋ waa wo -bha ꞊nɔɔnpë -nu -sü ˈö ˈwo mɛn ˈˈwɛɛ -nu -takun ˈö wo -an ꞊faan mën -an ˈka.​—Zan 13:34, 35; 1 Zan 4:20 -wo pö.

4. Ü ꞊mɔɔn- -bha kö ˈü -zlanwo ꞊dede dɔ -ee?

Ü -bhaa ˈgü, -Zlanwo -mɛɛn ˈö- -bha ꞊klaŋwo -yö -gban Biblö -ta, ˈö ˈgümɛn -nu -Zlan ˈtɔ ꞊bhlëë -ya, ˈö ˈwo -Zlan -bha ꞊Gblüdëdhɛ -wɔn ꞊blɛɛ ꞊dhɛ mɛnbhɩɩdhe -nu -zoyödhɛpë dosɛnŋ ˈdhö? -Zlanwo -mɛɛn ˈö -dhɔkaadhe ˈdhö -a ˈgümɛn -nu ꞊zinŋ ˈgü, ˈö -an -kɔ ˈyaa -gblü -nu ˈgü?​—1 Zan 3:10-12 -wo pö.