'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈!

 ˈWɔn -gɔ 15

-Mën ˈö -kë ü dua ˈdhö -mü kö ˈü ˈdho Biblö draanˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈?

-Mën ˈö -kë ü dua ˈdhö -mü kö ˈü ˈdho Biblö draanˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈?

1. ˈWɔn -së -mɛɛn ˈü -dho -a ꞊slɔɔ- -dho Biblö draanˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈ -sü ˈgü?

Biblö -bha ꞊klaŋwo -gɛngbandhɛ -nu ˈö ˈkwa bɔ -an ˈgü bhë, ˈyi- ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ ꞊wa ü -bha Zoova -dhɔ -dadhiʋ̈. Kwa dua -mü kö ˈkwa kwa ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- kö -a -dhɔ ˈö bhë -a -gɛn -yö -gban ˈkpakpadhö. (1 Piɛdhö 2:2) ꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈbha ꞊ɲɔɔn -Zlan ˈˈsuee ˈbha ˈdho -a ˈka ˈˈdhiʋ̈ -a -Wo draanˈˈ -sü ˈka, ˈyö ˈü -dho -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a ꞊slɔɔ-.Zan 17:3; Zudö 21 -wo pö.

Ü ˈˈgla -ni -Zlan dɔ -sü ˈgü, ü -bha -zoyödhe -gɛn -dhö -gban ꞊dedewo. Ü -bha -zoyödhe -dho ü -takun kö ˈü kë -Zlan -dhɛ -së. (Eblö 11:1, 6) -Yö -dho -a kë ˈö ˈü ü ꞊kwaa ü -bha ˈwɔnyaa -nu -zü, ˈö ü -bha -tosɛta kë -kɔ ꞊dhiëëta -së ˈka.Këwɔn -nu 3:19 -wo pö.

Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈö kaa Zoova ˈka -da -mlɛɛn -së ꞊dede ˈgü.

2. Mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhö ü -bha -Zlan dɔ -sü ꞊trɔɔn ꞊slɔɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

Pë -nu ˈö ˈü -an ꞊draan bhë -a -zɔn mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhɛ -sü -dhö ˈgo ü -de ˈgü, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ nɔɔn- -së pö -sü -dhɔ -yö mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ kwa -kë. ˈDhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ ü ˈdho -ni ˈgü Biblö draanˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈ bhë, kö -kɔ ˈü -dhö Biblö ˈsü -a ˈka kö ˈü ü -bha -zo -yö Zoova waa nɔɔn- -së -nu -dhɛ -sü -zɔn -a ˈka mɛn -nu -dhɛ, ü -dho -a dɔ.Wlɔmö 10:13-15 -wo pö.

Mɛn ꞊vadhɛ -wo nɔɔn- -së -nu bhë -an pö -sü züdɔ -an ˈˈtɛɛbɔ -nu waa -an -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -ta. ˈˈKɛɛ -a kë -gleŋ ˈka. ˈWɔn -nu ˈö -Zlan -ya ˈˈplüün bho, yö ˈnën ˈü -dho -a pö -an -dhɛ. Bha ˈdho -a pö -an -bha -zoyödhe -yö ˈyaa-. ꞊Ya ˈgö mü ˈzü, ü -zo ˈya ˈdho- bhɔ ꞊dhɛ mɛn këwɔn -së -nu -wo -yɛ mɛn zuʋ̈ˈˈ -bha ꞊dedewo ˈö -ʒiö ˈa ˈka pë ˈö mɛn -ya pö -a -ta.2 Timote 2:24, 25 -wo pö.

3. -Mlɛɛn -së -mɛɛn ˈö -dho -da kaa -Zlan ka ꞊zinŋ ˈgü?

Biblö draanˈˈ -sü -dhö ü -takun ꞊dedewo kö ˈü ˈˈgla -Zlan -bha ʒiaan -ta. ˈBha ꞊ɲɔɔn mü, kaa Zoova ka -dho -da -mlɛɛn -së ꞊dede ˈgü. Ü -dho ꞊mɔɔn- -bha ˈü -kë Zoova -bhaa ˈka, ˈü -kë -a -bha ˈkɔdhigümɛn -nu do ˈka.2 Kodhɛngtö 6:18 -wo pö.

 4. Ü -dho -a kë- ꞊dhɛ kö ü -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈ -kpɛɛwo?

ˈBha ˈdho -Zlan -Wo draanˈˈ -sü ˈka ˈˈdhiʋ̈, ˈyö ˈü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -gla -Zlan -bha ʒiaan -ta. (Eblö 5:13, 14) -A pö Zoova -bha ꞊Gbɛkiö do -dhɛ kö -yö ü -takun Biblö draanˈˈ -sü -bha ˈsëëdhɛ -be ˈwo -dhɛ Qu’enseigne réellement la Bible ? bhë -a ˈgü. ˈBha -Zlan -Wo draanˈˈ -së ˈka, ˈyö ü -bha -tosɛta -yö -kë -së ˈpö.Psaume 1:1-3; 73:27, 28 -wo pö.

Nɔɔn- -së -nu ˈö ˈkwa -an -wɔn ꞊blɛɛ ˈsëëdhɛ -be ˈnën ˈö yö -a ˈgü bhë, -wo go Zoova, zuʋ̈gblüdhi -Zlan ˈˈpiʋ̈. Ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü ꞊ɲɔɔn -a ˈˈsuee -nënŋ -a -dhɔkëmɛn -nu -bha -sü ˈka. (Eblö 10:24, 25) Kö ˈü ü ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- -kë Zoova -dhɛ -së -sü ˈgü ˈü ˈdho -a ˈka, ü -dhö ꞊ɲɔɔn- -tosɛta ꞊dede ˈö -kë -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën ˈka bhë -a -bha. Pë -së ꞊dede ˈü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- -kë ü -bha -tosɛta ˈgü yö ˈnën -tɔ ꞊ɲɔɔn -Zlan -bha -sü.1 Timote 1:11; 6:19 -wo pö.