'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Züdɔdhɛ

Züdɔdhɛ

Dauda ˈö go Sierra Leone -ya -pö: “A -gla ˈpödhɛ ˈnën ˈdɛdɛ do ˈö ˈˈdhuŋ -ʒian ˈka -a ˈgü. -Dhɛkpaɔyi do ˈka kö -a ꞊kun ˈˈtɩtɩ, ˈyö ˈˈblü -wɔn -yö -da n -bha ˈkɔdhigümɛn waa ˈkɔdhi ˈˈwɛɛ do ˈgümɛn -nu ꞊zinŋgü. -A ˈkɔdhi ꞊plɛ ˈö ˈwo bhë -an ˈgümɛn -nu -wa -pö wo -bha ˈˈblü -mü. ˈYö ˈwo ˈˈzʋʋmi do -dhɛ kö ˈwɔn bhë -wa bho -an ꞊zinŋ. ˈYö ˈˈzʋʋmi -yö -dhuadhɛ nu gɔndë do ˈbha -dhɛ, ˈyö sɔ ˈˈpuu kpa- -gɔ -ta. ˈDhɛ ˈˈtʋ̈ŋ pë ˈˈtɩtɩ -ʒiö ˈyö -ya ꞊zii -sü -bha, ˈyö ˈfɔɔyi -yö bhɔ -a -bha. ˈYö -dhɛ -ga -dhuadhɛ ˈgü ˈyö- pö: ‘A -kpan gɔndë zii do -bha, -yö nu -ni ˈgü! Sɔ ˈˈpuu ˈnën- -bha. -Yö ꞊gblɛɛn, ˈö zii, ˈˈwlan -ya ꞊troo. -Yö -klɔŋ ˈö ˈˈdhiʋ̈ ˈyö ˈˈta sü.’”

“N ˈʒiö- ˈnën kun ˈˈwɩ -ni ˈgü -a ˈka bhë! ˈYö gɔndë ˈö sɔ ˈˈpuu kun -a -gɔ -bha bhë ˈyö -ya ö -de -maanmaanˈˈ -sü -bha, ˈyö -gbla ˈö- pö: ‘꞊Ya kë ꞊dhɛ ˈka- pö ꞊sua ˈnën ˈa- -kë, -ka nu kö ka ꞊dede ˈka -dhɛ -ga.’ ˈˈKɛɛ ꞊faan yö ˈti kë mɛn ˈbha -gɔ kö -yö ˈdho- -dhɛ -ga. ˈYö ˈˈzʋʋmi ˈö bhë ˈyö blɛɛdhɛ yi ˈö kun -a -gɔ -kɔɔgbaŋ do ˈbha ˈgü -a ꞊wɛnŋ ˈgɔndë ˈö bhë -a -bha kö -yö ö -de ꞊slɔɔ.

“ˈYö n ‘ˈʒiö-’ ˈö -wo -dhuadhɛ ˈgü bhë ˈyö- pö ˈˈblü ˈö bhë n -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -bhaa -mü. ˈYö- pö n ˈˈnan -dhɛ ꞊dhɛ -yö yökë ˈˈblü ˈö bhë -a ˈgü ö ˈflëëgü. ˈYö ˈkɔdhi do ˈö to -a ˈgümɛn -nu -wo -we ˈwɔn ˈö bhë -a -bha. ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈ ˈyö ˈwɔn ˈö bhë ˈö go -an ꞊zinŋ.’’

 ˈWɔn -nu ˈwo ˈˈdhʋ̈ -wo -kë ꞊shiö ꞊shiö kwa -bha ˈˈsɛ waa ˈˈsɛ ꞊vadhɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -an ˈgü. ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -todhʋ̈sü ˈgü, mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊vadhɛ -wo wo -zota ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ꞊wa kë -zuu ˈka, -wa ˈdho -dhɛ ˈbha ˈgü. ˈYö ˈwo- pö -an ˈˈɲan -yö ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu -bha, ˈö ˈwo -an -blü ˈwɔn -nu kë -sü -bha. Gagade -mü -ee? Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -wo mü ꞊dedewo -ee? ˈYö ꞊ya kë ꞊dhɛ ˈwaa mü, kö de -nu ˈwo wo -de -kë mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -zuu ˈka ˈsa? Dhɛɛˈˈ -nu ˈwo bhë -an -yɔ ꞊dede -nu dɔ -sü -wɔn -yö ˈˈgbɩɩ-, ˈyö ˈtɔ- ꞊dhɛ Kwa -bha dha -sü ɛɛnˈˈ kwa -bha ga sü -yö -sü -an -bha.