'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

-Gban -Zlan -gɔ -sü ˈö dhaŋ- ˈgü

-Gban -Zlan -gɔ -sü ˈö dhaŋ- ˈgü

ˈDhɛ ˈö Sɔtraan -yö bɔ ꞊mlɛɛn -ta ˈö ˈwɔn ꞊blɛɛ Ɛvö -dhɛ, ˈyö Ɛvö -yö kpa -a -bha -gban -Zlan -gɔ -sü ˈgü.

-Zuu ˈˈpɛpɛ ˈö Zoova -yö -an -da, -an ꞊gban -kun -tiaandhö. ˈˈKɛɛ -a do -yö -da ˈwɔnyaa kë -ʒian -ta. -A do ˈö ˈˈdhʋ̈ ˈyö ˈtɔ- Sɔtraan Dügɔmɛn. -Yö -kun Sɔtraan ˈˈpiʋ̈ ꞊dhɛ mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -wo Zoova ˈto kö -wo ö -dhɔkë. -Kɔ ˈö -kë -a ˈka ˈyö ꞊nɛn:

ˈˈDhü ꞊va ˈö -an bhɛ din kun -së, -wo -kun Edɛnö ˈˈdhüdhɛɛdhö. Zoova -ya -pö Adan waa ö -bha dhebɔ -an -dhɛ ꞊dhɛ -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -an bhɛ -nu -bhö wo ˈflëëgü. ˈˈKɛɛ -a do ˈbha -kun mü, ˈö- pö -an -dhɛ -an dua ˈyaa -mü kö -wo -a bhɛ -bhö. ˈYö- pö -an -dhɛ kö -wa bhɛ -bhö, -wo -dho ga gboŋgboŋdhö.—ˈWunzüdɔdhɛ 2:9, 16, 17.

-Dhɛkpaɔyi do ˈka kö Ɛvö -ya ˈto ö do ˈka, ˈyö ꞊mlɛɛn -yö ˈwɔn ꞊blɛɛ -a -dhɛ. ˈˈKɛɛ ꞊mlɛɛn ꞊dede ˈyaa ˈnën ˈwɔn ꞊blɛɛ -a -dhɛ, Sɔtraan Dügɔmɛn ˈnën ˈˈkpënŋ- bhë- -kë kö -yö kë -a ˈgü ꞊dhɛ ꞊mlɛɛn ˈnën ˈwɔn ꞊blɛɛ. Sɔtraan -ya -pö Ɛvö -dhɛ kö -yö ˈˈdhü bhɛ ˈö bhë -ya -bhö, -yö -dho kë ꞊kpɔɔsü ꞊dhɛ -Zlan ˈdhö. ˈYö- pö -a -dhɛ ˈzü yö ˈti -dho ga. ˈWɔn ꞊plɛ ˈö- ꞊blɛɛ bhë, -an ꞊gban -kun ꞊sua ˈka. ˈˈKɛɛ ˈkö -kë ˈˈdhʋ̈, Ɛvö -yö dhaŋ- -bho Sɔtraan -wo ˈˈdhiʋ̈ ˈö ˈˈdhü bhɛ ˈö bhë ˈö- -bhö. ˈDhɛ ꞊taabha ˈyö- ˈbha -nu Adan -dhɛ ˈyö- -bhö ˈpö.—ˈWunzüdɔdhɛ 3:1-6.

ˈWɔn ꞊dede ˈö -kë, -a -kwɛzlan ˈö yö -ya -zɔn kwa -dhɛ ꞊dhɛ Sɔtraan ˈnën -tɔ -gban -Zlan -gɔ -mɛn ꞊sua -sü. -Ya -pö Ɛvö -dhɛ ꞊dhɛ kö -yö -gban -Zlan -gɔ, yö ˈti -dho ga. ˈˈKɛɛ ꞊sua -mü. Ɛvö -yö -ga ˈö Adan -de ˈpö ˈö ga. Sɔtraan -zë yö ˈti ga, ˈˈkɛɛ -yö -dho -a wo, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ -yö ˈˈdhaŋ -lö -Zlan -bha. ˈˈTʋ̈ŋ ˈö yö -a ˈgü ꞊köŋ, -yö ꞊kun ˈˈbhɩɩ-, ˈö ꞊kun ˈˈkpënŋ- kë -ni ˈgü mɛnbhɩɩdhe -nu -gɔ. -Yö ꞊kun ꞊sua kë -ni ˈgü -kplawo, ˈö ˈˈslö ꞊mɛɛn -a -bha kö mɛn -nu -wo -Zlan -bha ˈtɔŋ- -nu ꞊lögü.—Zan 8:44.

 ˈˈKiö ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -gban -Zlan -gɔ

ˈDhɛ ꞊taabha, -Zlan -bha ˈˈkiö ˈˈwɛɛ ˈbhaa -nu -da ˈwɔnyaa kë -ʒian -ta. -A ˈˈkiö -nu ˈwo bhë, -wo dhebɔ -sɛŋbɔ -nu ˈsuaanbho ˈˈsɛ -ta, ˈyö -kë -an -dhɛ -së kö ˈwo -an kë -wo -bha dhebɔ ˈka. ˈDhɛ -kë ˈˈdhʋ̈ ˈyö ˈwo nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, ˈyö ˈwo -kan mɛnbhɩɩdhe -nu ˈgü, ˈyö ˈwo dhe -sü. ˈˈKɛɛ -Zlan -zokunwɔn ˈyaa kë ˈˈdhʋ̈.—ˈWunzüdɔdhɛ 6:1, 2; Zudö 6.

ˈˈKiö yaa -nu -nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö ˈwo ˈˈɲangüyaadhɛ -kë dhebɔ -nu ˈka.

Pë ˈwo- -kë bhë -yö -nu ˈwɔnyaa ꞊va ˈka mɛnbhɩɩdhe -nu -ta. ˈYö ˈˈkiö -nu bhë -an -bha dhebɔ -nu bhë ˈwo ˈnën -nu kpɔ, ˈˈkɛɛ ˈnën ꞊dede -nu ˈwaa -mü. ˈDhɛ ˈwo -gla ˈyö ˈwo -kë mɛn ꞊gblɛnŋgblɛnŋ ˈˈkɛkɛsü waa pëyaakëmɛn -nu ˈka. ˈDhɛ ˈö -kë ˈˈdhʋ̈, ˈyö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -yö pa pë ˈˈdhiʋ̈- -kë ˈˈkwöö -sü ˈka. -A -wɔn ˈgü ˈyö Zoova -yö ˈˈdhiʋ̈ ꞊luu- -bha kö ˈö ˈˈyi ˈˈkpii- pa kö ˈwɔnyaakëmɛn -nu ˈgüshiʋ̈ˈˈ. Mɛn -nu dosɛnŋ ˈwo dha ˈˈyi pa -sü ˈkpii- -bhë -a -gɔ ˈyö ˈwo -tɔ mɛn kpɛnŋdhö Noe waa- -bha ˈkɔɔmɛn -nu.—ˈWunzüdɔdhɛ 6:4, 11; 7:23.

ˈˈKiö yaa -nu wo bhë wo ˈti ga, -wo yɛɛ -kë ˈwo dho dhaŋ- ˈgü. ˈˈKɛɛ ˈdhɛ ˈwo wo mü ˈyö -Zlan -yö ˈwɔn bho -an ˈgü. -Zlan yö ˈti ˈˈwɩ- -bha ˈzüdɔ kö -wo -da ö -bha ˈkɔdhi ˈö- bha ˈˈkiö kpɛnŋdhö ˈdhö- ˈgü bhë -a ˈgü. ˈDhɛ ˈö go mü, Zoova yö ˈti ö ꞊kwaa -an -zü ˈzüdɔ kö -wo ˈˈkan mɛnbhɩɩdhe -nu ˈgü. ꞊Ya ˈgo mü ˈzü, -an ˈˈdhiʋ̈ -dho ˈto ˈgüshiʋ̈ˈˈ -sü -ta za ˈˈkan -yi ˈkpii- ˈka.—2 Piɛdhö 2:4; Zudö 6.

 ꞊Wa Sɔtraan -kë dhaŋ- ˈgü

-Wo Sɔtraan waa ö -bha ˈˈkiö yaa -nu kë dhaŋ- ˈgü.

-Kwɛ 1914 ˈgü, -gblü -yö -da dhaŋ- ˈgü. Pë ˈö -kë ˈmü, Biblö ˈgü ˈsëëdhɛ -be ˈwo- -dhɛ -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ bhë -ya -wɔn -blɛɛ ˈö- pö: “꞊Dhɛ ˈö ꞊ya kë ˈˈdhʋ̈, ˈyö -gblü -yö -da dhang- ˈgü. ˈYö -Zlan -bha ˈˈkië ˈkpiisü ˈwo- Misɛdhö [Yesu kö ꞊ya ˈgo ga ˈgü] -kë bha waa- -bha -mɛ -nu [ˈˈkiö -së -nu] ˈwo -ya ˈko zë -sü -bha ˈˈyina bha- ˈka ˈyö wɛng- -nu ˈwo ꞊gɔɔn waa- -bha ˈˈkië [yaa] -nu ˈdhö ˈpö. ˈˈKɛɛ ˈyö Misɛdhö waa- -bha -mɛ -nu -an -nu -kɔ -yö -ziö ˈˈyina -bha waa- -bha -mɛ -nu -gɔ, ˈyö ˈwo- -nu -kë dhang- ˈgü ˈwo- -nu bɔ ˈˈkpʋng ꞊taa. ˈYö -zuzugwɛ ˈwo yö ꞊në- -dhɛ ꞊mlɛɛ ˈö gun yi ˈbha ˈka, ˈwo- -dhɛ ˈzü ˈˈyina yaa, ˈˈɛɛn Sɔtraan, ˈö ˈˈkpënng- -kë ˈˈkpʋngtaadhɛ -todhʋ̈sü -gɔ bha ˈwo waa- -bha -mɛ [ˈˈkiö yaa] -nu -a -nu -zuö ˈˈkpʋng ꞊taa.”

-A -gblü ˈö bhë -mën ˈö go -a ˈgü? -A ꞊kwɛzlan -ya -pö ˈzü ꞊dhɛ: “-A -kë ˈˈdhʋ̈ -sü bha- ˈgü, dhang- waa- ˈgü -mɛ -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ -ka ka ˈˈdhia bho.” -Zlan -bha ˈˈkiö -së -nu dua -mü kö -an zuʋ̈ˈˈ ˈˈgblü -yö dhi ˈyö -tɔ ꞊dhɛ Sɔtraan waa- -bha ˈˈkiö yaa -nu ˈwaa dhaŋ- ˈgü ˈzüdɔ. ˈˈKɛɛ ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu -zë ꞊wɛ? Biblö -ya -pö: “ˈˈKɛɛ ˈkpʋngtaadhɛ waa- ꞊weeyi -nu ꞊në ka -bha ꞊ya kë -wëësü. -A -gɛn -mü ꞊dhɛ Sɔtraan ꞊në bhlɔɔ ꞊yaa- pa ˈö nu sië- ˈka ka -ta bha, -a ˈwɔn ꞊ya kë- ˈˈyaan ꞊dhɛ ˈˈtʋ̈ng ˈwo- -ya -gɔ ˈyaa ˈgbɛ ˈzü.”—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:7-9, 12.

Sɔtraan waa ö ˈˈtayɔɔ yaa -nu ˈwo bhë, -wo ꞊kun ˈˈkpënŋ- kë -nu ˈgü ˈˈkpɔnŋtaamɛn -nu -gɔ, ˈö ˈwo -wëëwɔn ˈkpii- kë -ni ˈgü -an ˈka ꞊dedewo. -A ˈˈkiö yaa -nu ˈwo bhë, -wo -an -dhɛ -zuu yaa -nu. -Zlan ˈyɔɔ- -nu -mü -an ˈka. -An ꞊gban këwɔn -yö ˈyaa-.