'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -an -zuu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa -kë ü ˈka -ee? Mɛn -zuu -dhö ꞊dedewo -ee?

-Dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së

-Dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së

-A yi ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzüdɔ kö -wo Sɔtraan waa -zuu yaa -nu -kɔ bho ˈwɔnyaa -kë kwa ˈka -sü -bha.

Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu -bha ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ -sü ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzüdɔ. Zoova ꞊yaa- -an kë dhaŋ- ˈgü ˈsaadhö. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 12:9) -A ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn kö -Zlan -yö -gblü -da -an -ta ˈzü -dɛɛwo. Pë do ˈbha ˈö -Zlan -ya -zɔn bɔmɛn Zan -dhɛ ˈˈɲɛɛn ˈgü, -ya -wɔn -blɛɛ ˈö- pö: “ˈYö ˈa -Zlan -bha ˈˈkië do ˈbha yö kö -yö ˈgo sië dhang- ˈgü ˈö ꞊lɔɔ. ˈˈKɛɛ kö -klɔng züziösü bha- -dhaklɩ waa- -piö lɔɔˈˈ ˈkpii- do -wa ꞊kwɛɛ-. ˈYö ˈˈyina -gblüdë, ꞊mlɛɛ zii ˈö yi ˈbha ˈka ˈwo- Sɔtraan -kë bha- kun, ˈyö- -kplü lɔɔˈˈ bha- ˈka kö -yö -kwɛ ˈˈgblü do kë mü. ˈYö -Zlan -bha ˈˈkië -ya sü ˈyö- -zuö -klɔng züziösü bha- ˈgü, ˈyö- ˈˈdhiʋ̈ ta -dhaklɩ ˈö gun- -gɔ bha- ˈka, ˈyö ˈklëë- kpɔ- -bha, kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈya ˈdho -da mɛ ˈbha -mɛ ˈbha -gɔ ˈgü ˈö dho ˈö zun- ˈka -kwɛ ˈˈgblü do bha- ˈˈdhiʋ̈ pa -yi -bha. (-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 20:1-3) ˈˈTʋ̈ŋ ˈnën ˈbha ꞊ya ʒiö, -wo -dho Dügɔmɛn waa ö -bha -zuu yaa -nu ˈgüshiʋ̈ -tokpa ˈka.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 20:10.

ˈWɔnyaakëmɛn -nu ˈwo ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, wo -de ˈpö -an ˈgü -dho shiʋ̈ˈˈ.—Psaume 37:9, 10; Dhukö 13:5.

 Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -wo -dho -tosɛta kë ˈzü -dɛɛwo!

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö.

꞊Ya ö bo Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu ˈgüshiʋ̈ˈˈ -sü ˈka, Zoova -dho ˈdhuëë- ꞊va ˈkpɔ mɛnbhɩɩdhe -nu -bha. Ü -zo -dho -bo ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga waa mü. Yesu -yö ga -zɔn yi ꞊gblɛɛn ˈö ˈwaa wo ˈˈɲɛɛn bho -a ˈka. (Zan 11:11-14) ꞊Ya -pö ˈˈdhʋ̈ ˈyö -tɔ -ya ˈwɔn -dɔ ꞊dhɛ, ˈˈtʋ̈ŋ ˈbha -dho -wo ˈö mɛn -nu ˈwo yi zë -ni ˈgü ˈga ˈgü, ˈwo -dho -bo ˈwo -tosɛta -kë ˈzü -dɛɛwo. -Ya -pö: “-A ˈˈtʋ̈ng- nu sië ˈö mɛ ˈˈpɛpɛ ˈö ꞊wa ga ˈö ˈwo bun ˈgü [...] ˈwo -wo ˈˈyɛa-.—Zan 5:28, 29; kpɔɔˈˈ Këwɔn -nu 24:15 -bha.

-Wo -dho ˈgo ga ˈgü ˈˈkpɔnŋ ꞊taa yö. ꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ wo ˈti -dho ga -nɔɔn pö kwa -dhɛ ˈzüdɔ, ˈˈkɛɛ mɛn -nu -bha -go ga ˈgü -sü nɔɔn- -së ˈnën ˈkwa -dho -a man. -Yö -dho kë kwa zuʋ̈gblüdhiwɔn ꞊dede ˈka kö kwaa kwa dhɔɔbhaamɛn -nu, ˈö ˈwo go ga ˈgü, ˈkwa -lo kwa ˈkwëë-.