'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -an -zuu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa -kë ü ˈka -ee? Mɛn -zuu -dhö ꞊dedewo -ee?

-Zuu -nu ˈwaa mɛn -nu ˈwo kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö ˈwo ga -an ˈka

-Zuu -nu ˈwaa mɛn -nu ˈwo kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö ˈwo ga -an ˈka

-Zuu yaa waa -zuu -së -nu -wo -dhö! ˈˈKɛɛ mɛn -nu ˈwo kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö ˈwo ga, wo -mü -ee?

-Abin, ˈwaa -mü. Mɛn ꞊ya ga -a -zuu ˈyaa ˈdho -dhɛ ˈbha ˈgü ꞊dhɛ -kɔ ˈö mɛn ꞊vadhɛ -wo wo -zota -a ˈka -a ˈdhö. Kwa- ˈwɔn -dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ? Kwa- ˈwɔn -dɔ pë ˈö Biblö -a pö- -bha. ˈSëëdhɛ -be ˈö gagade ˈdhö- ˈgü, ˈö go -Zlan ꞊dede dosɛnŋ ˈwo- -dhɛ Zoova bhë -a ˈˈpiʋ̈ yö -mü Biblö ˈka. Zoova ˈnën mɛnbhɩɩdhe -da. ꞊Wa ga ˈpë ˈwo -kë -a ˈka, -ya -dɔ ˈkpakpadhö.—Psaume 83:18; 2 Timote 3:16.

Adam -yö -go ˈˈsɛɛdhö, ˈö ꞊yɛɛ -kë ˈö dho ˈˈsɛɛdhö.

Biblö -ya -pö -Zlan -yö “ˈsɛ -sü” ˈyö mɛnbhɩɩdhe -blɛɛsü Adan -pëkë -a ˈka. (ˈWunzüdɔdhɛ 2:7) ˈYö -Zlan -ya -ya Edɛnö ˈˈdhüdhɛɛdhö. ꞊Ya kë ꞊dhɛ Adan -yö Zoova -bha ˈtɔŋ- -nu -kun -be, yö ˈti -dho ga, kö -yö ꞊kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ꞊dɛɛ. ˈˈKɛɛ ˈdhɛ Adan -yö -Zlan -bha ˈtɔŋ- ꞊lögü ö -de ˈˈɲaan ˈka, ˈyö -Zlan -ya pö -a -dhɛ: “Ü ꞊yɛaˈ ü ˈzü ˈü dhoë ˈsɛidhö ü ˈgo -dhɛ -bha, bhii ˈsɛ -mü ü ˈka ü dhö dho ˈsɛidhö.”—ˈWunzüdɔdhɛ 3:19.

-Wo ˈö bhë -a -gɛn ˈtɔ- -mën? Adan -yö -kë ˈˈmɛn -be ˈyö Zoova ˈdhö ꞊kun -a -pëkë -ni ˈˈsɛ -bi ˈka. ˈYaa kun -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈbha ˈgü. ˈYaa kun -zuu ˈka dhaŋ- ˈgü. ˈYaa kun -dhö. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -a pö ˈö Zoova -ya wo Adan -dhɛ ꞊dhɛ ü -dho “꞊yɛaˈ ü ˈzü ˈü dhoë ˈsɛidhö” bhë -a -gɛn ˈtɔ- ꞊dhɛ -yö -dho ga.  Yö ˈti kë -zuu ˈka. ˈDhɛ Adan ga, ˈyö- -bha këdhösü -yö ɲën. Ga -sü ˈnën -tɔ -tosɛta -bha ɲën -sü.

ˈˈKɛɛ mɛn ˈˈwɛɛ -nu ˈö -wa ga ˈpö ꞊wɛ, -an -bha -këdhösü -ya ɲën -ee? Biblö -ya -yɔ -bɔ:

  • “[Mɛnbhɩɩdhe -nu, wü -nu] -an ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈdhodhɛ -yö do. -An ꞊gban -go ˈˈsɛɛdhö, -wo -dho ˈˈyɛ wo ˈzü ˈwo dho ˈˈsɛɛdhö.”—Ecclésiaste 3:20.

  • “Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwaa pë ˈbha ˈwɔn dɔ.”—Ecclésiaste 9:5.

  • “-An -bha -dhɔ, -an -bha mɛn -san, ɛɛnˈˈ -an -bha ꞊drëë -wa bo shiʋ̈ˈˈ -sü ˈka.”—Ecclésiaste 9:6.

  • “Yökësü, ˈwɔn -yaki -ya -sü, ˈwɔndɔdhe, ɛɛnˈˈ ꞊kpɔɔdhɛ ˈwaa [bun ˈgü], -dhɛ ˈü -dho ˈdho -a -bha bhë -a ˈgü.”—Ecclésiastes 9:10.

  • “ˈYö [mɛn] -yö ꞊yɛɛ -kë ˈö dho ˈˈsɛɛdhö, -a ˈˈtʋ̈ŋ ˈö bhë -a ˈka, ˈyö- -bha -zotadhe -yö ꞊shiʋ̈.”—Psaume 146:4.

Mɛn -nu ˈwo ˈˈbhɩɩ- wo ˈnën ˈwo ꞊mɔɔn- -bha -wo pë -nu ˈwo bhë -an kë.

 Pë ˈö Biblö ˈˈɲan -nu ˈwo bhë ˈwo- pö bhë, -we -a -bha -sü -yö ü -gɔ ˈˈgbɩɩ- -ee? ꞊Ya kë ꞊dhɛ -yö ˈˈdhʋ̈, ü -zota ˈwɔn yö- ˈgü: ˈKɔdhi ꞊vadhɛ ˈgü, ˈkɔdë -nu ˈwëëga -mɛɛn kö ˈwo wo -zo kë wo -bha ˈkɔdhigümɛn -nu ˈˈpiʋ̈. ˈˈKɛɛ -a ˈkɔdë bhë ꞊ya ga, -a -bha ˈkɔdhigümɛn -nu saanˈˈ -sü ꞊dedewo. ꞊Ya kë ꞊shiö, -bhöpë ꞊sɔɔn ˈyaa ꞊slɔɔ -a -bha dhebɔ waa- -bha ˈnën -nu -gɔ. -A ˈbhaa ꞊ya kë -a gɔndë ˈyɔɔ- -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ˈwɔn -wɔ -a -bha dhebɔ waa- -bha ˈnën -nu -ta. ˈDhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -bhö ü -de dhɛɛˈˈ ˈkpɔ ꞊dhɛ: ‘꞊Ya kë ꞊dhɛ gɔndë ˈö bhë -yö -dhɛ ˈbha ˈgü, -mën ˈö -kë ˈyaa -bhöpë nu ö -bha dhebɔ waa ö -bha ˈnën -nu -dhɛ? -Mën ˈö -kë ˈyaa ö -kɔ ˈkpa ö -bha ˈkɔdhigümɛn -nu -ta këwɔnyaamɛn -nu -gɔ?’ ˈYaa ꞊mɔɔn- -bha, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ pë ˈö Biblö -ya pö ˈyö gagade ˈka. -A mɛn ˈö bhë -a -bha -tosɛta ꞊ya ɲën, ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö pë ˈbha kë.—Psaume 115:17.

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwaa ꞊mɔɔn- -bha -wo mɛn -nu ˈö din ˈdhö -an -bha -an -takun, ɛɛnˈˈ kö -wo wo -kɔ ˈkpa mɛn -nu -ta -an -wëëkëwomɛn -nu -gɔ.

꞊Ya kë ˈˈdhʋ̈ kö mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwaa ꞊mɔɔn- -bha -wo -tosɛta kë ˈzü -ee? -Wo ꞊mɔɔn- -bha -wo -tosɛta kë ˈzü. Kwa -dho ˈwɔn ˈö -gban -go ga ˈgü -sü -bha -a -wɔn blɛɛˈˈ ˈˈdhiʋ̈. ˈˈKɛɛ -ya -zɔn ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga ˈwɔn -nu ˈwo kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ ˈwaa- dɔ. ˈWaa ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ü yö, kö -wo wo ˈˈtʋ ˈto ü -wo -bha, ɛɛnˈˈ kö -wo ˈwɔn blɛɛˈˈ ü -dhɛ. Ü dua ˈyaa -mü kö ˈü ˈˈsuʋ̈ -an -gɔ. ˈWaa ꞊mɔɔn- -bha kö -wo ü -takun, ɛɛnˈˈ kö -wo ˈwɔnyaa kë ü ˈka.—Ecclésiaste 9:4; Isaïe 26:14.