'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Mɛn -nu ˈö ꞊wa ga, -an -zuu ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa -kë ü ˈka -ee? Mɛn -zuu -dhö ꞊dedewo -ee?

-Mën ˈö Biblö -ya pö ˈö -gban mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -bha? -Wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo ü -takun ɛɛnˈˈ ˈwo pë yaa -kë ü ˈka -ee?

Züdɔdhɛ

Mɛn ˈˈmliɲɔn ꞊va ꞊dede -bha ˈka mɛn -nu ˈö ꞊va ga ꞊wa kë -zuu -nu ˈka. -An -bha ˈgü ꞊dhɛ -an ˈˈɲan -yö kwa -bha, ˈö ˈwo ˈwɔn -nu -kë kwa -bha -tosɛta ˈgü. ˈˈKɛɛ -yö ˈdhʋ̈ -ee?

-Zuu -nu ˈwaa mɛn -nu ˈwo kun ˈˈkpɔnŋ ꞊taa ˈö ˈwo ga -an ˈka

Pë ˈö -Zlan -ya pö mɛn -blɛɛsü Adan -dhɛ -yö kwa -takun kö pë mɛn -ya ga ˈö -kë -a ˈka ˈkwa- dɔ.

-Zuu ˈˈmliɲɔn ꞊va ˈwo -an -da

-Zlan -wodhiʋ̈lomɛn Daniɛ -yö -kpan -zuu ˈˈmliɲɔn ꞊këŋ ꞊va ˈˈɲɛɛn do ˈö -Zlan -ya -zɔn -a -dhɛ -a ˈgü.

-Gban -Zlan -gɔ -sü ˈö dhaŋ- ˈgü

ˈˈKiö ˈbhaa -nu -da ʒiaan yaa -ta, ˈö- ˈgü -wɔn yaa -yö nu mɛnbhɩɩdhe -nu -ta.

Mɛnzëmɛn -nu -mü -zuu yaa -nu ˈka

-Kwɛzlan -nu ˈwo go Biblö ˈgü -wa -zɔn ꞊dhɛ Sɔtraan waa -zuu yaa -nu këwɔn ˈyaa-.

-Zuu yaa -nu ꞊sua -kë ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -wo mü

-Zuu yaa -nu -kɔ -ya ꞊mɔɔn ˈˈkpënŋ- -kë mɛnbhɩɩdhe ꞊va -gɔ -sü -bha, ˈˈkɛɛ Biblö -yö ˈˈdhɛ -bho -an -bha ˈˈslö yaa -nu -ta.

-Zuu yaa -nu mɛn ꞊faan -mën -gban -Zlan -gɔ -sü -bha

-Wo -bɔ mɛn -nu zuʋ̈piʋ̈wɔn -nu –ta ˈö ˈwo- -kë ˈˈdhʋ̈.

-Bhö Zoova -dhɔkë, ˈbha -dho Sɔtraan -dhɔkë

-Mën ˈö -dho -a -zɔn ꞊dhɛ ˈka -da ʒiaan -së -ta?

-Dhɛkpaɔ dhiʋ̈ˈˈ -së

Sɔtraan waa ö -bha -zuu yaa -nu -bha ˈˈkpënŋ- -kë mɛn -nu -gɔ -sü ɲën ˈˈtʋ̈ŋ ˈyaa ꞊gblɛɛn ˈzü. Zoova -dho ˈdhuëë- ꞊va ˈkpɔ mɛnbhɩɩdhe -nu -bha.

ˈˈKpɔnŋtaadhɛ -dho kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ˈka

-Ya kë ꞊dhɛ Zoova ꞊ya Sɔtraan ˈgü shiʋ̈ˈˈ, ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -dho kë -kɔ -kë ꞊dhɛ?