'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha kö ˈka -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka

 ˈWƆN -GƆ 1

-Zlan -yö dhiaŋ -zë kwa -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Zlan -yö dhiaŋ -zë kwa -dhɛ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Zlan -yö -bɔ Biblö -ta ˈö dhiaŋ zë kwa -dhɛ. 2 Timote 3:16.

-Zlan -dede -yö -a -kë ˈö mɛnbhɩɩdhe -nu -wa -zopiʋ̈wɔn -ya ˈsëëdhɛ -be ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ ˈö ˈwo- -dhɛ Biblö bhë, -a ˈgü. ˈWɔn ꞊bhlëësü -nu ˈnën ˈwo Biblö ˈgü. -Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈka -an dɔ.

-Zlan -yö kwa -bha ˈwɔn -së -dɔ. Yö dosɛnŋ ˈnën ˈö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ˈwɔndɔdhe nu kwa -dhɛ. Kö ˈka ka ˈˈtʋ ˈto -a -wo -bha, ka -bha ˈwɔndɔdhe -dho –dadhiʋ̈. —Zakö 3:17; Dhukö 11:28.

-Zlan -ya ˈˈpiʋ̈ kö mɛn ˈˈpɛpɛ Biblö -wo pö. Biblö -yö -wo ꞊vadhɛ ˈgü ꞊dɛɛ.

ˈBha- pö pë -nu ˈö -Zlan -ya pö ˈü -an man, kö ü -bhawɔn -yö Biblö -wo pö -sü waa- ˈgüman -sü -bha.

 -Zlan -wo -yö pö -ni ˈgü ˈˈsɛ ˈˈpɛpɛ ˈgü ꞊dɛɛ. Matiö 28:19.

Zoova -bha ꞊Gbɛkiö -nu ꞊mɔɔn- -bha ˈö ˈwo ü -takun Biblö ˈgüman -sü -bha.

ˈˈSɛ ˈˈpɛpɛ ˈgü -wo gagade ˈö -gban -Zlan -bha -a -zɔn mɛn -nu -dhɛ.

ˈBha ˈdho ˈzü -an -bha -ya ˈkwëë- kë -dhɛ ˈgü, ˈwɔn -nu ˈö ˈwo -gban -Zlan -bha ü -dho -an ˈgü man. Ü ˈti -dho -an ꞊saa bho ü draansü -bha.