'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha kö ˈka -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka

 ˈWƆN -GƆ 5

ˈˈYi ˈö pa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -ta Noe -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, de -nu ˈwo wo ˈˈtʋ to -Zlan -wo -bha?

ˈˈYi ˈö pa ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -ta Noe -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, de -nu ˈwo wo ˈˈtʋ to -Zlan -wo -bha?

Noe -bha ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü, ˈwɔnyaakëmɛn -nu ˈnën ˈwo kun ꞊va. ˈWunzüdɔdhɛ 6:5.

Adan waa Ɛvö -wo ˈnën -kpɔ ˈö mɛn -kë ꞊va ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. ˈDhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa -wo, ˈyö -Zlan -bha ˈˈkiö ˈbhaa -nu -wo bɔ Sɔtraan ˈˈpiʋ̈ -gban -Zlan -gɔ -sü ˈka.

ˈYö ˈwo nu ˈˈkpɔnŋ ꞊taa, ˈö ˈwo -gla mɛnbhɩɩdhe ˈgü ˈyö ˈwo dhe ˈsü. ˈYö -an -bha dhebɔ -nu -bha ˈnën -nu -kë mɛn ꞊gblɛnŋgblɛnŋ faansü -nu ˈka. -Wo -kun ˈˈkɛkɛsü.

ˈYö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -yö pa ˈwɔnyaakëmɛn -nu ˈka. Biblö -ya -pö ꞊dhɛ mɛn -nu këwɔn -kun ˈya- ꞊dedewo. -An -bha -zotadhe waa -an kë -gleŋ -kun ˈya- ˈˈtʋ̈ŋ ꞊gban ˈka.

 Noe -yö ö ˈˈtʋ -to -Zlan -wo -bha, ˈö ꞊gbëë ˈkpii- do -pë -kë. ˈWunzüdɔdhɛ 6:13, 14, 18, 19, 22.

Noe këwɔn -kun -së. ˈYö Zoova -yö dhiaŋ zë -a -dhɛ ˈö- pö ö -dho ˈˈyi pa ˈˈkpɔnŋ ꞊taa kö ˈö këwɔnyaamɛn -nu ˈgü shiʋ̈ˈˈ.

ˈYö -Zlan -ya pö Noe -dhɛ ˈzü ꞊dhɛ -yö ꞊gbëë ˈkpii- do -pë kë kö waa ö -bha ˈkɔɔmɛn -nu waa wü suu ˈˈpɛpɛ -nu -wo -da -a ˈgü.

Noe -yö mɛn -nu -zo -kpɔɔ ꞊dhɛ ˈˈyi ˈkpii- -dho pa. ˈˈKɛɛ wo ˈti wo ˈˈtʋ ˈto -a -wo -bha. Mɛn ˈbhaa -nu -wo ꞊wɛɛ dɔ -a -bha, ˈö mɛn ˈbhaa -nu -wa -san -kë.

ˈDhɛ ˈö ꞊gbëë bhë- -pë kë -sü -yö ɲën, ˈyö Noe -yö wü suu ˈˈpɛpɛ -da -a ˈgü, ˈyo waa ö -gɔ ˈkɔɔmɛn -nu -wo -da -a ˈgü ˈpö.