Yesu -ga kö ˈkwa -tosɛta ˈö ˈyaa ɲën -a ꞊slɔɔ. Zan 3:16.

ˈDhɛ Yesu ga -a -dhɛkpaɔyi -yaaga -bha -naan ˈyö dhebɔ -nu ˈbhaa dho -wo -a bun -ta. ˈˈKɛɛ -a bun ˈˈfuöö ˈnën ˈwo- yö, kö Zoova ꞊ya Yesu bho ga ˈgü.

ˈDhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa -ʒiö, ˈyö Yesu ö -de -zɔn ö -bha gwëëˈˈ -nu -dhɛ.

Zoova -yö Yesu -bho ga ˈgü ˈö- -kë -zuu ˈˈpiigbɩɩsü ˈö ˈyaa ga -a ˈka. Yesu -dho dhaŋ- ˈgü ö -bha ꞊klaŋ -nu ˈˈɲaan.

 -Zlan -yö Yesu -bho ga ˈgü ˈö- -ya ˈö -bha -Gblüdëdhɛ -gɔ ˈˈdhiʋ̈. -Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 11:1.

Yesu ö -de -nu kö ö kë mɛn ꞊gban ˈˈpɛpɛ -gɔtadhɔpë ˈka. (Matiö 20:28) -Zlan -ya -kë ˈˈdhʋ̈ kö ˈkwa bɔ -a -ta kö ˈkwa -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka.

Zoova -ya Yesu kë -Gblüdë ˈka kö -yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ ꞊kɔɔn. Mɛn 144.000 ˈö ˈwo ˈdhaŋ- bho Yesu ˈˈdhiʋ̈, ˈö ꞊wa ga ˈwo go ga ˈgü ˈwo dho dhaŋ- ˈgü, wo ˈnën waa Yesu -nu ˈwo -dho kë- dhaŋ- ˈgü. Yesu waa mɛn 144.000 ˈö ˈwo bhë, wo ˈnën ˈwo -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -së ˈö dhaŋ- ˈgü -a ˈgü -mɛn -nu ˈka.—-Dhɛkpaɔ dhiaˈˈ ˈsëëdhɛ 14:1-3.

-Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -dho ˈˈkpɔnŋtaadhɛ kë ꞊bhɔɔ ˈˈsɛ ˈka. -Gblügɔnsü, ˈwɔnyaakësü, ˈˈflɛɛdhɛ waa din- -nu -wo -dho ɲën. Mɛn -nu -dho kë zuʋ̈gblüdhi ˈgü ꞊dedewo.—Psaume 145:16.