'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

-Ka ka ˈˈtʋ ˈto -Zlan -wo -bha kö ˈka -tosɛta kë yi ꞊gban ˈka

 ˈWƆN -GƆ 12

Ü -dho -a kë ꞊dhɛ kö ü -bha ˈkɔdhi ˈwaannu?

Ü -dho -a kë ꞊dhɛ kö ü -bha ˈkɔdhi ˈwaannu?

ˈKo -dhɔkësü ˈnën ˈö ˈkɔdhi ˈwaannu. Efɛzö 5:33.

-Zlan -ya -pö gɔɔn- -bha dhe kë do, dhebɔ -de ˈpö -a ꞊gɔn -kë do.

Gɔn ˈö- -bha dhe -dhɔ -ya -kë, -a ˈkun ˈnën wo -së ˈö ö -zo to -a ˈˈpiʋ̈.

Dhebɔ dua -mü kö -yö ö ꞊gɔn -takun ˈwɔn -nu kë -sü -bha.

ˈNën -nu dua -mü kö -wo wo ˈkpɔmɛn -nu -wo man.

 Ka ˈˈklʋ -yö kë -së. Ka ˈdho ka ˈko ˈˈklʋ bhɔ. Kodhɔsö 3:5, 8-10.

-Zlan -Wo -ya -pö ꞊dhɛ dhemɛndë -bha dhebhɔ -dhɔ -ya kë ꞊dhɛ -kɔ ˈö- -de -dhɔ -ya -kë -a -bha -a ˈdhö. Dhebhɔ -de ˈpö -a dua -mü kö -yö ö -bha gɔn ꞊bhlëë -ya ꞊dedewo.

Mɛn ˈwo wo ˈko sü ˈˈkwi ˈˈdhiʋ̈ -an -man ˈko -nu ˈto -sü ˈö ˈwo -ʒiö mɛn ˈˈwɛɛ ꞊kee- -yö ˈyaa-. Dhe ꞊va ˈsü -sü -yö ˈyaa- ˈpö.

Pë -nu ˈö ˈwo ˈkɔdhi ˈwaannu Biblö ˈö -kë Zoova -Wo ˈka -ya -zɔn.