'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 ˈWƆN -GƆ 7

ˈDe ˈtɔ- Yesu?

ˈDe ˈtɔ- Yesu?

Zoova -yö Yesu -bɔ ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. 1 Zan 4:9.

ˈKwa- pö ˈkwa kë Zoova -dhɛ -së, -kwa kwa ˈˈtʋ ˈto a gbö -wo -bha. Zoova -yö ö Gbö ˈö ˈˈdhʋ̈ -a -da -zuu ˈˈpiigbɩɩsü do ˈka dhaŋ- ˈgü, ˈö- -dhɛ ꞊gwëë ˈyö ꞊kun Adan -da -ni.

ˈDhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈbhaa -wo, ˈyö Zoova -yö -zuu bhë- bɔ ˈnëndhiëŋnën do ˈö ˈyaa gɔɔn- -wɔn dɔ ˈö ˈwo- -dhɛ Madhi -a ˈˈgblüŋ kö -yö bhɔ Betedhɛmö ˈˈsɛ ˈgü. -A ˈnën bhë ꞊nɛn ˈwo -dhɛ Yesu.—Zan 6:38.

ˈDhɛ ˈö -kë mɛnbhɩɩdhe ˈka ˈˈkpɔnŋ ꞊taa -Zlan -bha ˈˈklʋsëdhɛ ˈnën Yesu -ya sü ˈkpakpadhö. -A ˈˈglu -kun -së, ˈö mɛn -nu -dhɔ -ya -kë, ˈö dhiaŋ -zë -a -dhɛ -sü ˈyaa kun ˈˈgbɩɩ-. Gagade ˈö -gban Zoova -bha ˈyaa kun -a -zɔn -ni ˈgü mɛn -nu -dhɛ ˈˈsuʋ̈ ˈka.

 Yesu këwɔn -kun -së, ˈˈkɛɛ -a -san -kun mɛn -nu kë -ni ˈgü. 1 Piɛdhö 2:21-24.

Yesu -yö ˈˈyua -bho mɛn -nu ˈgü, ˈö mɛn ˈbhaa -nu bho ga ˈgü ˈpö.

-A ˈˈtʋ̈ŋ bhë- ˈgü Yesu -san -kun -Zlan -dhɔkëmɛn -gɔmɛn -nu kë -ni ˈgü. -A -gɛn -mü ꞊dhɛ -yö -kun ˈˈdhɛ bho -ni -an -bha mɛn -nu ꞊klaŋ -kë ꞊sua ˈka -sü waa -an këkɔyaa -nu -ta.

-Zlan -dhɔkëmɛn -gɔmɛn -nu -wo ꞊sua -kë Yesu -bha kö Wlɔmö ˈˈsɛ -gɔdhiʋ̈mɛn -nu -wo Yesu -man, -wa zë.